Friday, 16 November 2018

Thursday, 15 November 2018

Bailiúcháin Éadaí - ATHRÚ !! / Clothes Collection - CHANGE


   

Fé mar is eol daoibh, beidh bailiúcháin éadaí againn an tseachtain seo chugainn. Dúramar go rabhamar chun an chomhlacht Lenrec a úsáid chun seo a dhéanamh ach anois tá chomhlacht eile pioctha againn. Táimid chun triall a bhaint as euros-4-clothes https://euros-4-clothes.business.site an tam seo. Athrú amhain ar na sochrúcháin, áfach, is ea NACH  BHFUIL TEICSTÍLÍ BAILE m.s. TÚÁILLÍ nó CÚIRTÍNÍ san áireamh. Féach thíos ar na sonraí suas chun dáta.
Beimid ag glacadh le headaí ón gCéadaoin 21/11/2018, 8.30 r.n. go dtí an Mháirt 27/11/2018, 2.30 i.n. i seomra Club na Mara sa scoil. Mar sin seo an t-am chun tabhairt faoi na héadaí breise ar fad atá ag bailiú timpeall an tí !

As you know, we will have a clothes collection next week. We had said originally that we were going to use a company called Lenrec but now we have chosen another company. We are going to run with euros-4-clothes https://euros-4-clothes.business.site this time. There is one change, however, with the collection details i.e. HOUSEHOLD TEXTILES e.g.TOWELS and CURTAINS are NOT ACCEPTED. See below for the updated list.
We will be accepting clothes from Wednesday 21/11/2018, 8.30pm to Tuesday 27/11/2018, 2.30 p.m. in the Club na Mara room in the school. So now is the time to get rid of the extra clothes that are gathering around the house!

GLACANN siad/ They ACCEPT:

 • Éadaí fear  Men's clothes
 • Éadaí ban  Women's clothes
 • Éadaí páistí  Children's clothes
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts

Faraor NÍ GHLACANN siad le  
Unfortunately they DO NOT accept:
 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones
     

Oíche Shamhna/Halloween 2018


Lean an NASC SEO chun a thuilleadh grianghraif a fheiscint.
Follow this link to view more photos of Halloween 2018.

Na grianghraif is déanaí
Seo Elise Ní Shúilleabháin a bhuaigh (she won) teach súgradh don scoil nuair a tháinig sí sa chéad áit i gcomórtas dathú don gcarthanas Barnardos. 
Trick or Treat for Temple Street, bhailíomar (we collected)  €359.63
Faighte i gclós na scoille inné 14/11/2018 / Found in the school yard yesterday

Tá se ag Hilda san oifig le bhailiú má's leat é. If you own it you can collect it from Hilda in the office.

Wednesday, 14 November 2018

Oíche Eolais/Information evening: Talking to your child about Relationships, Sexuality & Consent

"Respectful Healthy Happy Safe: Learning to Talk about Sexuality, Relationships and Consent".

A chairde,
Tá an-áthas orm a cur in iúl daoibh go bhfuil cainteoir aimsithe ag Cairde Ghaelscoil Chionn tSáile le teacht chugainn chun treoir a thabhairt ar chonas labhairt lenár bpáistí faoi caidrimh, gnéasacht agus toiliú. Beidh Sarah Sproule ó Adaptlife chugainn tráthnóna Dé Máirt an 27ú Samhain ag 7.30 i.n. Leanfaidh an chomhrá 1.5 uair an chloig agus beidh seans ann, ag an deireadh, chun ceisteanna a cur agus a fhreagairt. Deis iontach é seo do thuismitheoirí chun treoir a fháil, nó chun tuairimí a phlé, i leith an ábhar tromchúiseach, mothálach seo.
Cuirfear seomra ar fáil d’aon phaiste nach bhfuil feighlí ar fáil dóibh chun féachaint ar dvd nó leabhar a léamh nó pé rud é. Ní féidir liom beim mór a dhóthain a cur arc é chomoh tábhachtach is ata an ábhar seo sa lá atá inniú ann.
Déanaigí bhur ndícheall freastal air, le bhur dtoil!


On November 27th at 7.30pm, Sarah Sproule from Adaptlife will be hosting a workshop for parents on how to talk with their kids about sexuality, relationships and consent. 
The workshop will last approximately 1.5hours, including time for questions.
This is a great opportunity for parents to chat/ ask questions/ get advice on a very sensitive, very important subject! 
I am happy to make a room available for children who need to come so they can watch a dvd, or read a book, while their parents attend this very worthwhile workshop. I can’t emphasise enough how increasingly important this subject is becoming, year after year.
Please come along and join us at the school on the 27th! 

Monday, 12 November 2018

Folens Christmas Annuals - ANSEO

Tá na 'Folens Christmas Annuals' tar éis tagtha chuig na scoile! - le cheannach san oifig, €4 an ceann.
The 'Folens Christmas Annuals' have arrived at the school! - for sale in the office, €4 each.

Naíonáin Shóisearacha agus Shínsearacha (Junior and Senior Infants):
Súgradh & peann luaidhe saor in aisce (free pencil)

Rang 1 & 2:
Spraoi & peann luaidhe saor in aisce (free pencil)

Rang 3 & 4
Siamsa & peann saor in aisce (free pen)

Rang 5 & 6
Sonas & peann saor in aisce (free pen)Friday, 9 November 2018

Tuistí Rang 6 / 6th Class parents

Eli Lilly and Company
Thug Eli Lilly cuireadh dosna daltaí i Rang 6 teacht chucu i Dunderrow i gcóir lá eolaíochta  ar an Satharn 17ú Mí na Samhna 2018 ó 11 a.m. go dtí 1 p.m. Beidh Múinteoir Síle sásta bheith ann agus tuismitheoir amháin ag teastáil chomh maith chun maoirseacht a dhéanamh ar an lá. Tá sé go hiomlán suas chughaibh dul nó gan dul ann ach is ócáid an-dheas é

Eli Lilly have kindly invited the 6th Class students for a science day with them in Dunderrow on Saturday 17th November 2018  from 11 a.m. to 1 p.m. Múinteoir Síle is happy to attend and one parent is also required to supervise on the day. It is totally up to yourselves whether you go or not but it is a very nice event.

Gaeilgeoirí na Seachtaine