Thursday, 8 September 2011

Junior Infants, info and grammar

A Thuistí,

Tá an chéad seachtain curtha síos anois agus táimíd ana shásta le rá go bhfuil na leanaí socairte síos go maith agus fiú amháin ag úsáid cúpla focal Gaeilge! Maith sibh. Tá cúpla focal/frása thíos a bhíomar ag cleachtadh sa rang is féidir libh dul tríd leo leis na leanaí sa bhaile.

Ó thaobh tearas atá ag teastáil ó do leanbh sa rang, tá an scoil chun pinn/crián a chur ar fáil mar sinn níl aon gá dos na leanaí iad a thabhairt ar scoil. Tá gá, áfach, le apron a thabhairt ar scoil le haghaidh ealaín, déan cinnte dó go bhfuil ainm do linbh ar an apron agus ar gach uile píosa éadaigh a chaitheann sé/sí ar scoil.

Beidh sport á dhéanamh againn gach Luan agus Déardaoin as seo amach, mar sin bíodh an éide spoirt á chaitheamh ag do leanbh ar na laethanta sin. Beidh an grianghrafadóir ag teacht chun na scoile ar an Mháirt an 20ú Meán Fómhair chun an chéad griangraf scoile a thógaint. Mar sin dean cinnte de go mbeidh do leanbh néata mar is gnáth ar an la san.

Nóta tapaidh faoi lón na leanaí. Bíonn dhá briseadh againn ar scoil gach lá agus bíonn bosca lóin folamh ag cúpla leanbh tar éis an chéad briseadh mar sin b’fhéidir go mbeidh ceapaire srl eile ag teastáil uatha. Fé mar is eol dóibh ta polaisí lón sláintiúil againn sa scoil agus tá cosc ar seacláid ar scoil ar spreads cosúil le ‘Nutella’. Ó thaobh deochanna de, moltar bainne nó uisce a thabhairt dos na leanaí.

Ó thaobh as láthaireachta de, má bhíonn do leanbh as láthair is féidir leat nóta as láthaireachta a fháil ó Hilde san oifig agus a líonadh isteach nuair a fhileann siad agus an míníú a thabhairt.
Mó bhuíochas libh as bhur có-oibriú

Dear parents,

We have put down the first week now and we are very happy to say that the children are settled down well and even using a few Irish words! Well done. There are some words/phrases below that we were practising in class. You can go through them with the children at home.

In regard to things that your child needs in class, the school will be supplying pens/crayons so there is no need for the children to bring them to school. It is necessary, however, to bring an apron to school for art. Make sure that your child’s name is on the apron and on every single piece of clothing that he/she wears at school.

We will have sports every Monday and Thursday from now on so have your child wear the sports uniform on those days. The photographer will be coming to the school on Tuesday the 20th September to take the first school photograph. So make sure that your child is neat as usual on that day.
A quick note about the childrens’ lunch. We have two breaks at school every day and a couple of the children have an empty lunch box after the first break, so maybe they will need more sandwiches etc.

As you know we have a healthy eating policy in the school so chocolate is not allowed at school or spreads like ‘Nutella’ As regards drinks, milk or water are recommended for the children.
As regards absence from school, if your child is absent you can get an absence form from Hilda in the office upon their return to school and fill in when they return and the reason for the absence.
My thanks to you for your cooperation,

Mise le meas,


Múinteoir Michelle

Download Junior Infants Grammar Document