Wednesday, 26 October 2011

3 Phíosa Nuachta! / 3 News Items

1. Múinteoir nua, Aisling Ní Ógáin

Beidh an múinteoir bliana dos na Naíonáin Shinsearacha, Aisling Ní Ógáin ag tosnú sa scoil amárach. Cuirimíd fáilte mór roimpi. Tá an tádh linn chomh maith go mbeidh Múinteoir Siobhán Ní Bhruachain ag fanacht sa scoil ar bhonn oideachais speisialta mar sin ní bheimíd ag fágail slán léi ach an oiread. Ba mhaith liom mo bhuíochas a gabháil léi as ucht an tréan-oibre atá déanta aici leis an rang. Tá cion an-soléir eatarthu agus táim chomh sásta go mbeidh sí leo ar feadh tamaill eile. Tá ár bhfoireann ag fás!

The class teacher appointed from the interviews held last month will be starting in the school tomorrow. Aisling Ní Ógáin is her name and she will take the Senior Infant class. She is a very welcome addition to our team. We are very lucky also to be retaining Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin who currently teaches the class. She will be staying on in a Special Education capacity so I’m sure the class will be delighted not to be losing her. I’d like to take this opportunity to thank Múinteoir Siobhán for her wonderful work with the class. There is an obvious connection and affection between her and the class and I’m so delighted that she will be staying with them for an extended time. Our team is growing!

2. Níl na toghcháin ar siúl sa scoil mar sin beidh an scoil oscailte.

The Presidential Elections are not being held in the school therefore we will be open as usual tomorrow.

3. Lá Gan Éide Scoile ar son UNICEF

Tá sé de nós againn sa scoil féasta beag a bheith ag na ranganna éagsúla ar lá laethanta saoire an bhriseadh mean téarma. Beidh cead ag na páistí teacht ar scoil gléasta suas d’oíche shamhna. Táim ag iarraidh oraibh €2 a thabhairt dóibh do mhuintir UNICEF. Beimíd ag glacadh ghriangraf dos na páistí gléasta agus á sheoladh chuchu. Anuirigh bhuaigh ár ngriangraf agus úsáideann ÚNICEF griangraf dár bpáistí ina bhfeachtas fógraíochta. Téir go Unicef.ie chun féachaint air más maith! Ba mhaith liom lá gan éide scoile a dhéanamh ar a son arís i mbliana. Beidh cead ag na páistí 2 rudaí milis a thabhairt leo chomh maith – níl cead guma cogainte ná deochanna spraoi a thógaint isteach le bhur dtola áfach. Críochnóidh na páistí ag an gnátham.

It has become a tradition in the school that the children have a small party on the day of the mid term break (or Halloween holidays). The children may wear their Halloween costumes to school and we will have a halloween parade around the school. I’m asking you to send in €2 per child so we can make a donation to UNICEF. We will take a group photo of the children in their costumes and send it on the UNICEF. Last year ours was the winning photograph and it is currently being used in their advertising material. Go to UNICEF.ie if you’d like to have alook, it’s undert the non-uniform day heading. The children may bring in 2 treats to have on the day –no chewing gum or fizzy drinks though please! The children will finish up at the usual times.