Monday, 23 April 2012

Ranganna M.Ciara: Plean don Déardaoin seo chugainn/Plan for this Thursday

A thuismitheoirí,

        Seo a leanas plean don Déardaoin seo chugainn an 26ú Aibreán.

08:00 Bus ag fágaint na scoile.

Stopfaidh an bus le haghaidh leithreas & sos ag Caiseal. Ar an mbothar arís i dtreo Carlow, Tullamore, Muileann gCearr.

Íocfaidh an scoil as an lón dos na páistí. Ní bheidh airgead ag teastáil uatha. Maidir le héadaí, ba ceart go gcaithfidh siad a n-éide spoirt agus seaicéid má eiríonn sé fuar ach ní cheart go mbeidh sé fuar ar an mbus nó ann.

        Bíodh bricfeasta acu mar is gnáth sa bhaile. Beidh 2 sneaic ag teastáil uatha – ceapairí, torthaí agus mar sin de. Déan iarracht rudaí nach ndéanfaidh salachar a thabhairt dóibh gan amhras. Bíodh deoch nó dhó acu chomh maith. Stopfaimíd le haghaidh picnic i gCaiseal ar an tslí suas agus leithreas ag Tullach Mhór. Beidh a lón féin acu i Muileann gCearr agus stopfaimíd le haghaidh sceallóga nó MacDonald's ar an tslí anuas i bPortlaoise. Stopfaimíd 2-3 uaire le haghaidh an leithreas nó chomh minic agus is gá. Má tá fadhbanna ag do pháiste le taisteal ar bhus – caitheamh amach / leithreas nó mar sin de, téir agus mínigh é do Mhúinteoir Ciara.

        Tuigim gur rud mór daoibhse, dos na páistí agus dúinne turas mór fada mar seo a dhéanamh. Déanfaimid ár ndícheall go mbeidh gach rud chomh eagraithe agus is féidir. Beidh múinteoirí Ciara, Alma agus Siobhán Ní Bhruacháin leo ar an lá, don lá ar fad. Tá roinnt spásanna ar an mbus do thuismitheoirí má tá fonn orthu dul ach níl aon gá do thuismitheoirí teacht chun cabhrú. Tá fáilte romhaibh ach níl gá libh. Má tá tuismitheoirí chun freastal ar an gcomórtas b'fhéidir go mbeidh sé ciallmhar dá dtaistealódh tuistí le chéile. Is fúibh féin atá sé seo a eagrú.

Tá sé ar siúl san Ionad Ealaine, Muileann gCearr, Co.na hIarmhí.Téir go dtí www.scoildramaiocht.ie/ionadealaine.php le haghaidh aon eolas breise faoin gcomórtas. Treoracha srl. Ba cheart go mbeimíd ar an stáitse ag a 2.30pm i Muileann gCearr. Táimid ag súil le bheith thar nais ag an scoil timpeall a 8 a chlog. Cuirfear téacs chugaibh má tá moill orainn.

Ag MacDonald's beidh rogha acu idir nuggets, buirgéir nó iasc agus sceallóga agus uisce. Roghnaigh an ceann a bheidh ag do pháiste tré tic a cur leis ar scoil.

Go n-eirí linn!

Dear Parents,

            Following is the plan for next Thursday the 26th April:

8.00am Bus leaving the school

There will be a toilet stop at Cashel. On the road again towards Carlow, Tullamore, then Mullingar.

The school will pay for the children's lunch. They won't need money. As regards clothes, they should wear their sports clothes and a jacket in case it gets cold, but it shouldn't be cold on the bus or there.

            They should have their breakfast at home as per usual. They will need 2 snacks – sandwiches, fruit and so on. Try to give them food that won't soil their clothes, of course. The should have a drink or two also. We will stop for a picnic at Cashel on the way up and a toilet stop at Tullamore. They will have lunch at Mullingar and we will stop for chips or MacDonalds on the way down. We will have 2-3 toilet stops or as often as is necessary. If your child has trouble travelling by bus go and explain it to Múinteoir Ciara.

            I understand that it is a big thing for you, for the children and for us to make a big journey such as this. We will do our best to have everything as organised as possible. Múinteoirí Ciara, Alma and Siobhán Ní Bhruacháin will be with them on the day, all day. There are a few spaces on the bus for parents if they feel like going but there is no need for parents to come to help. You are welcome to attend if you want to but the school has sufficient supervision. If there are parents who are attending the competition maybe it would make sense if they travel together. This is for yourselves to organise.

It is taking place in the Arts Centre, Mullingar, Co. Westmeath.  Go to www.scoildramaiocht.ie/ionadealaine.php for extra information, Directions etc. We should be on the stage at 2.30pm in Mullingar. We are hoping to be back at the school at about 8.00pm. We will send a text if we are delayed.

At MacDonald's there will be a choice between nuggets, burgers or fish and chips and water. Choose the one that your child will want by putting a tick beside it at school.

Best of luck to us!