Friday, 25 May 2012

Fógra mar gheall ar an gcarrchlós / Notice about the car park

A thuismitheoirí,
  Teastaíonn uaim fógra a cur amach mar gheall ar an gcarrchlós amuigh. Tá drochscéalta tar éis teacht chugam mar gheall ar tuismitheoirí agus daoine ag teacht chun na scoile chun páistí a bhailiú nó a fhágaint ar scoil ar maidin. De réir na scéalta seo tá roinnt daoine ann nach bhfuil consiasach faoi páistí ag trasnú an bóthar agus faoi tiománaithe eile.
  Táimid ag deileál len alán teaglaigh éagsúla anseo agus aithním nach bhfuil cúrsaí foirfe lasmuigh ach tá an scéal céanna i gceist ann le formhór na scoileanna sa tír. Táimid ag obair leis an ROS faoi láithir chun láithrín dí-chur páistí a fhorbairt ach níl sé i bhfeidhm fós.
  • Tá 5 seachtain scoile fágtha againn anois. Ní ghá do thuismitheoirí a bpáistí a shiúl isteach ar maidin.  Rachfaidh mé féin timpeall go dtí na Naí-ranganna chun é seo a mhíniú. Éiríonn leo siúl isteach leo féin 3 uaire i rith an lae agus is dóigh liom go bhfuil sé go maith in am dóibh é seo a dhéanamh leo féin ar maidin chomh maith.
  • Impím oraibh tiomáint níos moille ag teacht i dtreo na scoile agus á bhfágaint timpeall ar an mbealach isteach.
  • Ní cheart daoibh páirceáil dúbailte a dhéanamh ar an achar beag talún ar thaobh na scoile in aice an mbóthar. Fág saor an áit sin le bhur dtola.
  • Molaimíd ligeant dos na páistí níos sinne siúl abhaile. Tuigim go hiomlán an amhras atá ar thuismitheoirí é seo a dhéanamh faoi láithir toisc an slí dáinséarach a mbíonn daoine ag tiomáint agus an slí a bhíonn gluaisteáin ag cur bac le radharc ar an mbóthar. Má feabhasaíonn na cúrsaí sin ba cheart go mbeadh se níos sábhalta ar an mbóthar lasmuigh.
  • Ná déanaigí dearmad gur sinne na daoine fásta - táimid ag deileál le páistí. Ba cheart go ndéanfaimís rudaí níos fusa/níos sábhalta dóibh in ionad níos deacra. I ndeireadh na dála níl timpist tubaisteach ag teastáil ó éinne anseo.
Dear parents,
  I would like to put out a notice about the car park outside. I have received some bad news about parents and people coming to the school to collect and drop off children in the morning. According to what i am hearing thare are a few people that are not conscious of children crossing the road and of other drivers. We are dealing with a lot of different households here and I realise that things aren't perfect outside but it's the same story for most schools in the country. We are working with the Department of Education and Skills at present to develop a dropping off area for children but it's not in place yet.
  • We have 5 school weeks left now. There is no need for parents to walk in with their children in the morning. I will go around myself to the infant classes to explain this. They manage to walk in themselves 3 times during the day and I think that it is well in time for them to do this themselves in the morning also.
  • I implore of you to drive more slowly when arriving to and leaving the school - around the entrance.
  • There should be no double parking on the small fenced area of land at the side of the road by the entrance to the school. Please leave this area free.
  • We encourage you to let the older children walk home. I fully understand how parents are unsure about doing this at present as and people are driving so dangerously and the way in which cars are obstructing the view of the road. When these things improve it should make things safer on the road outside.
  • Don't forget that we are the grown ups - we are dealing with children. We should make things easier / safer for them instead of more difficult. At the end of the day we don't want anyone here to have an tragic accident or any sort of accident.