Wednesday, 16 May 2012

Rang M. Ciara 1&2 / M. Ciara's 1st and 2nd Class

Fé mar is eol daoibh ag an bpoinnte seo tá seisear a roghnaíodh ó hata ós comhair an ranga ag taisteal go Baile Átha Cliath amárach le haghaidh an bronnadh i bPáirc an Crócaigh. Beidh Féasta ranga ag na páistí atá fágtha. Beidh gleacaíocht ar siúl acu ar dtús. Roinnt spóirt breise, féasta ranga (tá cead acu milseáin a bhreith leo) agus b'fhéidir DVD ansan. Deanfar gach iarracht lá deas a thabhairt dóibh ar scoil.
An seisear atá ag taisteal: Bíodh éide scoile iomlán glan orthu. Beidh bricfeasta maith ag teastáil uatha sa bhaile. Beidh gnáth-lón ag teastáil uatha. Is fúibh féin atá sé cad a bheidh acu ach ba cheart go mbeadh rud éigin ceart ar nós ceapaire / rolla acu. Beidh na múinteoirí ag ceannach treat dóibh ar an traein, beidh féasta ann agus ansan beidh lón ceart ag teastáil don turas thar nais. Ní bheidh aon airgead ag teastáil uatha.
As you know at this point, there are six from the class whose names were picked from a hat in front of the children travelling to Dublin tomorrow for the presentation in Croke Park. The children who aren't going will have a party. First they will have gymnastics. Some extra sports, a class party (they are allowed to bring sweets) and maybe a DVD then. Every effort will be made to give them a lovely day at school.
The six that are travelling: They should wear the full, clean school uniform. They should have a good breakfast at home. They will need their usual lunch. It is up to yourselves what they will have but they should have something nutritious like a sandwich / roll. The teachers will be buying a treat for them on the train, there will be a party there and then they can eat their packed lunch that you have given them on the journey home. They won't need any money.