Thursday, 7 June 2012

Eolas i gcóir an bhliain seo chugainn / Information for next year

 A thuismitheoirí, a chairde,
  Tá na socraithe don bhliain seo chugainn faoi lán seoil agus tá roinnt eolas agam daoibh. Beidh an rang atá atá roinnte/scoilte faoi láithir - Rang 2 roinnte arís an bhliain seo chugainn. Tuigim go mbeidh roinnt tuismitheoirí mí-shásta faoi seo ach níl aon rogha eile againn i mbliaina. Ta sé mar phríoracht agam go mbeidh an rang sin ag teacht thar nais le chéile i Rang 4. Fanfaidh an deighilt mar atá sé - leis na rang-ghrúpaí céanna. Aithním go mbeidh tuismitheoirí an ghrúpa le Múinteoir Ciara faoi láithir buartha go mbeidh a lán ama á caitheamh ag ullmhú don gCéad Comaoineach arís ach phléadh é sin ag an gcruinniú Boird Bainistíochta aréir agus thángamar ar an gcinne go mbeadh an deichniúr i Rang 3 in ann an rang a fhágaint le haghaidh 2 nó 3 ranganna sa tseachtain fad atá Rang 2 ag déanamh na h-ullmhúcháin. Sa tslí sin ní bheidh am luachmhar á cailliúnt acu ag athdhéanamh rudaí atá déanta acu cheanna. Tá súil agam go gcuirfidh seo bhur n-aigne ar a suaimhneas i slí éigin. Deirim arís go mbeidh sé mar ard-phríoracht agam go dtiocfaidh an grúpa sin le chéile arís i Rang 4.
  Seo a leanas múinteoirí na bliana seo chugainn
Rang 3&4:                      Siobhán Ní Núnáin
Rang 2&3:                      Ciara Ní Chonchúir
Rang 1:                           Michelle Ní Ríagáin
Naí Mhóra (Sinéad):     Múinteoir Nua
Naí Mhóra (Michelle):  Múinteoir nua
Naí Bheaga:                   Sinéad Ní Mhurchú
            
Tá seans beag go mbeidh athrú ar múinteoirí na naí ranganna agus Rang 1 ach cuirfear ar an eolas sibh é sin chomh luath agus is féidir má thárlaíonn sin.
  Tá na liostaí leabhair á cur le chéile faoi láithir. Beidh an bille leabhair don bhliain seo chugainn ag dul abhaile an tseachtain seo chugainn chun seans a thabhairt do dhaoine buiséadú a dhéanamh do Mhí Meán Fómhair seo chugainn. Beidh an scoil ag ordú na leabhair ar fad mar is gnách.
Dear parents,
The preparations for next year are well underway and I have some information for you. The class that is split/separated at present - 2nd Class - will be separated again next year. I understand that some parents will be unhappy about this but we have no other choice this year. It is a priority for me that that class will be coming back together in 4th Class. The split will remain as it is - with the same class groups. I acknowledge that the parents of the Múinteoir Ciara's group will be upset that a lot of time will be spent preparing for the First Holy Communion again but this was discussed at the board of Management meeting last night and we came to the decision that the ten in 3rd Class will be able to leave the class for 2 or 3 classes per week while 2nd class are doing their preparations for the Holy Communion. In this way there wont be valuable time lost repeating things that they have already done. I hope this will put your minds at ease in some way. I stress again that it will be my main priority for this group to come together again in 4th class.
  Teachers for next year are as follows:
3rd & 4th Class:                Siobhán Ní Núnáin
2nd & 3rd Class:               Ciara Ní Conchúir
1st Class:                           Michelle Ní Ríagáin
Senior Infants (Sinéad):   New Teacher
Senior Infants (Michelle): New Teacher
Junior Infants:                    Sinéad Ní Mhurchú
There is a possibility there may be a change of teachers in the infant classes and 1st Class but you will be informed as soon as possible if that happens.
The book lists are being put together at present. The books bill for next year will be going home next week to give people a chance to budget for next September. The school will be ordering all the books as per usual.