Tuesday, 26 February 2013

Tuistí Naí Bheaga & Naí Mhóra / Parents of Junior and Senior Infants


A thuistí,

Mar is eol daoibh beidh an scoil páirteach sa mhórsiúil na Féile Pádraig sa bhaile. Beidh na ranganna go léir ag déanamh rudaí eagsúla is iad ag siúl. Is é an plean go mbeidh na naíonáin ar fad gléasta le t-léinte bána maisithe le seamróga. Ba bhreá linn mar sin go dtabharfadh gach páiste sna naíonáin bheaga is sna naíonáin mhóra, fiú amháin iad nach mbeidh ag siúl sa mhórsiúil, t-léine mór bán isteach ar scoil roimh an Aoine, 1/3/13. Beimid ag maisiú na t-léinte seo le dúch glas. Beidh na t-léinte seo á chaitheamh ag na páistí thar a n-éadaí eile ar fad (thar éadaí is cótaí san áireamh.). Mar sin ba bhreá linn go mbeadh na t-léinte bána mór a dhóthain ar do pháiste chuige seo. Cuir ainm an pháiste ar an t-léine le bhur thoil.

 As you are aware, the school will be taking part in the town parade on St. Patrick's Day. Each class will be doing various preparations for the parade. It is our plan to have all the junior and senior infants dressed up in white t-shirts, decorated with shamrocks. We would thus ask that each junior and senior infant, even if they are not partaking in the parade, bring in a large white t-shirt to school before Friday March 1st 2013.We will be decorating these t-shirts with green dye. The t-shirts will be worn by the children over all their clothes, coats included. It is thus very important that the t-shirt is large enough on your child to facilitate this. Please put your child's name on the t-shirt.

Míle buíochas.

Monday, 25 February 2013

Luchleasa Bhunscoileanna Chorcaí / Cork City Sports

Chun páirt a glacadh sa chomórtas Luchleasa Bhunscoileanna Chorcaí caithfidh gach scoil líon áirithe ticéidí a dhíol  ag braith ar na huimhreacha sa scoil. Táid á sheoladh abhaile inniu go dtí na teaghlaigh ar fad.
Tá gach teaglach ag fáilt 2 nó 3 ticéidí - 2 cheann má tá páiste amháin sa scoil, 3 má tá níos mó páistí sa scoil. Tá costas €2 an ticéid orthu. Seol isteach na stubbs agus an t-airgead an tseachtain seo le bhur dtola.
To take part in Cork City Sports every school has to sell a certain number of tickets depending on the numbers in the school. They are being sent home today (25.02.2013) to all the households.
Every household is getting 2 or 3 tickets - 2 if there is one child in the school, 3 if there are more children at school.The tickets are €2. Send in the stubbs and the money this week, please.

Foirmeacha Asláithreacha / Absence Forms

A thuistí,
Meabhrúcháin faoi na Foirmeacha asláithreachta. Tá sé ana thabhachtach go dtagann sibh go Hilde chun foirm asláithreacht a líonadh i ndiaidh dod pháiste a bheith as láthair ón scoil.

Dear parents,
A reminder about the absence forms. It is very important that you come to Hilda to fill in an absence form after your child has been absent from school.
Michelle

Tuistí Rang 1 / Parents of 1st Class

Tuistí Rang 1
Fuair mé DVD do dhráma na Nollag inniu. Seol isteach DVD glan má theastaíonn cóip uaibh.

I got a DVD of the Christmas Show today. Send in a blank DVD if you want a copy.
Michelle

Oíche Soisialta do thuismitheoirí / Parents Social Night

Beidh teaspáinteas Ealaíne againn sa scoil ar an gCéadaoin an 6ú Márta 2013 óna 7-9 san oíche. Beidh sé mar mar chuid dár eachtraí chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh! Beidh ealaín gach pháiste le feiscint agus ar díol.
Beidh praghas €5 ag an ndoras a chlúdóigh deoch amháin agus bia.
Beidh síntiús deonach á lorg le haghaidh an Ealaín - thart ar €5 nó mar sin de. Ag braith ar an líon páistí sa chlann srl.
Táimid go léir ag súil le oíche taitneamhnach. Tá bua na healaíne go láidir againn sa scoil seo agus is iontach an rud é sin a thabhairt chun solais. Ár mbuíochas le coiste na dtuismitheoirí atá lán sásta cabhrú ar an oíche. Beidh frásaí Gaeilge á sheoladh abhaile roimh an Aoine a chabhróidh libh cúpla focal a labhairt ar an oíche!


There will be an art exhibition in the school on Wednesday 6th March 2013 from 7 pm to 9pm. It will be one of our activities to celebrate Irish Week! Every child's art will be displayed and for sale.
There will be a €5 charge at the door that will cover a drink and food.
Ther art will be for sale on a donation basis - around €5 or so depending on the number of chindren in the family etc.
We are all looking forward to an enjoyable night. We have a strong artistic talent in the school and it is great to bring this to light. Our thanks to the parents association who are happy to help on the night. Some Irish phrases will be sent home before Friday that will help you speak a few words of Irish on the night.

Go raibh maith agaibh,
Michelle

Tuismitheoirí na leanaí i Ranganna a 2, a 3 agus a 4/ Parents of Second, Third and Fourth class pupils:

Tá ranganna a 2, a 3 agus a 4 ag freastal ar cheardlann drámaíochta amárach, Dé Máirt an 26ú 2013. Rachaidh siad go tSéipéail Naomh Áine chomh maith chun féachaint ar cloige Seandúin. Beidh siad ag fágaint an scoil ag a 9.00 agus beidh siad ar ais ar scoil ag a 2.30. Tá costas €8 ar gach leanbh chun praghas an cheardlann, an tséipéal agus an bhus a chlúdú. Caitheadh na leanaí éide scoile ceart iomlán á chaitheamh le chóta agus hata.

Students of second, third and fourth classes are attending a drama workshop, in Graffiti theatre in Cork city tomorrow, Tuesday the 26th of February 2013. We will also visit St. Anne's church to see the Shandon Bells. We are leaving the school at 9.00am and should be back by 2.30pm. An €8 contribution per student will help cover the cost of the workshop, the tour of the church and the buses. The children are to wear their normal full uniform with a coat and hat.


Go raibh maith agaibh.

Friday, 22 February 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 22 – Feabhra – 2013

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
22 – Feabhra – 2013

Previous Winners

Thursday, 21 February 2013

Cailíní Rang a 4/ Girls in 4th Class

Tá blitz camógaíocht ar siúl amárach, Aoine 22ú Feabhra 2013. Tá iompar eagraithe againn chuig Halla Ath an Mhaide. Beidh siad críochnaithe ag a 3.45p.m. Bailigh iad sibh féin ag an am sin le bhur dtola. Beidh loirgneáin ag teastáil uatha chomh maith le deoch.
Camogie blitz tomorrow, Friday 22nd February 2013 in Riverstick Hall. Transport is arranged to Riverstick. Girls must be collected at 3.45p.m. The girls should wear their sports clothes and bring an extra drink and shinguards if they have them.

Wednesday, 20 February 2013

PA Fund raising events this week

The "Nuacht Eile / Other News" site has information on two upcoming school fundraising events.

Click here for details on Coffee Morning / Book and Cake Sale at Temperance Hall on Friday 22nd Feb 2013 starting at 9:30am

Click here for details on Spring House Party at Max's on Saturday 23rd Feb 2013 starting at 7:30pm


Remember you can automatically subscribe to posts via email from the new site “Nuacht Eile / Other News” by filling out the form under 'Nuacht Eile via Email'.

Cumann Peile na mBan Cionn tSáile / Kinsale Ladies GAA

Tá treaenáil peil gaelach ar siúl gach Dé Luain 25 Feabhra 2013 ar 4.30 i bPáirc Chionn tSáile i gcomhair cáilíní faoi 6, faoi 8, faoi 10 agus faoi 12. Tá fáilte roimh cách. Níl mórán cailíní faoi láthair ag freastal ar an dtraenáil ón scoil seo agus ba bhreá linn níos mó cailíní a fheiscint ag imirt ar foireann Cionn tSáile. Is aclaíocht maith é agus buailfidh siad le a lán cairde nua ann.
Kinsale Ladies GAA football training is starting next Monday, the 25th of February 2013. Teams are available from under 6 upwards. All girls from Kinsale and the surrounding area are welcome. Football training is not only great physical activity but also a very sociable activity. We urge the girls of Gaelscoil Chionn tSáile to consider joining the club. The school is very under represented there in comparison to other schools.
Training is held at Kinsale pitch at 4.30.

Tuesday, 12 February 2013

Meabhrúchán - Rang 4 / Reminder - 4th Class

Cleachtadh camógaíocht i gcomhair caílíní Rang a 4 amárach an 13ú  de Mhí Feabhra 2013. Ba cheart go dtiofaidh siad ar scoil in éadaí spóirt.
Blitz - Buachaillí Rang a 4 - an Luan taréis an briseadh, an 18ú de Mhí Feabhra 2013. Beidh siad ag fágaint an scoil ag a 2.00. Bailigh iad le bhur dtola ag a 4.30 i Halla an Mhaide.
Blitz - Cailíní Rang a 4 - an 22ú de Mhí Feabhra 2013. Beidh siad ag fágaint ag a 2. Bailigh iad le bhur dtola ag a 4.30 i Halla Ath an Mhaide.

Hurling practice for the girls in 4th Class tomorrow, 13th February, 2013. They must wear their sports clothes.
Blitz - Boys in 4th Class - the Monday after the break, the 18th February 2013. They will be leaving the school at 2.00. Collect them,please, at 4.30 at Riverstick.
Blitz - Girls in 4th Class - 22nd February 2013. They will be leaving at 2. Collect them, please, at 4.30 at Riverstick.
Lifts are already arranged to Riverstick but they will need to be collected afterwards at 4.30.

Monday, 11 February 2013

Reminder : Nuacht Eile / Other News

Just a reminder that all non-official school news is now being published on a new separate site called "Nuacht Eile".  This new site is accessible at NuachtEile.gaelscoilchionntsaile.ie and you can automatically subscribe to posts via email by filling out the form under 'Nuacht Eile via Email'.

Thank you
Web Team

PS: The web team is always looking for new volunteers to help maintain and develop the site and the school IT systems.  If you are interested in helping out please contact: pa@gaelscoilchionntsaile.ie

fograí

A chairde!
Roinnt fógraí beaga le cur amach agam.
  • Beimíd ag déanamh pancóga amárach dos na páistí. Má tá riachtanaisí faoi leith ag do pháiste, ó thaobh aileargéanna de, téir i dteangbháil lena múinteoir. Má's coeliac do pháiste is féidir an meascán ceart a sheoladh isteach agus tabharfar dóibh ar dtús iad ionas go mbeidh pancóg ag gach páiste sa scoil.
  • Ní bheidh leath lá ar an gCéadaoin! Gnáth lá scoile a bheidh ann. Beidh an scoil dúnta ar an Déardaoin agus an Aoine don briseadh mean téarma. Scoil ag athoscailt ar an Luan mar is gnách.
  • Tá feabhas beag tagtha ar an bpairceáil lasmuigh ó thosaíomar ag cur amach na cathaoireacha. Go raibh maith agaibh. Nílimíd ag déanamh san a thuilleadh. Is dóigh liom go dtuigeann gach duine anois nár cóir páirceál ag an oscailt san a thuilleadh! Scaip an scéal leis na feighilithe chomh maith le bhur dtola.
  • Ar cúiseanna sláinte agus sábháilteacha na bpáistí iarraim ar gach tuismitheoir/cuairteoir dul go oifig Hilda in ionad siúl go dtí na ranganna i gcónaí. Beidh an doras thíos (sna seomraí dearga) faoi glas mar sin 'sé an doras sa lár (idir na seomraí buí agus glasa) a bheidh mar an príomh doras as seo amach. Ta oifig Hilda laistigh don doras sin. Bíonn Hilda sa scoil idir 08.30 agus 13.30 gach lá.

Bíodh briseadh deas agaibh go léir!

Dear parents!
Just afew notices.
  • We will be making pancakes in school tomorrow so if your child has any intolerances or allergies please remind their teacher in the morning. If your child is wheat intolerant/coeliac you may send in either the mix or a suitable pancake so that they will have one like all the other children. We will make the gluten free pancakes first so there will e no cross contamination.
  • There will NOT be a half day on Wednesday. It will be a normal school day. The school will be closed onThirsday and Friday for mid-term and will reopen Monday as usual.
  • There has been an improvement on the parking at the entrance since we started putting out the chairs. Thank you for your prudence. I don't think there's a need to put them out anymore as I'm sure everybody has gotten the message not to park there! Please inform the minders too as they will not be in receipt of these notices.
  • For health and safety reasons I ask that all parents/ visitors to the school go directly to Hilda in the office instead of going to the classrooms. We will be locking the old main door from the outside for safety reasons. Please use the new main door (between the yellow and green rooms) from now on. Hilda's office is just inside that door. She will be able to help you with whatever you may need to do. Hilda's hours are 08.30-13.30 every day.

I hope you all have a nice mid-term!

Sinéad Ní Mhurchú, príomhoide.

Pancóga amárach / Pancakes tomorrow (12 Feb 2013)


Beidh pancóga againn ar scoil amárach. Má tá ailirgí ag do leanbh i leith na comhábhair, seol meascán parsanta isteach leo lena nainmneacha orthu agus is fidir linn iad é a úsáid.

We will be having pancakes at school tomorrow (12 Feb 2013). If your child is allergic to the ingredients, send in a personal mix for them with their names on them and we can use this instead.

Friday, 8 February 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 08 – Feabhra – 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
08 – Feabhra – 2013


Previous Winners

Míoltóga ghruaige / Head lice

A thuistí,

                   Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige sa scoil. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Go raibh míle maith agaibh!

 

Dear parents,

                   I have been informed of a case of headlice in the school. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. Thanking you all in advance!

Tuesday, 5 February 2013

Éadaí in easnamh ón scoil / Clothes missing from school

A Thuistí,
Tugann an scoil éadaí le sparáil do leanaí go mbíonn timpistí acu sa leithreas / sa chlós. Tá idir stocaí, riteoga agus brístí in easnamh orainn. Seol ar scoil iad ar an bpointe má tá siad agaibh sa bhaile.

Dear parents,
The school gives spare clothes to children that have had accidents in the toilet / in the yard. We are missing socks, tights, trousers that have not come back. Please send them back immediately if you have them at home.
M. Michelle

Friday, 1 February 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 01 – Feabhra – 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
01 – Feabhra – 2013

Previous Winners