Tuesday, 1 April 2014

Sé Náisiúin/Spóirt na Chathrach/Léitheoireacht/Ceistneoir Éide scoile - 6 Nation's Cup/City Sports/Shared reading/Uniform Questionnaire

A thuismitheoirí! Cúpla Fógra daoibh!
1. Beidh Corn Rugbaí an Sé Náisiúin ag teacht chun na scoile maidin Dé hAoine 04/04/2014 ag 08.30 - 09.15. Cuirim fáilte roimh aon tuismitheoir go bhfuil suim acu ann teacht chun griangrafanna a thógaint. Ta cead ag na páistí aon éide rugbaí na hÉireann a chaitheamh más maith leo chomh maith. Muna bhfuil aon éadaí spóirt glasa "Éire" acu is féidir leo an éide spóirt a chaitheamh. Bheadh sé deas rud mór a dhéanamh as -tá an t-adh dearg linn go bhfuil se ag teacht! -ach ní theastaíonn uaim aon brú a cur oraibh. Ba mhaith liom buíochas a gabháil le hUltan Ó Céilleacháin as ucht é seo a eagrú dúinn.
2. Beidh triallacha reatha do spóirt na Chathrach ara siúl sa scoil ar an Aoine céanna 04/04/'14. Rachaidh na buaiteoirí ar aghaidh chun rith ar son na scoile i Sport na Chathrach ar an gCéadaoin an 21/05/'14. 
3.Tá Coiste na dTuismitheoirí ag eagrú léitheoireacht roinnte le ranganna 1+2. Is éard a bheidh i gceist ann ná tuismitheoirí éagsúla ón scoil ag teacht chun na scoile chun léitheoireacht a dhéanamh le grúpaí léitheoireachta. Beimíd ag tosnú leis na léitheoirí PM ach seans go dtosnóimíd ar úrscéal leo. Tabharfaidh sé seans iontach dos na páistí breis léitheoireacht a dhéanamh agus beidh grúpaí ilchumasacha ann. Téir i dteangbháil le Hilda / seol ríomhphost chuig an scoil MUNA dteastaíonn uait go mbeidh do pháiste páirteach ann. Táimid ag súil go dtosnóimid an tseachtain seo chugainn (seachtain an 7ú Aibreán 2014) le tosnú le R1 & 2 ach leathanófar amach é tar éis tamaill ó Naí Shóisearacha go R3. Má tá tú sásta go nglacfaidh do pháiste páirt ann ní ghá aon rud a dhéanamh. MUNA bhfuil tú sásta go nglacfaidh do pháiste páirt ann seol ríomhphost aon-líneach chuig na scoile ag rá nach mbeidh siad páirteach ann. Ní ghá cúis a thabhairt, is fúibh féin ata sé. Má tá aon tuistí eile ann a bheidh sásta an t-am a thabhairt ar bhonn leanúnach téir i dteangbháil le Choiste na dTuistí.
4. Tá Múinteoir Máiréad ag fágáil slán linn go dtí tar éis laethanta saoire na Cásca. Tá sí chun pósadh ar an Aoine agus ag imeacht ar mí na meala ina dhiaidh! Chomhghairdeas deas léi agus guímíd gach rath uirthi ina saol pósta! Go néirí an bóthar leo!
5. Torthaí an cheistneora faoin éide scoile. Go raibh maith agaibh go léir dos na tuistí a sheol an cheistneoir thar nais. Tháinig 68/109 thar nais. Is iad seo a leanas na torthaí...

As an 68 a fuaireamar thar nais bhí 67 sásta go bhfuil éide scoile againn, 1 nach bhfuil sásta

Crut:
67 sásta leis
1 nach bhfuil sásta leis

Caighdeán:
53 sásta
6 míshásta
9 sásta ach amhain le píosa amháin (léine rugbaí & bríste spóirt)

Praghas:
40 sásta
15 mí shásta
1 ní dúradh
12 sásta ach fadhb le píosa amhain

Léine Rugbaí:
34 - A - léine rugbaí le stríocaí
32 - B - léine rugbaí gorm
2  - Ní Dúradh

Cailíní:
24 - Gúna scoile amháin
 1 - Bríste scoile amháin
29 - Rogha
14 - Ní dúradh

Ó na torthaí sin thángamar ar na cinntí seo a leanas:
 • Tá formhór mór na ndaoine sásta faoin éide scoile. Na daoine nach bhfuil sásta sásta tá sé bainteach le píosa amháin nó dhó - sé sin léine rugbaí atá éasca le tuiscint nó bríste spóirt a bhí éasca le tuiscint nuair a chonaic mé an praghas.
 • Táimid chun rith leis an tromlach maidir leis an léine rugbaí - sé sin na léinte atá againn. Tá sé deacair labhairt faoin gcaighdeán atá iontu toisc an méid déantóirí éagsúla atá tar éis gabháil leo. Tabharfaimid seans do 4orm anois le feiscint conas mar a éiríonn leo maidir le infhaighteacht, caighdeán agus praghas. Munar féidir leo sinne a shásamh rachaimíd leis an léine gorm. Tá ár ndícheall déanta againn ansan.
 • Maidir leis an bríste spóirt. Táimid tar éis ísliú praghas a fháil ón €20 go €15 don bríste spóirt le suathantas. Táimid chun claoí leis an mbríste spóirt scoile ar na cúiseanna frithbhullaíochta a luaigh mé sa litir deirneach.
 • Maidir leis an gúna scoile. Arís rachaimid leis an tromlach sé sin rogha idir bríste agus gúna scoile dos na hárdranganna 5 & 6 amháin. Beidh sé deas rogha a thabhairt dos na cailíní sinne agus freagraíonn sé aon fhadhbanna / bhairt a bhíonn ar dhaoine mar gheall ar fhorbairt cailíní den aois sin.
 • Bhí roinnt tuistí ag ceistiú riachtanais an éide spóirt ach tá éide scoile spóirt ag teastáil dos na cúiseanna céanna is go bhfuil an gnáth éide scoile. Táimíd ag iarraidh an brú agus an strus a bhaint de pháistí tré éide faoi leith a bheith ar gach éinne.
Go raibh maith agaibh arís as ucht an t-am a thógaint chun an aiseolas a thabhairt.

Dear parents,

A few things to tell you.

 1. The 6 Nations Rugby Trophy will be at the school this Friday morning 04/04/2014 between 08:30 and 9.15. Any parent who is interested is welcome to come and take photographs.The children will also be allowed to wear any Irish rugby clothes. If they have no green 'Ireland' sports clothes, they can wear their school sports uniform. It would be nice to make a big deal out of it -we're so lucky to be getting it to the school!- but I don't want to put pressure on people. I would like to thank Ultan O' Callaghan for organising this for us.
 2. The children should wear sports clothes on the same Friday (04/04/'14) as we will be doing the trials for City Sports that same day. The winners will go to represent the school at City Sports on Wednesday 21st May 2014. 
 3. The Parents Association are organising shared reading for different classes in the school starting out with 1st and 2nd Class. It involves different parents coming to the school to do reading with various groups of children. We will be starting with the PM readers but we may also start a novel with them down the line. It will give the children a wonderful opportunity to do extra reading and there will be mixed ability groups. Contact Hilda or send an email to the school if you DO NOT wish your child to take part. We are hoping to start next week (week commencing 7th April 2014) with 1st and 2nd Class but we hope it will extend from Junior Infants to 3rd Class if we feel it is successful/of value. If you are happy for your child to take part there is no need to do anything.If you are NOT happy for your child to take part please send a one-line email to the school saying that they will not be attending. There is no need to give a reason. It is up to yourselves. If there are any other parents who can commit to giving time on a continual basis to this project please contact the the Parent's Association.
 4. Múinteoir Máiread is leaving us until after the Easter holidays! She is getting married on Friday 04/04/'14 and going on honeymoon afterwards! Congratulations to her and her future husband! We wish them all the best in their married life! Good luck to them both!
 5. Results of the questionnaire about the school uniform. Thank you to all the parents that sent back the questionnaire. 68 out of 109 came back. Here are the results:
Out of the 68 we got back there were
67 happy that we have a uniform, 
1 not happy that we have one.

Appearance:
67 happy
 1 not happy

Quality:
53 happy
6  unhappy
9  happy except for 1 item (rugby shirt and sports pants)

Price:
40 happy
15 unhappy
1 no comment
12 happy except for an issue with one item

Rugby shirt:
34 - A - striped rugby shirt
32 - B - plain blue rugby shirt
2 - no comment

Girls:
24 - school pinafore only
1 -  school trousers only
29 - choice
14 - no comment

From these results we made the following decisions:

 • Most people are satisfied with the school uniform. Those that were not satisfied had an issue with one or two items - the rugby shirt, (which is understandable with all the problems in the past -hopefully now resolved) or the sports pants -which was understandable when I saw the price Young's had set.
 • We are going to run with the majority as regards the rugby shirt - that is the shirt that we have. It is hard to judge the overall standard because of the the number of manufacturers/suppliers that have been involved with them. We will give 4orm a chance now for the next 2 years to see how they get on with availability, quality and price. If they do not satisfy us we will go with the blue rugby shirt. We will certainly have done our best then.
 • As regards the sports pants, we got a reduction in price from from €20 to €15 for the sports pants with a crest. We are going to stick with the school sports pants for the prevention of bullying reasons that I mentioned in the foreword of the questionnaire.
 • With regard to the school pinafore. Again we will go with with the majority, that is a choice between a school pants and a pinafore but for 5th and 6th class only. It will be nice to give the older girls a choice and it answers any problems concerns that people have about the girls' development from that age.
 • Some parents questioned the necessity of a sports uniform but the same reasons the school has a school uniform stand for days the children do sport. We would like to minimize the competition about appearance in school. We want to remove that stress from the children.
Thank you again for taking the time to give your opinions and feedback.