Monday, 1 September 2014

Tuismitheoirí go léir / All parents

A Thuismitheoirí , a chairde,

Beatha is sláinte chughaibh . Ba mhaith liom tosnú's mo bhuíochas a léiriú daoibh go léir as an ndea ghuí agus focail deasa atá fachta agam le cúpla lá anuas. Is mór an anór dom bheith mar phríomhoide sealadach na scoile seo. Guím gach rath ar Shinéad agus táimid go léir ag súil lena fhilleadh an bhliain seo chuhgainn. Má theastaíonn uaibh cainte liom táim ar fail san oifig, ní gá ach glaoch ar Hilde chun coinne a dhéanamh liom. Táim ag súil le caint libh I gcaitheamh na bliana. Is é michelle.gsct@hotmail.com mo ríomhphost phearsanta agus beidh uimhir fón póca scoile a fháilt agam go gairid. Tá cúpla nóta agam daoibh:

 • Ba mhaith liom fáilte mhóir a chur roimh leanaí agus tuismitheoirí nua na scoile. Tá 32 páiste I rang na Naíonáin Bheaga faoi láthair, tá dalta amháin eile ag teacht tar éis aimsir na Nollaig.  Tá sibh mar bhaoill do chomhluadar nua anseo sa Ghaelscoil agus beidh fáilte is fiche romhaibh bheith ghníomhach sa scoil. Beidh deis agaibh  cabhrú leis na múinteoirí , bheith ar Bhord Coiste na dTuismitheoirí srl.
 • Laethanta Éide Spóirt: Mar is ghnáth beidh dhá lá spórt againn I mbliana. Tá an gCéadaoin agus an Aoine roghnaithe againn chun tosnú amach. Déanfar gach iarracht  choiméad leis  na  laethanta seo ach bíonn orainn bheith so-lúbtha chun múinteoirí seachtracha a shásamh.
 • Beidh Traenail Iomanaíochta ag tosnú ar an Aoine bheag seo an 5ú Méan Fhomhair '14 ar feadh sé seachtain. Beidh ranganna na Naíonáin Shinsireacha aníos ag glacadh páirt. Beidh Tony thar nais sa tríú téarma chun níos mó traenáil a dhéanamh le gach rang (naíonáin bheaga san áireamh an uair seo).
 • Beidh Rince Gaelach le múinteoir Miah ag tosnú do ranganna 4,5 agus 6 ar an gCéadaoin bheag seo an 3ú Meán Fhomhair ar feadh  5 sheachtain. Beidh  Miah thar nais I mí Márta 2015 chun ranganna a dhéanamh leis an gcuid eile don scoil.
 • Beidh lá gan leictreachas againn an an nDéardaoin bheag seo, 4.09.2014. Táimid ag déamamh uasghradú ar an gcóras leictreachas mar tá sé faoi bhrú . Bhí costas mór ag baint leis an obair seo a dhéanamh ar Shatharn mar sin níl aon dul as ach é bheith ag tarlú le linn lá scoile. Beidh athreorú á dhéanamh ar an bhfón scoile mar sin beidh sé in úsáid.
 • Tá féilire scoil agus billí scoile 2014/2015 á shocrú againn faoi lathair beidh siad a chur ar an suíomh roimh an Aoine bheag seo an 5ú Meán Fhomhair 2014.
 • Mo Bhudaí : Tá Buddy System tosaithe againn inniu I rang na Naíonáin Bheaga. Tá partnéir acu go léir I rang a haon. Beidh said ag féachaint amach dá chéile ar maidin agus ag am lóin amuigh sa chlós. Tabharfaidh sé breis muinín dos na naíonáin ag tosnú amach sa Ghaelsocil agus is deis iontach leis é do rang a 1. Beidhmíd ag eagrú imeachtaí éagsúla tríd an bhliain inar mbeidh deis ag na budaí's bualadh lena chéile. Beidh coras na mbudaí's a scaipeadh go gach leanbh sa scoil I gceann cúpla seachtaine.
 • Polaisí Cosc ar Bhidh á Roinnt: Tá polaisí nua againn sa Ghaelscoil a chuireann cosc ar bhidh de bheith a roinnt idir na páistí. Tugann an polaisí seo tacaíocht dár bpolaisí lón sláintiúil agus leis dár bpolaisí ar Ailleirgéanna. Mar sin níl cead ag do pháiste bia d'aon short a thabhairt isteach leo agus a roinnt ag aon am , breith laethanta , I ndiaidh laethanta saoire thar lear san áireamh.  Go raibh maith agaibh riomh ré as bhur gcómhoibriú leis seo.  Beidh brón ar na muinteoirí agus ormsa nach mbeidh cístí breithe deasa ag teacht isteach. Bhíomar ag baint an iomarca súp astu is dócha.

Dear parents,

Welcome back! I would like to start by thanking you all for the good wishes I have received over the last few days. It is a great honour for me to be deputy principal in this school. I wish Sinéad the best of luck and we are all looking forward to her return next year. If you wish to speak to me just give Hilda a call to make an appointment to make sure I am available to meet with you. I am looking forward to meeting with you throughout the year. My personal email address is michelle.gsct@hotmail.com and I will be getting a school mobile phone number shortly. I have a few notices for you:

 •   I would like to give a big welcome to the new pupils and parents that recently joined the school. There are 32 children in the Junior infants at present. There will be another pupil joining the class after Christmas. You are now part of this school community and you will be very welcome to become involved in the school. You will have a chance to assist the teachers, join the parents' association etc.
 • Sports clothes days: As per usual we will have 2 sports days this year. Wednesday and Friday are the days we have chosen to start off. Every effort will be made to keep to these days but we have to be flexible to satisfy external teachers.
 •  Hurling training will start this Friday 5th Sept. '14 and will last for 6 weeks. All classes from Senior Infants upwards will be taking part. Tony will be back in the third term to do more training with each class (Junior Infants included this time round)
 • Irish dancing classes will begin this Wednesday, starting off with 4th, 5th and 6th classes. Miah will be back in March 2015 to do classes with the other half of the school.
 • We will have a day without electricity this Thursday, 04.09.2014. We are getting an upgrade on our electrical system as it is presently under pressure. There was a high cost on getting this work done on a Saturday so there is no alternative but to have it done on a school day. The school phone will be redirected on the day so you can still use the usual number to contact the school. The weather is humid at present so it won't be much of an inconvenience to us.
 • My Buddy: We have started a Buddy System in Junior Infants today. They all have a partner in 2nd class. They will be looking out for each other in the yard in the morning and at lunchtime. It will give the infants more confidence starting out in the Gaelscoil and it is a wonderful opportunity for 1st class. We will be organising different events throughout the year where the buddys will have a chance to meet. The Buddy system will be extended to each child in the school in a few weeks.
 •  No Sharing Food Policy: We have a new policy in the Gaelscoil that forbids the sharing of food between children. This policy supports our Healthy Lunch Policy and with our new policy on allergies. This means that your child is not permitted to share food of any sort at any time, eg. birthdays, after holidays abroad. Thank you in advance with your cooperation with this. The teachers and I will be sad that there won't be any nice birthday cakes coming in. We were enjoying them too much!
Go raibh Míle Maith Agaibh,

Mise le meas,
Michelle Ní Riagáin