Friday, 28 November 2014

Sábháilteacht ar an mBóthar / Road Safety

A Thuismitheoirí, a chairde,

Fé mar is eol daoibh tá se fíor dhainséarach lasmuigh do gheataí na scoile. Táimid mar scoil / Bord Bainistíochta / Coiste na dTuismitheoirí  ag oibriú go dian ar réiteach a fháil agus an áit a dhéanamh sábháilte. Tá dul chun cinn á dhéanamh maidir leis an pleanáil le haghaidh 'Drop-Off Zone' nua agus an bóthar a leathnú ach is próiséas fada atá i gceist. Beidh mé ag scaipeadh update cruinn chughiabh roimh briseadh na Nollag. Idir an dá linn tá orainn na páistí a stiúrú chun a bheith aireach is iad ag teacht is ag imeacht ón scoil. Ba chóir do gach pháiste agus tuismitheoir siúl ar thaobh na lámha deise don mbóthar. Ón Luan 01/12/2014 ar aghaidh beidh mé ag cur iachall ar na páistí é seo a dhéanamh. Mo bhuíochas libh as bhur foighne is tacaíocht leanúnach ina leith.

Dear parents,

As you know it is extremely dangerous outside the school gates. We are as a school / Board of Management are working hard to come to a solution in making the area safer. Progress is being made in regards to the development of a new Drop - Off Zone and with widening the road but it is a long process. I will be sending an exact update to you before the Christmas break. In the meantime we must encourage the children to be careful as they approach and leave the school by foot. Every child / parent / guardian should walk on the right hand side of the road. From Monday 01/12/2014 on I will be advising the children to do this. Thank you for your continues patience and support with this.