Friday, 26 October 2018

Wednesday, 24 October 2018

Cluiche Ceannais Sciath na Scol 22/10/18Táimid ana bhródúil as ár bhfoireann cailíní Sciath na Scol a bhuaigh an chraobh in aghaidh Baile na Daibhche. Bhí an-lá ag gach éinne a d'fhreastal ar an gcluiche. Is féidir libh na grianghraif a fheiscint má leanann sibh an nasc seo. Ár mbuíochas le Múinteoirí Selina, Aodán agus Alex a rinne an treanáil i ndiaidh am scoile leo.

Congratulations to our Sciath na Scol girls football team who won their final, beating Ballinadee NS in what was a wonderful school occasion in Páirc Uí Chaoimh. We had great support at the match and great memories were made. You can view some photos by following this link. Our thanks to Múinteoirí Selina, Aodán and Alex who did after-school football training with them.
Tuesday, 23 October 2018

Cruinniú Cuiste na dTuistí oíche amárach / Parents Association Meeting tomorrow night

Image result for pictures of large meeting
Cruinniú Cuiste na dTuistí oíche amárach, 24.10.2018, 8 i.n., ag an scoil - fáilte roimh cách!
PA meeting tomorrow, 24.10.2018, 8pm in the school- all welcome!

Aonach na Leabhair Scholastic

person sitting on stack of books while reading

A chairde! 
Ba mhaith linn ár mbuíochas a gabhail libh uile as tacú lenár Aonach na Leabhair Scholastic a bhí ar siúl le déanaí. Dhíoladh €2305 leabhair agus dá bhrí sin tá €1403.04 ag an scoil le caitheamh ar leabhair! Coimeadann an Aonach leabhair sin ár leabharainn ranga suas chun dáta agus úr dos na páistí. Spreagann sé sin iad chun léamh agus nach é sin an bronntanas is mó gur féidir linn a thabhairt dóibh? Thar ceann gach páiste sa scoil gabhaim buíochas libh! 

Dear parents, 
As you're aware we held a Scholastic Bookfair in the school a few weeks ago. I'd like to thank you all for supporting it so generously. An amazing €2305 worth of books were sold that week which bought us €1403 in credit to spend on books from Scholastic! This annual event enables us to keep our class libraries fresh and up to date, which in turn motivates the children to read and develop a love of reading -maybe the best gift we can give children? On behalf of every child in the school, I'd like to say go raibh maith agaibh!

Meabhrúcháin - bailiúchán éadaí ag an Scoil/ Reminder - Clothes collection at the school 28/11/2018

Beidh bailiúchán éadaí 'LENREC' againn arís  chun airgead a thiomsú don scoil ar an 28ú lá de Mhí na Samhna, 2018. Am maith is ea an briseadh, b'fheidir, chun rudaí a chur le chéile! Coiméad na héadaí srl sa bhaile go dtí timpeall seachtain roimh dáta an bailiúchán. Ansin piocfaimid áit sa scoil chun na málaí a choimeád don seachtain deirneach. Féach thíos cad tá ceadaithe agus nach bhfuil ceadaithe don bailiúchán.
Ba bhreá linn ar a laghad mála mór amháin an clann. Iarr ar bhur gcomharsana béal dorais/gcairde/ngaolta go léir chun cur leis an bailiúchán scoile seo le bhur dtoil!
Mar eolas ar Lenrec féach ar an suíomh www.lenrec.ie
We will have a LENREC clothes collection again as a fundraiser on the 28th of November 2018. It may be a good time, over the mid-term break, to put a bag or two together! You may start bringing the bags to the school the week before the collection date. We will pick a collection point in the school and you may leave them there. See below the items allowed and not allowed for the collection.
We're hoping for at least one hip-high bag per family! Ask your neighbours, friends and relations too! 
For information on Lenrec, see their website www.lenrec.ie

Glacann siad/ They accept:


 • Éadaí fear  Men's clothes
 • Éadaí ban  Women's clothes
 • Éadaí páistí  Children's clothes
 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts

Faraor ní ghlacann siad le  Unfortunately they do not accept:

 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones

Friday, 19 October 2018

Comórtas Póstaer Athchúrsála / Recycling Poster Competition

Bhí comórtas póstaer athchúrsála againn le déanaí. Bhí ar na páistí póstaer a dhearadh a spreagann athchúrsáil sa scoil. Seo thíos liosta dosna buaiteoirí ranga a bhuaigh pas obair bhaile.

Rang 1 Erin
Rang 2 Charlotte
Rang 3 Abhilina
Rang 4 Cáitlinn
Rang 5 Meera
Rang 6 Éimhear

Bhuaigh Abhilina ó rang 3 an comórtas ar fad. Beidh a póstaer i ngach seomra ranga agus timpeall na scoile chun an athchúrsáil a spreagadh.

We recently had a recycling poster competition. The children had to design a poster that encouraged recycling in the school. Below are a list of the class winners.

Rang 1 Erin
Rang 2 Charlotte
Rang 3 Abhilina
Rang 4 Cáitlinn
Rang 5 Meera
Rang 6 Éimhear

Abhilina from rang 3 was the overall winner. Her poster will hang in every classroom and through the school to encourage recycling.

Siúlóid Naíonáin Bheaga / Junior Infants Walk

Fuair naíonáin bheaga bronntanas do veisteanna ard-infheictheachta ón RSA inniu. Chuamar ar siúlóid tapaidh leo.

Junior Infants received a present of high-visibility vests from the RSA today. We went on a quick walk with them.

Mairéad


Image result for picture of witchImage result for free picture of sweet cakeImage result for free picture of halloween dress up
A chairde,
Meabhrúcháin daoibh go mbeidh cead ag páistí teacht ar scoil gléasta suas ar an Aoine seo chugainn (26/10/2018) do oíche shamhna ar son carthanacht Temple Street. Má tá siad gléasta, ba cheart dóibh €2 a bhreith leo do Temple Street. Níl iachaill ar éinne gléasadh gan amhras. Ba dheas rud mór a dhéanamh áfach agus tá alán smaointe deasa ar an nasc seo Trick or treat for Temple Street Tá sé de nós féasta ranga a bheith ag na páistí pé scéal é mar sin táim lán-cinnte go mbainfidh siad taitneamh as. Mar i gcónaí áfach, bí cinnte gan bianna le cnóite a sheoladh isteach má tá cosc orthu i rang do pháiste.
Toisc nach deireadh téarma atá i gceist NÍ BHEIDH leath lá. Beidh na páistí ag críochnú ag an gnáth am.
Dear parents,
A reminder that the children have permission to dress up coming to school this Friday (26/10/2018) for Halloween for a fundraising (hair raising! Muwahahahahaha!😈) party! If they are dressed up, they should bring €2 with them for Temple Street. There is no obligation on anyone to dress up, of course but it would be nice to make it a fun occasion and there are plenty of ideas on the link above. 
We usually have class parties the day of Halloween break anyway so I'm certain the children will enjoy themselves. As always however, please ensure you do not send in products that contain nuts if there is a child with nut allergies in the class your child is in.
As it is not an end of term, there will NOT be a half day. The children will be finishing up at the normal time.

Gaeilgeoirí na Seachtaine


Thursday, 18 October 2018

Cluiche Ceannais Sciath na ScolCluiche Ceannais Sciath na Scol

 Dé Luain 22/10 Páirc Uí Chaoimh @11.15 v Baile na Daibhche
Monday 22/10/18 in Páirc Uí Chaoimh @11.15am, against Ballinadee National School.
Bígí linn!

Monday, 15 October 2018

Seachtain Mhata na hÉireann / Maths Week IrelandTáimid ag ceiliúradh Seachtain Mhata na hÉireann an tseachtain seo. Beidh na páistí ag úsaid an mhata in alán slite spraoiúla i rith na seachtaine. Is féidir leat teacht ar tuilleadh eolas faoi ar www.mathsweek.ie
Bhain páistí naíonáin bheaga an-thaitneamh as cluichí ar an clár bán idirghníomhach inniu.


We are celebrating Maths Week Ireland this week. The children will be using maths in alot of fun ways this week. More information is available on www.mathsweek.ie
Junior Infants enjoyed playing games on the interactive whiteboard today.
Friday, 12 October 2018

Lá gorm agus bán, Cionn tSáile abú!

Go n-éirí le foireann peile na mban Chionn tSáile atá ag imirt ar an nDomhnach seo 14/10/18 i gCill Fhiaigh @ 12.30pm, tacaíg leo! Beir bua a chailíní!
Best of luck to Kinsale Senior Ladies football team who are playing against Comeragh Rovers of Waterford in the Munster Senior Plate final this Sunday 14/10/18 in Killeagh at 12.30pm. Cionn tSáile abú!Gaeilgeoirí na Seachtaine !


Leabhrán Nua:
Déan Comhrá 
‘Cúpla Focal’ do Thuismitheoirí agus do Chaomhnóirí


Tá Gaeloideachas tar éis leabhrán nua Déan Comhrá ‘Cúpla Focal’ do Thuismitheoirí agus Caomhnóirí a fhoilsiú. Tá sé dírithe ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí a bhfuil a gcuid páistí ag freastal ar naíonra nó ar scoil lán-Ghaeilge.
Tá an leabhrán dírithe ar an bhfoclóir coitianta a theastaíonn ó thuismitheoirí  chun comhrá a bheith acu le tuismitheoirí eile ag geataí na scoile, chun labhairt leis an múinteoir nó leis an bPríomhoide scoile. Tá go leor frásaí úsáideacha ann chun Gaeilge a spreagadh go nádúrtha sa mbaile.

Tá leagan PDF den leabhrán le fáil ar shuíomh Gaeloideachas (www.gaeloideachas.ie) agus is féidir cóipeanna crua a ordú ó oifig Gaeloideachas ag oifig@gaeloideachas.ie
New Book:
Make Conversation
 "Cúpla Focal" Parents and Guardians
 

Gaeloideachais (Irish Medium Education) has published a booklet Make Conversation "Cúpla Focal" Parents and Guardians. It is aimed at parents and guardians whose children attend nursery school (Naíonra) or Irish Medium education (Gaelscoileanna). 
The booklet is focused on the common vocabulary needed for parents to have a conversation with other parents at the school gates, to talk to the teacher or the principal of the school. There are many useful phrases to encourage Irish chat at home too. 

PDF version of the booklet is available here (from the Gaeloideachas website if link not working) and hard copies can be ordered from the office of Irish-medium education at oifig@gaeloideachas.ie  

Thursday, 11 October 2018

Meabhrúcháin do thuismitheoirí/ Reminder to parents


Ní bheidh Hilda san oifig ag na hamannta thíos mar sin déanaigí iarracht gan glaoch ná teacht chun na hoifige ansan, ach i gcásanna eisceachtúla. 
Hilda is not in the office at the times below so please avoid phoning or calling to the office, except in exceptional circumstances.

11.00 a.m. - 11.30.a.m.
1.00p.m. - 1.15p.m.

Scrúdú fhiacla Rang 6/ 6th Class Dental check


long black haired woman smiling close-up photography
Foirmeacha HSE seolta abhaile sna málaí Rang 6 inniu. Líonaigí isteach iad le bhur dtola agus seol thar nais chuig an scoil amárach 12.10.2018.
Nóta: Fiú muna bhfuil tú ag úsáid an tseirbhís, seol thar nais an fhoirm líonta isteach le do thoil.
HSE forms sent home in 6th class school bags today. Please complete and return to the school tomorrow 12.10.2018
Note: Even if you are not availing of the service, please fill in and return the form.

Wednesday, 10 October 2018

Meabhrúcháin / Reminder

Beidh an grianfhrafadóir ag teacht amárach (11/10/2018) chun na ordaithe agus an tairgead a bhailiú. 
The photographer will be coming to the school tomorrow (11/10/2018) to collect orders and money.

Tuesday, 9 October 2018

Am oscailte Aonach na Leabhar / Book Fair opening times8.30 a.m. - 9.30 a.m. (Beidh ar na páistí dul go dtí an rang ar 8.50 a.m. / The children will have to go to class at 8.50 a.m.)

agus / and

2.30 p.m. - 3.30 p.m.

[10ú amárach, 11ú agus 12ú Deireadh Fómhair 2018 / 10th tomorrow, 11th and 12th Oct. 2018)

Bailiúchán éadaí ag an Scoil/ Clothes collection at the school 28/11/2018

Beidh bailiúchán éadaí 'LENREC' againn arís  chun airgead a thiomsú don scoil ar an 28ú lá de Mhí na Samhna, 2018. Mar sin tá alán am againn ar fad chun rudaí a chur le chéile! Coiméad na héadaí srl sa bhaile go dtí timpeall seachtain roimh dáta an bailiúchán. Ansin piocfaimid áit sa scoil chun na málaí a choimeád don seachtain deirneach. Féach thíos cad tá ceadaithe agus nach bhfuil ceadaithe don bailiúchán.
Ba bhreá linn ar a laghad mála mór amháin an clann. Iarr ar bhur gcomharsana béal dorais/gcairde/ngaolta go léir chun cur leis an bailiúchán scoile seo le bhur dtoil!
Mar eolas ar Lenrec féach ar an suíomh www.lenrec.ie
We will have a LENREC clothes collection again as a fundraiser on the 28th of November 2018. We're giving plenty of notice so you'll have time to gather stuff to donate! You may start bringing the bags to the school the week before the collection date. We will pick a collection point in the school and you may leave them there. See below the items allowed and not allowed for the collection.
We're hoping for at least one hip-high bag per family! Ask your neighbours, friends and relations too! It'll be great to do a clear out in time for Christmas! (Did I just say Christmas🎄?! 👀🙊😝
For information on Lenrec, see their website www.lenrec.ie

Glacann siad/ They accept:


 • Éadaí fear  Men's clothes
 • Éadaí ban  Women's clothes
 • Éadaí páistí  Children's clothes
 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts
 


Faraor ní ghlacann siad le  Unfortunately they do not accept:

 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones

 

Monday, 8 October 2018

My KinsaleMY KINSALE:
Comhghairdeas le Cara a scríobh sliocht atá foilsithe sa leabhar 'My Kinsale.' Tá bua na scríbhneoireachta aici! A thuilleadh eolais ar fáil anseo 

Congratulations to Cara, whose piece of writing has been published in the book 'My Kinsale' An anthology in words and pictures by and for the people of Kinsale. She is a wonderful writer! Watch this space! More info re. book available here 


Aonach na Leabhar ar an gCéadaoin seo!! / Book Fair this Wednesday!!

A thuistí,
Déanaigí ceiliúradh ar an léamh ag Aonach na Leabhar Scholastic!
Beidh sé ag teacht chuig na scoile ar ball, leis na mílte leabhair páistí ar fáil.
Cathain: 10ú, 11ú agus 12ú Deireadh Fómhair 2018
Cén aít: Gaelscoil Chionn tSáile
Tá do rogha agus rogha dod' pháiste níos mó ná 200 teideal agus na praghasanna ag tosnú ó €3.70. Muna bhfuil tú in ann teacht, bain triail as na deantasaí ar www.bookfairs.scholastic.ie/parents. Ná dein dearmad go gcabhraíonn gach leabhar a cheanaíonn tú leabhair SAOR IN AISCE a fháil don leabharlann na scoile

Dear parents, grandparents and guardians,
Celebrate reading at our Scholastic Book Fair!
The Book Fair will be arriving in school soon, with hundreds of new children’s books to browse and buy. Come and join us!
WHEN: 10th , 11th and 12th October 2018
WHERE: Gaelscoil Chionn tSaile.

There are over 200 titles for you and your child to choose from, and with prices starting from only €3.70, there’s sure to be a book for everyone. If you can’t make it to our Book Fair, try our discounted Gift Vouchers available at www.bookfairs.scholastic.ie/parents. They’re a great way to ensure your child doesn’t miss out. Don’t forget that every book you buy can help to get FREE BOOKS for our school library! 

Friday, 5 October 2018

Tuesday, 2 October 2018

A chairde, 
Beidh oíche eolais do thuismitheoirí ann tráthnóna an 3ú Deireadh Fomhair ag a 7.00in sa scoil, ar bhulaíocht ar líne. Tá comhlacht eagraithe againn chun teacht anuas chun labhairt libh faoi a bheith sábháilte ar-líne. Déanfaidh na páistí roinnt oibre ar seo ar scoil ach is dóigh liom go bhfuil sé an-fiúntach do thuismitheoirí a bheith feasach faoi cad ba chóir a dhéanamh chun a bpáistí a chosaint nuair atá siad ar-líne. Tuigim go bhfuil sé deacair do dhaoine freastal ar rudaí um thráthnóna agus chun cabhrú libh táim sásta DVD a cur sr siúl i seomra eile do aon pháiste go bhfuil gá le breith libh. Ní leanfaidh an taispeántas níos mó ná uair an chloig. Fáilte roimh cách!

Dear parents, 
We have organised an information evening for parents on cyber-safety here in the Gaelscoil tomorrow evening the 3rd October '18 at 7.00pm. We have arranged for an external company to come to give the talk to the parents. 3rd-5th classes have completed online surveys (or should do, tonight at the latest) in preparation of the work we'll be doing as part of our anti-bullying week next week. It's vital for parents to be up to date on how to keep their children safe online. I know it can be difficult to arrange child minders etc so, in order to facilitate you coming to the talk, if you can't arrange any other cover you may bring your children to the school to watch a dvd while you attend the talk. The information evening won't/shouldn't go on for more than an hour. All parents welcome. 

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí