Friday, 15 February 2019

Monday, 11 February 2019

Seachtain Cairdeas / Friendship Week

Bhíomar ag ceiliúradh seachtain cairdeas an tseachtain seo caite anseo i nGaelscoil Chionn tSáile. Bhí gach rang páirteach agus bhain siad ar taitneamh as!

We were celebrating friendship week her at Gaelscoil Chionn tSáile last week. Every class participated and really enjoyed it!
Iománaíocht / Hurling

Tá naíonáin bheaga, naíonáin mhóra agus rang 1 ag baint sár thaitneamh as an iománaíocht le grúpa tuismitheoirí faoi láithir. Ár mbuíochas leo ar fad agus le Eithne as é a eagrú.

Junior Infants, Senior Infants and Rang 1 are really enjoying hurling with a group of parents at the moment. A huge thanks to all involved and to Eithne for organising it.FoirneTráth na gCeist / Table Quiz Teams

Comhghairdeas mhór don dhá fhoirne a ghlac páirt i Tráth na gCeist an Comhar Creidmheasa le déanaí. Maith sibh!

Congratulations to the two teams who took part in the recent Credit Union Table Quiz. Maith sibh!

Comhghairdeas Pippa / Congratulations Pippa

Comhghairdeas mhór do Pippa Nic an Taoisigh a bhuaigh an comórtas ealaín don Leabhair Ceannanais le Coláiste na Trionóide le déanaí. Maith thú Pippa!

Huge congratulations to Pippa McIntosh who won the Book of Kells art competition with Trinity College recently. Maith thú Pippa!


Tuesday, 5 February 2019

Scairf muirneach caillte / Precious scarf lost

Scairf muirneach caillte ag duine i bhfoireann na scoile le déanaí. Dath liath atá air agus cniotáilte i 'rib'. Seol chuig oifig na scoile má fheiceann tú in aon áit é le bhur dtoil. Go raibh maith agaibh.
A precious scarf was lost by one of the school staff recently. It's grey and knitted in rib. Please send to the school office if you see it anywhere. Thank you.

Monday, 4 February 2019

Seachtain Cairdeas / Friendship Week

                                                         Image result for free friends clipart

Beimid ag ceiliúradh seachtain cairdeas an tseachtain seo 4/2/19 i nGaelscoil Chionn tSáile. Beidh gach rang ag glacadh páirt. Beidh siad ag foghlaim faoi conas a bheith mar cairde maithe agus ag glacadh páirt i gníomhaíochtaí éagsúla.

We are celebrating friendship week this week 4/2/19 in Gaelscoil Chionn tSáile. Every class will be taking part. They will be learning what it means to be a good friend and completing various activities.

Friday, 1 February 2019

Image result for pic for school closed

A chairde, 
Meabhrúcháin go meidh an scoil dúnta ar an Aoine seo chugainn 08/02/'19 dos na páistí le haghaidh lá inseirbhíse múinteoirí. Osclóidh sí arís ar an Luain 11/02/'19.

Dear parents, 
A reminder that the school will close to facilitate a teacher inservice day next Friday 08/02/'19. It will reopen as usual on Monday 11/02/'19.

Gaeilgeoirí na Seachtaine 01.02.2019!


Monday, 28 January 2019

Boscaí Lóin / Lunch Boxes

A thuismitheoirí,
Táimid ag obair go dian ar an dara brat glas faoi láithir. Beimid i dteangmháil libh go luath maidir le sábháil fuinnimh ach an tseachtain seo teastaíonn uainn meabhrúchán a thabhairt daoibh faoina boscaí lóin. Níl cead ag páistí scragall stáin nó scannán cumhdaithe a bheith acu ins na boscaí lóin. Ní féidir leat athchúrsáil a dhéanamh orthu.

Dear parents,
We are working very hard on our second green flag at the moment. We will be in contact with you shortly about saving energy. This week we would like to remind you that tinfoil and cling film are not allowed in lunch boxes as you cannot recycle them.

Míle buíochas,
An Coiste Glas

An Brat Gníomhach / Active School Flag

A thuismitheoirí,
Mar chuid don iarratas don brat gníomhach beidh obair bhaile gníomhach ag do pháiste na laethanta a bhfuil spórt acu. Beidh rudaí cosúil le damhsa le déanamh acu.

Dear parents,
As part of the application for the active school flag your child will have active homework on the days that they have P.E. in school. They will have activities such as dancing to do.

Míle buíochas,
An Coiste Gníomhach

Friday, 25 January 2019

Friday, 18 January 2019

An Brat Ghníomhach / Active School

Tá múinteoirí Neasa agus Aodán comh maith leis an gCoiste Ghníomhach ag obair go dian ar an iarratas don brat ghníomhach faoi láithir. Inniu chuireadar ceardlanna scipeála ar fáil dosna ranganna ar fad. An aidhm a bhí leis go mbeadh a dhóthain scipeála déanta chun barr Corrán Thuathail a shroicint. Bhain gach duine sár thaitneamh as.

Múinteoirí Neasa and Aodán along with the Active School Committee are currently working hard on the application for the Active School Flag. Today they held skipping workshops for all the classes. The aim of which was to complete enough skipping to equal the height of Corrán Thuaithil. Everyone really enjoyed themselves.


Gaeilgeoirí na Seachtaine 18.01.2019 !


Friday, 11 January 2019

Thursday, 10 January 2019

Caillte/Faighte sa chlós inniu..

Má's leatsa iad cuir glaoch ar an scoil / If you own them give the school a ring.

Monday, 7 January 2019

Laethanta Corpoideachas Eanáir 2019 / P.E. Days January 2019

A thuismitheoirí,
Seo iad na laethanta a bheidh éadaí spórt na scoile le caitheamh ag do pháiste. Beidh orthu an gnáth éide scoile a chaitheamh ar na laethanta eile.
These are the days that your child will need to wear their school sports clothes. They will need to wear their normal school uniform on the other days.

Naíonáin Bheaga: Máirt agus Déardaoin / Tuesday and Thursday

Naíonáin Mhóra:  Máirt agus Déardaoin / Tuesday and Thursday

Rang 1: Luan agus Céadaoin / Monday and Wednesday

Rang 2 Luan agus Céadaoin / Monday and Wednesday

Rang 3: Luan agus Céadaoin / Monday and Wednesday

Rang 4: Luan agus Céadaoin / Monday and Wednesday

Rang 5: Máirt agus Aoine / Tuesday and Friday

Rang 6: Máirt agus Aoine / Tuesday and Friday


Beidh iománaíocht á dhéanamh ag Anthony le ranganna 2,3 agus 4. Má tá clogad agus camán ag do pháiste is féidir leo é a thabhairt isteach.

Anthony will be starting hurling with 2nd, 3rd and 4th classes. If your child has a helmet and a hurley they can bring it in.

Pop Up Gaeltacht Chionn tSáile 18ú Eanáir 2019

A chairde,

Beidh Pop Up Gaeltacht ar siúl sa Lord Kingsale ar an 18ú Eanáir 2019, ag tosnú ar a 9! 
Céard atá i gceist? Daoine a bhfuil suim acu sa Ghaeilge, ag teacht le chéile chun Gaeilge a labhairt - sin an méid!
Tá fáilte roimh chách, is cuma cén leibhéal atá agat!
Bígí Linn! Le meas,
Faye Murphy