Tuesday, 25 June 2019

Amanta críochnú ar an nDéardaoin / Finishing times on Thursday

low-angle photography of palm tree during daytime
Meabhrúchán beag go bhfuil leathlá scoile an Déardaoin seo chugainn 27/06/2019. Imeoidh muintir an bhus, Naíonáin Bheaga agus Mhóra chomh maith lena deartháireacha agus deirfiúracha ar a 12.00 agus imeoidh gach duine eile sa scoil ag 12.15.
A gentle reminder that there’s a half day this coming Thursday 27/06/2019. The children that take the bus, Junior and Senior Infants and their siblings will finish at 12 noon and the rest of the school will finish up at 12.15.

Tuesday, 18 June 2019

Tóir Mata na Naíonáin

Chuaigh Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra timpeall na scoile inniu ag cleachtadh a scileanna mata! D'oibrigh siad le chéile chun na freagraí a aimsiú!

The infant classes took part in a Maths Hunt today. They worked together and used their maths skills to solve problems.

Maith sibh go léir!Oideachas Caidreamh agus Gnéasachta / Relationships and Sexuality Education

Tosnóimid na ranganna RSE (Relationship and Sexuality Education) ar an 19/06/2019 ar maidin.
‘Sí an fhóclóir a bheidh á clúdach sna naí-ranganna ná:
Mo chorp
Aithin na codanna seachtrachta den gcorp fireann agus baineann:
Ceann, súl, cluasa, srón, cíoch, craiceann, cromáin, imleacán, faighin, péineas,tóin, glúin, cos
Teacht ar an eolas go bhfuil an fás sainiúil le gach duine.:
 ‘Go bhfuil Seán níos airde ná Dónal agus tá sé sin go nádúrtha agus go breá’
I rang 1 & 2 beidh na focail seo a leanas á chlúdach:
        - béal: ag slogadh, ag cogaint bia, ag análú
        - srón: ag análú, ag bolaíocht               
        - faighin: áit as a dtagann an leanbh as bhroinn a m(h)athair
        - péineas: díchur fuala
        - úiréadra: díchur fuala
        - cíocha: leanbh a choth
        - imleacán: an áit ina raibh leanbh ceangailte lena m(h)athair sula raibh sé/sí tagtha ar an saol
I rang 3&4 beidh athdhéanamh ar siúl ar na focail thuas agus faoin teideal “Ag Fás agus Ag Athrú” pléitear na céimeanna sa chóras atáirgeadh agus beifear ag súl go mbeadh na páistí in ann forbairt an linbh ó ghinúint go breith a thuiscint agus a phlé.
I rang 5: Athraithe fisiceacha I gcailíní agus míostrú. Athraithe fisiceacha i mbuachaillí.
I rang 6 beidh athdhéanamh ar siúl ar an mhéid atá clúdaithe i ranganna RSE go dtí seo agus beidh an chóras atáirgeadh á mhúineadh.
Mar chuid de chlár RSE sa scoil, beidh daltaí Rang 6 ag úsáid an DVD agus Leabhrán “Aistear na nÓg”. Beidh an clár seo á thosnú again an chéad sheachtain de Mhí an Mheithimh. Tá cóip don leabhrán agus don DVD ar fail ar an suíomh idirlíon seo, más maith libh féachaint orthu. Tá míniú níos mó imithe go tuistí Rang 6 i bhfoirm ríomhphost.
An meon atá againn ina thaobh ná gan rud mór a dhéanamh as agus ansin déanfar na ceachtanna sa slí céanna is a múintear ábhair scoile eile leo. Ach tuigimid chomh maith gur ábhar mothálach atá i gceist ann. Tá an rogha agat gan cead a thabhairt do do pháiste a bheith páirteach sna ranganna. Cé nach molaimíd an cinne seo a dhéanamh déanfaimíd do pháiste a bhogadh ón rang fad atá na ceachtanna á dhéanamh. Is gá cuimhneamh air áfach nach féidir linn a bheith cinnte nach mbeidh na páistí a bhí páirteach sa rang ag caint faoi sa chlós agus mar sin níl fhios agam an féidir do pháiste a scairiúnt go hiomlán. Bheimís ag súil nach aon cúis magaidh / gáire a bheidh i gceist ann pé scéal é mar sin gach seans nach mbeidh aon caint faoi.
Is féidir leat nóta a cur go dtí do mhúinteoir ranga nó dul ag caint léi roimh an tseachtain sin. Muna chloisfimíd uait glacfaimíd leis nach bhfuil fadhb ar bith agat leis.

Dear parents,
We will begin Relationships and Sexuality Education (RSE) along with the Stay Safe Programme on the 19/06/2019.
The vocabulary to be covered for the infant classes is:
My body:
  • Identify external parts of the male and female body:
    Head, eye, ears, nose, breast, skin, hips, navel, vagina, penis, bottom, knee, leg, foot.
  • Become aware that growth is unique for each individual
            ‘That John is taller than Donal and that is normal and good’

In 1st and 2nd class the following words will be covered:
  • mouth: swallowing, chewing food, breathing
  • nose: breathing, smelling
  • vagina: opening where a baby leaves a mother’s womb
  • penis: passing urine
  • urethra: passing urine
  • breasts: feeding a baby
  • navel: where a baby was joined to its mother before being born
In 3rd&4thclasses the above vocabulary will be revised and under the heading “Growing and changing” pupils will be expected to be able to discuss the stages and sequence the development of the human baby from conception to birth.
In 5th Class the above vocabulary will be revised and the children will learn more about the physical changes that take place during puberty for boys and girls. The menstrual cycle will be outlined and discussed.
In 6th Class Beginning the first week of June, as part of the RSE programme for Rang 6, we will be showing the class the “Busy Bodies” DVD and booklet in school.
If you wish to view the book or DVD beforehand, they are available for parents/Guardians on the following website:
Our attitude is to try not to make a big issue of it and to therefore teach the lessons as we would any other subject. However we do understand that it is a sensitive subject area: You have the option to withdraw your child from taking part in the sensitive classes to do with My Body. We really don’t encourage this decision but will respect your wishes and move your child out of the class into another room for the duration of the classes. It has to be borne in mind, however, that we can’t be sure that the children that will have been in the class won’t be talking about it in the yard and therefore I don’t know if your child could avoid it fully. We would be hoping that there won’t be any cause for joking / laughing on the subject so it’s likely that there won’t be any talk about it anyway. But again we can’t guarantee it won’t come up again in another subject.
 You can send a note to your class teacher or go and talk to him/her before that week. If we don’t hear from you we will take it that you don’t have any problem with it.

An Lapadán Mór / The Big Toddle

Bhailíomar €573.70 don Lapadán Mór. Míle buíochas!

We raised €573.70 for the Big Toddle. Thank you!


Monday, 17 June 2019

Rang a 5 + 6: 18/06/2019

Beidh ar rang a 5 + 6 na héadaí scoile ceart a chaitheamh amárach (18/06/2019)
Rang a 5 and 6 will have to wear the full proper school uniform tomorrow (18/06/2019)

Lá 5 Seachtain Ghníomhach 2019

Lá 4 Seachtain Ghníomhach 2019

Lá 3 Seachtain Ghníomhach 2019

Féach ar seo!


Lá 2 Seachtain Ghníomhach 2019

Féach thíos!


Lá 1 Seachtain Ghníomhach 2019

Lá 1 Seachtain Ghníomhach!
Féach ar seo!