Monday, 27 June 2011

THE KINSALE HUB - BARBECUE DAY Sunday 14th August, 2pm

THE KINSALE HUB - BARBECUE DAY
Sunday 14th August, 2pm
The Dock, Kinsale
Games/Facepainting/Performers/Music/Drumming/Balloon making/Stilt walking/Sandcastle competition and more...

-COMPETITIONS-
Draw the hub mascot - the best idea wins a drama class for your school & gift for you.
Essay - (1000 words): 'SHAPE YOUR OWN FUTURE' - How would you like to change the world?
PRIZE: TROPHY AND PRIZE MONEY.

085-1798695 rsvpireland@gmail.com

Wednesday, 15 June 2011

"Big Toddle" Naí shínsearacha agus Naí Shóisearacha (Senior and Junior Infants)

A thuismitheoirí,
Sínigh an clúdach litreach i gcóir an ‘Big Toddle’ agus seol isteach amárach é le bhur dtola. Ní bheidh aon p(h)áiste ábalta dul gan é a bheith sínithe.
Go raibh maith agaibh.
Múinteoir Ciara

Dear parents,
Please sign the envelope for the ‘Big Toddle’ and bring it in tomorrow. No child will be able to go without it being signed.
Thanks,
Múinteoir Ciara

Taispeántas Veidhlín / Violin Performance -

Na páistí atá ag foghlaim an veidhlín (Violin Performance - for those that ar learning the violin)

A thuismitheoirí,
Beidh do pháiste ag glacadh páirt sa cheolchoirm an Mháirt seo chugainn tré taispeántas veidhlín a thabhairt faoi stiúr an Mhúinteoir Ciara. Beidh ar an taispeántas seo a thosnú ar a 6 a chlog ar an bpoinnte agus leanfaidh sé 20 nóiméad. Ciallaíonn sé seo go mbeidh siad saor le himeacht arís ar 6.30. Táim ag súil go mór len iad a fheiceál agus a cloisteál ag seinnt!


Dear parents,
Your child will be taking part in the concert next Tuesday by giving a violin performance under the direction of Múinteoir Ciara. This performance is to start at 6 o’clock sharp and it will last for 20 minutes. This means that they will be free to go again at 6.30. I’m really looking forward to seeing them and hearing them play!

Monday, 13 June 2011

Trabolgan / Trabolgan

A thuismitheoirí,
Fé mar is eol daoibh, tá an turas scoile eagraithe againn d’amárach an 14ú Meitheamh. Beidh rang do linbh ag dul go Trabolgan. Bíodh do leanbh ar scoil ag a 8.30 mar beidh an bus ag fágaint ag a 8.50 ar an spota! Táimid ag súil le bheith thar nais ar scoil ag a 4.00 nó beagán níos déanaí. Bíodh an éide spóirt agus uachtar gréine á chaitheamh ag do leanbh. Bíodh back pack le lón mór, éadaí snámha agus caipín snámha acu – tá dhá rud milis ceadaithe! Níl cead acu airgead a thabhairt leo. Má bhíonn aon eolas breise nó leigheas a bheidh ag teastáil uainn tar chugainn le bhur dtola roimh an turas.
Táimid ag tnúth go mór leis.

Dear parents,
As you know, we have a school tour organised for tomorrow 14th June. Your child’s class will be going to Trabolgan. Have your child at school at 8.30 because the bus will be leaving at 8.50 on the dot! We are hoping to be back at school at 4.00 or a little bit later. Your child should wear the school sportswear and sun cream. Give them a back pack with a big lunch, swimming togs and swimming cap – there are two sweet things allowed! They are not allowed to bring money with them. If there is any extra information or medication that we need, come to us before the trip please.

Feirm Uí Laoithe / Leahy’s Farm

A thuismitheoirí,
Fé mar is eol daoibh, tá an turas scoile eagraithe againn d’amárach an 14ú Meitheamh. Beidh rang do linbh ag dul go Feirm Uí Laoithe. Bíodh do leanbh ar scoil ag a 8.30 mar beidh an bus ag fágaint ag a 8.50 ar an spota! Táimid ag súil le bheith thar nais ar scoil ag a 1.30 nó beagán níos déanaí. Bíodh an éide spóirt agus uachtar gréine á chaitheamh ag do leanbh. Bíodh back pack le lón mór acu – tá dhá rud milis ceadaithe! Níl cead acu airgead a thabhairt leo. Má bhíonn aon eolas breise nó leigheas a bheidh ag teastáil uainn tar chugainn le bhur dtola roimh an turas.
Táimid ag tnúth go mór leis.

Dear parents,
As you know, we have a school tour organised for tomorrow 14th June. Your child’s class will be going to Leahy’s Farm. Have your child at school at 8.30 because the bus will be leaving at 8.50 on the dot! We are hoping to be back at school at 1.30 or a little bit later. Your child should wear the school sports clothes and sun cream. Give them a back pack with a big lunch – there are two sweet things allowed! They are not allowed to bring money with them. If there is any extra information or medication that we need, come to us before the trip please.

Tuismitheoirí Naíonáin Bheaga agus Rang 1 / Parents of Junior Infants and 1st Class students

Tá cleachtadh don dráma ar siúl ar an 15ú, an 16ú, an 20ú agus an 21ú. An féidir libh do pháistí a thabhairt go Óstán Actons ar a 8.50 ar na dátaí seo. Beidh bus ag thabhairt iad thar n-ais ar scoil ag a 11.
Go raibh maith agaibh.
Múinteoir Siobhán

Please drop your child off at Actons Hotel on the morning of the following dates: 15th, 16th, 20th and 21st. We will be practising the drama. A bus will bring us back to school at 11 o’ clock.
Thank you.
Múinteoir Siobhán

Friday, 10 June 2011

Cúpla fógraí beaga le cur amach / A few small notices for you

Cúpla fógraí beaga le cur amach.

Tháinig go leoir daoine chun an éide scoile a cheannach an tseachtain seo chaite ach tá go leoir fágtha ann fós. Teastaíonn uainn gach rud a dhíol ionas nach mbeidh siad ag tógaint suas spas sa scoil. Tá gach seans ann go mbeidh an éide scoile níos daoire sa siopa mar sin ba cheart daoibh codanna breise a cheannach dos na blianta atá ag teacht. Is cinnte go mbeidh siad uaibh! Beidh siad ar fail arís ón 8:30 – 9:15 & 1:30 – 2:45 an Déardaoin 16ú. Mar fhocail scoir ar an ábhar ná dearmad ainm do pháiste a scríobh i ndúch buan, go soiléir ar gach ball éadaigh do pháiste!

Tá roinnt dátaí le cuimhneamh orthu an mhí seo.

An 14ú turasanna scoile. Seol an t-airgead isteach muna bhfuil déanta cheanna.
Naí Ranganna – Turas go Feirm Uí Laoithe. (Costas €15.50)
R1 & R2 – Turas go Trabolgan. (Costas €17.50)
€7 le n-íoc don gleacaíocht chomh maith:
An iomlán le n-íoc: Naí Ranganna: €22.50, R1 & R2: €24.50

An 21ú Dráma deireadh na mbliana na Naíonáin Bheaga & Rang 1 in Óstán Actons ag 6.00.

17ú Blitz Rugbaí R1 & R2
Siúlóid Barnardos (Big Toddle) i gcóir na Naí Ranganna.
24ú Lá Spóirt i rith am scoile
(ag braith ar an aimsir)
Lá uachtar reoite HB ar son Down’s Syndrome
29ú ½ lá scoile. Páistí ag críochnú ar 12.00 a chlog. Féasta beag ranga srl.

Beidh na páistí ag críochnú suas luath ar an 29ú ar a 12 a chlog. Tá sé ar intinn againn fáilt réidh leis an dá “seana” seomraí ranga agus cur leis an bhfoirgnimh nua thar na laethanta saoire. Táim ag lorg roinnt (mhaith) tuismitheoirí chun cabhrú liom agus le Múinteoir Siobhán bogadh amach as an bhfoirgnimh seo. Tá gach uile rud le bogadh againn mar sin ta go leoir le déanamh. Beidh cabhair ag teastáil ar an 27ú, 28ú agus go mórmhór an 29ú. Téir go Hilda chun do ainm a thabhairt más féidir.

Beimid ag glacadh le 42 Naíonáin Bheaga i mbliaina agus astu siúd, ag déanamh dhá rang Naíonáin Bheaga. Dá dtarlaíodh seo anuraidh bheadh beirt múinteoirí nua ceadaithe ón roinn Oideachais. De bharr drochstaid na tire áfach árdaíodh an coimheas páistí múinteoirí go háirithe i nGaelscoileanna agus anois níl ach múinteoir amháin ceadaithe. Ní féidir linn rang de 42 a dhéanamh mar sin is cosúil go mbeidh orainn rang eile a roinnt. An rang is lú sa scoil ná Rang a dó na bliana seo chugainn agus mar sin beimid ag roinnt Rang a dó (na bliana seo chugainn) le Rang a trí agus Rang a hAon. Gan amhras tuigimíd nach foirfe an scéal seo ach ag an am gcéanna bhí fhios againn go raibh gach seans ann go dtarlódh se ag am éigin. Táim ag obair leis an gcathaoirleach faoi láithir ar conas seo a shocrú amach i gceart agus beidh mé thar nais chugaibh go luath le níos mó eolas. Mar sin, faoi láithir an socrú a bheidh ann ná:
Naí Bheaga 1 – Sinéad Ní Mhurchú
Naí Bheaga 2 – Michelle Ní Riagáin
Naí Mhóra – Múinteoir nua
R1 & R2 – Ciara Ní Chonchúir
R3 & R3 – Siobhán Ní Núnáin
Tacaíocht Foghlaim – le ceapadh
Na bíodh aon eagla oraibh ach go mbeidh obair oiriúnach do rang-ghrúpa do pháiste á clúdach ag do pháiste, is Cuma an bhfuil siad ag roinnt le grúpa níos óige nó níos sinne ná iad féin.

Táim cinnte go bhfuil díomá ar an cuid is mó daoibh. Agus tá díomá orainn, mar mhúinteoirí. Is díreach de bharr na gearraithe ón Rialtas atá seo ag tarlú. Mar a dúirt mé cheanna, an t-am seo anuirigh ní bheadh sé ag tarlú.9.06.’11
Dear parents,

A few small notices for you:

Lots of people came to buy school uniforms last week but there is still plenty of them left. We want to sell everything so that the uniform won’t be taking up space in the school. Its likely that the uniform will be dearer in the shop so you should buy extra sizes for the years to come. You will definitely need them! They can be bought again on Thursday 16th between 8:15 – 9:15 and 1:30 – 2:45.

Finally. On this subject, don’t forget to write your child’s name in permanent ink, clearly on every item of your child’s clothing!

There are some dates to remember this month:
14th - School tours. Send in the money if you have not already done so:
Infants – Trip to Leahy’s Farm. (Cost €15.50)
R1 & R2 – Trip to Trabolgan. (Cost €17.50)
(€7 due for the gymnastics also)
Total due: Infants: €22.50, R1 & R2: €24.50
21st - End of year play – Junior Infants and 1st Class – in Actons Hotel at 6.00
17th - Rugby Blitz – 1st and 2nd Class
24th - Sports Day during school time
(depending on the weather)
- HB Ice cream day for Downe’s Syndrome
29ú - ½ day. Children finishing up at 12.00. Small class party etc.

The children will be finishing up early on the 29th at 12 o clock. We will be moving from and removing the two ‘old’ class rooms and adding to the new building over the holidays. I am looking for a (good) number of parents to help me and Múinteoir Siobhán move out of this building. We have to move every single thing so there’s lots to do. Help will be needed on the 27th, the 28th and especially on the 29th. Go to Hilda to give your name if you are available.

We will be admitting 42 Junior Infants this year and making 2 Junior Infant classes out of that number. If this happened last year there would be two new teachers allowed by the Department of Education because of the poor state of affairs in the country, however, the teacher pupil ratio was raised, especially in the Gaelscoils and now there will only be one teacher allowed. We can’t have a class of 42 so we will have to split another class. The smallest class in the school will be next year’s 2nd Class and so we will be combining 2nd Class (next year’s) with 3rd Class and 1st Class. Without doubt we understand that this isn’t perfect but at the same time we knew that it was highly likely that this would happen at some stage. I am working with the chairperson at present on how to arrange the classes properly and I will get back to you soon with more information. So, the present arrangement is:
Junior Infants 1 – Sinéad Ní Mhurchú
Junior Infants 2 – Michelle Ní Riagáin
Senior Infants – New teacher
1st and 2nd Class – Ciara Ní Chonchúir
2nd and 3rd Class – Siobhán Ní Núnáin
Learning Support – To be decided

Be assured that the appropriate work for your child’s class group will be covered regardless of whether they are with an older or a younger group than themselves.

I’m sure that most of you are disappointed. And we are disappointed, as teachers. This is happening as a direct result of the government cuts. As I said already, this split would not have been necessary, based on numbers, this time last year.

Thursday, 2 June 2011

Cork Marathon

A group of 18 Kinsale Mums are taking part in the Cork City Marathon Relay on Mon. 6th June. From the Gaelscoil: Ciara (Max’s Mum), Úna (Ellie’s Mum), Ciara (Cery’s Mum), Dervilla (Clíona’s Mum), Siobhán (Ruairí’s Mum), Ann Marie (Clara’s Mum) and our own Hilda are all taking part. They are raising much needed money for our dear friend Emma Fitzpatrick (Rúán’s Mum). If you would like to make a donation, please see any of the above, or if you are up in Cork, give them a cheer on – they are all wearing bright pink! - Siobhán