Wednesday, 7 September 2011

A thuismitheoirí, a chairde / Dear parents

06.09.’11A thuismitheoirí, a chairde,
Tá fáilte romhaibh uile thar nais. Tá súil agam go raibh an céad cúpla lá thar nais dos na páistí go maith agus go bhfuilid ag socrú thar nais i saol na scoile.
Fé mar is eol daoibh ag an bpoinnte seo beidh beirt mhúinteoir nua againn sa scoil i mbliana: múinteoir ranga dos na Naíonáin Shínsearacha agus múinteoir achmhainní. Níl siad ceaptha againn fós de bharr moill ar an bpainéal arís ach ghlanadh an painéal ar an Déardaoin mar sin ní fada anois go mbeidh ár n-agallaimh agus na ceapacháin á dhéanamh againn. Coimeadfaidh mé ar an eolas sibh.
Tá tréan-oibre ar siúl ar ár seomraí ranga nua agus táimíd ag súil go mbeidh siad críochnaithe agus ullamh le h-úsáid i gceann coicíse nó mar sin. Beidh an dá rang Naíonáin Shóisearacha ag bogadh trasna agus fágfaimid slán leis na seomraí liath ansan.
Tá bus scoile eagraithe le tosnú i mbliana. Táimid ag súil go dtosnóidh sé ar an Luan an 19ú Meán Fómhair. Ba mhaith liom buíochas thar ceann na scoile a gabháil le Penny Ní Fhoghlú as ucht an obair ar fad a rinne sí chun bus scoile a eagrú. Is gá dom a lúadh ag an bpoinnte seo áfach nach mbeidh an scoil freagrach as na páistí nuair atá siad ar an mbus ag teacht ar scoil nó ag dul abhaile um thráthnóna.
Cuirim fáilte speisialta roimh na 39 Naíonáin Bheaga a thosaigh sa scoil i mbliana, Isak mac Sheáin i rang na Naíonáin Shínsearacha agus roimh Ailís Ní Mhurchú a thosaigh le Rang a hAon i mbliana. Tá sé deacar le creidiúnt gur oscailíomar 4 bliana ó shin le 20 agus go bhfuil 132 ag freastal ar an scoil anois! Táim chomh brodúil as na páistí sa scoil agus cé chomh mór is atáimíd ag fás. Is dócha, áfach, go gcruthóidh se sin a bhfadhbanna féin ar maidin agus um thráthnóna: iarraim oraibh a bheith consiasach faoi na comharsain agus sibh ag páirceáil. Mholfainn chomh maith grúpaí tiomána a thosnú le daoine timpeall oraibh, siúl más féidir nó d’fhéadfadh na páistí níos sinne rothaíocht ar scoil. Mar a thosaíomar le Rang 2 na bliana seo chaite beidh cead ag Rang 2 & Rang 3 siúl ón scoil leo féin mar sin ba cheart go laighdeofaí an trácht um thráthnóna agus ar maidin ní ghá siúl isteach leis na páistí ach amháin na Naíonáin. Siúlann na páistí isteach agus amach leo féin go minic i rith an lae mar sin is cinnte go mbeidh siad ábalta ar maidin chomh maith. Bheadh sé an-mhaith neamh-spleáchas breise a thabhairt dóibh agus bheadh sibh níos taipiúla sibh féin ar maidin chomh maith. Ní thabharfar cead d’aon pháiste teacht ar shuíomh na scoile nóiméad roimh 08:30 ar maidin. 08:30 is ea an t-am is lúithe a thabharfar cead do pháiste bheith ar scoil. Tá sé de nós ag múinteoirí a bheith ar scoil roimh sin ach is do ullmhúcháin pearsanta atá sé sin.
Tá suíomh idirlíne ag an scoil anois-buíochas mór le Darren de Burca – daidí le Áine (R.2) agus Sorcha (R.1). Beidh gach píosa nuacht scoile ag dul ar an suíomh sin ar dtús mar sin ba cheart daoibh dul ar an liosta teangbháile chun teachtaireachtaí a fháil. Téir go dtí www.gaelscoilchionntsaile.ie , cliceál ar nuacht / blog agus cur do sheoladh ríomhphoist ann chun a bheith ar an liosta. Teastaíonn uaim go mbeidh gach uile tuismitheoir sa scoil ar an liosta sin agus b’fhéidir go mbeimíd in ann deireadh a cur leis na litreacha ag dul abhaile an t-am ar fad.
Bhí muintir Young Ireland i dteangbhail liom i rith an tsamhraidh. Mhínigh siad dom nach rabhadar sásta leis na léinte rugbaí a fuaireadar agus mar sin nach raibh cinn ar fáil sa siopa fós. Muna bhfuil léine rugbaí scoile ag do pháiste ní ghá a bheith buartha faoi. Caith an éide spoirt gan é go fóilín le Geansaí scoile go dtí go bhfuil siad ar fáil. Beidh sé ar an suíomh idirlíne chomh luath is a faighim focal ó Youngs. Tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil ainm scríofa le peann buan nó lipéad daingean ar gach ball éadaigh do pháiste. Ba cheart an éide spoirt a chaitheamh ar an Luan agus ar an Déardaoin gach seachtain.
Tá an féilire imeachtaí scoile á socrú againn faoi láithir. Seolfar abhaile é chomh luath is atá sé réidh. Beidh an Iomáint ag tosnú an Déardaoin seo 8ú le R.1, 2 &3 agus ar an Luan ansan gach seachtain eile chomh fada is a leanann an aimsir.
Bhí múinteoir Ciara Ó Halloran i dteangbháil liom faoi na ranganna veidhlín a thosnú go luath le Rang 1 ar adhaidh. Seol isteach an fhoirm gorm amárach ag rá an bhfuil nó nach bhfuil suim agat ann. Ní ghá do aon pháiste é a dhéanamh ach tá sé an-deas an rogha a bheith acu uirlis ceoil a fhoghlaim sa mhodh seo.
Tá na leabhair scoile againn ar scoil. Ta na billí / liostaí á cur le chéile againn agus seolfar abhaile iad chomh luadh is atá siad ullamh. Ní theastaíonn uaim aon tuismitheoir a cur faoi bhrú agus mar sin táim lán-sásta gan an méid iomlán a bhailiú más gá ach méid áirithe anseo agus ansiúd. Ná bíodh aon leisce in aon chorr oraibh é sin a dhéanamh. Is am an-chostasach sa bhliain é seo agus tuigim é sin go hiomlán.
Má tá aon athrú tagtha ar d’uimhreacha teangbháile nó seolta baile téir go Hilda san oifig go luath.
Seo a leanas liosta na laethanta saoire na mbliana seo. Tá ceann nó dhó le cur leis chomh maith ach seo na cinn cinnte.

Téarma 1
Briseadh Meán Téarma: 28/10/’11 thar nais 07/11/’11
L.S. na Nollag ½ lá 22/12 thar nais 09/01/’12
____________________________________

Téarma 2
Briseadh mean téarma: Scoil dúnta 16 & 17/02/’12
Lá Fhéile Pádraig: 19/03/’12
L.S. na Cásca ½ lá 30/03/’12 thar nais 16/04/’12
____________________________________

Téarma 3
Lá Saoire Bainc 07/05/’12
Lá saor 01/06/’12
Lá Saoire Bainc 04/06/’12

Dear parents,
Welcome back to you all. I hope that the childrens’ first couple of days back were good and that they are settling back to school.
As you know at this point, there will be two new teachers in the school this year: a class teacher for the Senior Infants and a resource teacher. We haven’t decided on them yet because of a delay on the panel again but the panel will be cleared on Thursday so it won’t be long now before we have our meeting and make decisions. I will keep you informed.
There is a lot of work going into our new classrooms and we are hoping that they will be finished and ready to use in a fortnight or so. The two Junior Infant classes will be moving across then and we will say goodbye to the grey building then.
There is a school bus organised to start this year. We are hoping that it will start on Monday the 19th September. On behalf of the school I would like to express our huge gratitude Penny Ní Fhoghlú for all the work she did in organising the school bus. I have to mention at this point, however, that the school cannot be responsible for the children when they are on the bus coming to school or going home in the afternoon.
I would like to give a special welcome to the 39 Junior Infants that started in school this year, Isak Mac Seáin in Senior Infants and to Ailís Ní Mhurchú who started in 1st Class this year. It’s hard to believe that we opened 4 years ago with 20 and that we have 132 attending the school now!
We are so proud of the children in the school and how quickly we are growing. I suppose, however, that it creates it’s own problems in the morning and in the afternoon: I ask you to be conscious of the neighbours when you are parking. I would also recommend that you start car pooling with people around you, walk if it is possible or the older children could cycle to school. As we started with 2nd class last year 2nd and 3rd Class will be allowed walk from school themselves so that should reduce the traffic in the afternoon and in the morning there is no need to walk in with the children except for the Infants.. The children often walk in and out themselves during the day so they will definitely be able to do this in the morning also. It would be very good to give them more independence and you would be faster yourselves in the morning also. No child will be allowed on the school grounds before 08.30 in the morning. 08.30 is the earliest time your child is allowed to be at school. The teachers are usually at school before this but this is by personal choice.
The school has a website now – huge thanks to Darren de Búrca – Áine’s (2nd class) and Sorcha’s (Rang 1) Dad. Every news item will be going on this site first so you should go on the contacts list to receive alerts. Go to www.gaelscoilchionntsaile.ie , click on news/blog and put your email address there to be on the list. I want every single parent in the school on the list and maybe we will able to put an end to the letters going home all the time.
Young Ireland were in contact with me during the summer. They explained to me that they weren’t happy with the rugby shirts that they got and because of this there aren’t any available in the shop yet. If your child does not have a rugby shirt, don’t worry. Wear the sports uniform without it for a small while with a school jumper until they are available. It will be on the website as soon as I get word from Youngs. It is extremely important that your child’s name is written with a permanent pen or a label on every item of your child’s clothing. The sports clothes are to be worn on Monday and Thursday every week.
We are preparing the calendar of school events at the moment. It will be sent home as soon as it is ready. Hurling will be starting this Thursday the 8th with 1st, 2nd and 3rd class and on Mondays after that for as long as we get the weather.
Múinteoir Ciara Ó Halloran was in contact with me about starting the violin classes soon with 1st class upwards. Send in the blue form tomorrow saying if you are / you’re not interested. It is not compulsory for any child to do it but it is very nice that they have the chance to learn a musical instrument in this way.
We have the school books at school. The bills / lists are being put together and they will be sent home as soon as they are ready. I don’t want to put any parent under pressure so if needs be it can be paid in instalments as opposed to one payment. There is no problem in paying in this way. It is a very expensive time of year and I understand this fully.
If there is any change in your telephone numbers or addresses go to Hilda in the office with the new details.
Following is this years holiday list. There are still one or two to add but these are the definite school closures.


1st Term
Mid term break: 28/10/’11, back on 07/11/’11
Christmas Holidays: ½ day 22/12/’11, back 09/01/’12
_________________________________________
2nd Term
Mid term break: School closed 16 & 17/02/’12
St. Patrick’s Day: 19/03/’12
Easter Holidays: ½ day 30/03/’12, back 16/04/’12


________________________________________
3rd Term
Bank Holiday 07/05/’12
Holiday 01/06/’12
Bank Holiday 04/06/’12