Thursday, 30 August 2012

Roinnt Eolas a cur i gcuimhne daoibh agus a fháilt uaibh

A thuismitheoirí, a chairde,
 Fáilte romhaibh go léir that nais. Tá an chéad lá curtha dúinn anois agus d'éirigh go breá linn leis.
 Teastaíonn uaim roinnt eolas a cur in gcuimhne daoibh agus a fháilt uaibh. Ar dtús teastaíonn uaim bhur n-aigne a dhíriú ar an éide scoile.
 
Cáilíní:    
Léine scoile
Carbhat
Geansaí na scoile
Gúna scoile le 3 fhilleadh
Riteoga / stocaí dú-ghorma
Bróga scoile dubha / dúghorma
 
Buachaillí:
Léine scoile
Carbhat dearg
Geansaí na scoile
Bríste scoile dúghorma
Stocaí dú-ghorma / dubha
Bróga scoile dubha / dúghorma
 
Éide Spórt:
Léine rugbaí na scoile
Bríste spóirt na scoile nó Bríste gearra na scoile
T-léine aertex gorm
 
Ba cheart bróga scoile oiriúnacha dorcha a bheith ag na páistí ar fad, ní mar shampla buataisí, bróga Lelli Kelly, UGGS ná bróga reatha ildaite. Tuigim go mbíonn bróga faiseanta ag teastáil ó pháistí, ach bheadh sé níos fearr iad sin a chaitheamh lasmuigh d'am scoile.
 Táimid chun córas duaiseanna a thosnú chun páistí a mhealladh chun éide scoile ceart a chaitheamh. Nuair atá an éide scoile iomlán ceart á chaitheamh ag páiste gach lá sa tseachtain gheobhaidh siad ticéid. Beidh siad in ann duaiseanna éagsúla a fháil ar méid áirithe ticéid , mar shampla:
4 ticéid - dearbhán obair bhaile
10 ticéid - 30 nóim am órga ar scoil.
    ...agus mar sin de.
 Táim cinnte go mbeidh na páistí an-sásta faoi seo agus go mbeidh sé níos fusa iad a cur ina n-éide scoile iomlán!
 Ní cheart go gcaitheadh aon pháiste seodra seachas fáinní cluasa beaga bídeacha- (studs beaga) más maith leo féin ach gan amhras ní ghá. Seo ar cúiseanna sláinte agus sábháilteacha. Ba cheart go mbeadh stíl ghruaige néata oiriúnach ar gach pháiste agus ba cheart dos na cailíní a gruaig a bheith ceangailte siar más féidir chun (iarracht a dhéanamh) cosc a cur le scaipeadh míoltóige ghruaige. Míneofar seo ar fad dos na páistí ar scoil.
 Bhí roinnt mhaith páistí anuirigh a roghnaigh gan snámh a dhéanamh ar cúiseanna éagsúla. Teastaíonn uaim a fháilt amach an mó páiste a bheadh ag glacadh páirt i mbliana chun an cinneadh a dhéanamh é a cur ar fáil nó deireadh a cur leis. Obair breise atá ann dos na múinteoirí, do Hilda agus domsa ach fós is dóigh linn gur fiú é dos na páistí. Dá lúithe an grúpa is ea is mó an chostas mar sin déanfar an cinneadh nuair a fheicim na torthaí. Beidh liosta ranga na bpáistí ag crocadh ar dhoras a seomra ranga. Cuir tic faoi sea nó ní hea ar an liosta nó cur glaoch ar Hilda chun a rá léi roimh an Aoine seo chugainn le bhur dtola. Costas timpeall €11 an cheacht a bheidh ar na ranganna má théann siad ar aghaidh (le haghaidh 7 nó 9 ranganna). Braithfidh gach rud ar uimhreacha agus níl aon brú ar thuismitheoirí aon slí. Ní bheidh rang na Naí Shóisearacha á dhéanamh pé scéal é mar sin ní ghá daoibh a rá an mbeadh suim nó nach mbeadh suim.
 Tá seans ann áfach, má cuirimíd deireadh leis i mbliana go gcailfimíd ár sraith sa linn snáimhe sna blianta ata ag teacht.
 I leith an easpa spáis sa charr clós táimid ag lorg drop off zone le fada anois ón Roinn. Tá ár gcás acu agus deir siad go bhfuilid ag féachaint isteach ann. Mar sin beidh orainn a bheith ciallmhar leis an spás atá againn! Ná bí ag crocadh timpeall lasmuigh roimh nó tar éis scoile. Tuigimid nach bhfuil sé seo oiriúnach ach le cúnamh Dé tiocfaidh feabhas ar seo go luath.
  Beidh mé, gan amhras, i dteangbháil arís go luath!
 
Dear parents,
 Welcome back to you all. We have put down our first day now and we got on fine with it.
 I would like to share and receive some information from you. Firstly, I would like to focus  on the school uniform.
Girls:      
School shirt
Red Tie
School jumper
School pinafore with 3 pleats
Navy socks / tights
Navy / black school shoes
 
Boys:
School shirt
Red tie
School jumper
Navy school trousers
Navy / Black socks
Navy / Black school shoes
 
Sports Uniform:
School rugby shirt
School sports pants or School shorts
Blue aertex shirt
 
All the children should have suitable dark school shoes, not for example, boots, Lelli Kelly shoes, UGGS or multi-coloured / neon runners. I understand that the children want fashionable shoes, but it would be better to wear them outside of school time.
 We are going to start a reward system to steer the children towards the correct uniform. When the children are wearing the correct full school uniform every day of the week they will get a ticket. They will be able to get different rewards for certain amounts of tickets, for example:
4 tickets - no-homework voucher
10 tickets - 30 minutes golden time at school
    ...and so on..
 I am certain that the children will be very happy about this and it will be easier to put them in their full school uniform!
 Children should not wear any jewellery with the exception of very small earrings- (small studs) if they wish to do so themselves but obviously there is no need. This is for health and safety reasons. Every child should have a neat, appropriate hair style and the girls should have their hair tied back if possible to (try) to prevent the spread of head lice. This will all be explained to the children at school.
  Quite a number of children last year chose not to do the swimming classes for various reasons. I would like to find out the number of children that would take part this year to make the decision to make it available or not. It is extra work for the teachers, administration work for me and Hilda and extra cost for you as parents, but I do believe it is worthwhile for the children. The smaller the group, the greater the cost so the decision will be made when I see the result. There will be a list of the children in the class on the door of their class room. Put a tick under the 'yes' or 'no' on the list or call Hilda to let her know before next Friday (7th Sept 2012). The cost will be around €11 per lesson for the classes if they go ahead. Everything will depend on numbers and there is no pressure on parents either way. The Junior Infants will not be swimming so there will be no list on their door. There is a chance, however, that if we put an end to the swimming this year, we will lose our slot in the swimming pool in the coming years.
 With regard to the lack of space in the car park, we have applied for finances to construct a drop off zone from the Department again this year. They have told me our case is under consideration at the moment. It is out of my hands for now therefore we will have to be sensible with the space we have! Try not to delay at the busy times before AND after school. We aknowledge that the car park situation is not ideal but with God's help it will improve soon.
  I will, without doubt, be in touch soon!
Sinéad.