Tuesday, 20 November 2012

Tuismitheoirí na Naíonáin Shóisearacha/Junior Infants Parents

Go raibh maith agaibh as ucht an t-am a thógaint chun teacht agus labhairt faoi dul chun cinn bhur bpáistí. Theastaigh uaim acoimre a dhéanamh daoibh, a thuismitheoirí.
  • Táimid tar éis tús a cur leis an léitheoireacht Gaeilge. Éireoidh na leabhair níos deacra agus ní bheidh do pháiste in ann iad a léamh. Ná bí buartha faoi seo. Nílimid ag súil go mbeidh siad in ann léamh go neamhspleách go dtí an bhliain seo chugainn.
  • Ag an bpoinnte seo tá do pháiste in ann siúl isteach ón ngeata leo féin. Déanann siad go minic i rith an lae é mar sin ní ghá daoibh siúl isteach leo a thuilleadh ach amháin má bhíonn oraibh labhairt liomsa nó le Hilda ar cúiseanna éagsúla.
  • Ba cheart go mbeadh éide scoile iomlán ceart ar na páistí ar fad gach lá. Bíodh ainm scríofa ar gach ball éadaigh, bosca lóin nó aon rud a bhíonn ag do pháiste ar scoil le bhur dtola. Tá geansaí scoile gan ainm sa rang faoi láthair.
  • Smaoineamh maith is ea é chun fobhríste / fobhrístín breise agus péire stocaí glana a cur isteach i mála scoile do pháiste ar eagla na heagla. Tárlaíonn timpistí! Tá éadaí breise againn ar scoil chomh maith agus má bhíonn ar do pháiste iad a thógaint nigh agus seol thar nais iad chomh tapaidh agus is féidir le bhur dtola
  • Teastaíonn uaim go síneoidh sibh obair bhaile bhur bpáistí gach oíche fiú muna bhfuil áit faoi leith ann don síniú. Déanfaidh aon áit ar an leathnach an gnó.
Táimid ag ullmhú anois do dráma na Nollag. Beidh sé ar siúl timpeall ar an 18ú Nollag. Cuirfear scéal chugaibh chomh luath is a bheidh dáta cinnte againn.

Thank you for taking the time to come into talk about your children's progress. I wanted to make a summary for you, parents.
  • We have started the Irish reading. The books will get harder and your child will not be able read them. Don't be worried about this. We don't expect them to be able to read on their own until next year.
  • At this point your children are able to walk in from the gate on their own. They do often this during the day so you need not walk in with them any more except when you have to talk to me or Hilda for various reasons.
  • The children should all have the full school uniform on every day. There should be a name on every item of clothing, lunch box or anything that your child has at school, please. There is a jumper with no name in the class for the last few weeks.
  • It is a good idea to put spare underwear and a pair of clean socks into your child's school bag just in case. Accidents happen! We have spare clothes at school also and if your child has to take them please wash and return them as fast as you can.
  • I want you to sign your children's home work every night even if there is not space there for a signature. Any place on the page will do.
We are now preparing for the Christmas play. It will be on around the 18th December 2012. You will be informed as soon as we have the date and time confirmed.