Friday, 20 December 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 20 – Nollaig - 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine 20 – Nollaig - 2013

Previous winners

PS: 'Feilíre 2014' / '2014 Calendars' are still available. Contact the PA pa@gaelscoilchionntsaile.ie if you would like to purchase one at just €10 per calendar.  All profits will benefit the school & your child.


Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service. Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.


 

Thursday, 19 December 2013

Deireadh téarma 2013 End of term 2013

Beidh cóisir ranganna againn ar an Aoine 20/12/2013. Tá cead ag na páistí aon éadaí Nollag atá acu a chaitheamh -geansaí na Nollag, hata na Nollag srl má tá siad acu. Muna bhfuil ná bí buartha, is féidir gnath éadaí a chaitheamh. Tá cead ag na páistí milseáin a thógaint leo ar scoil. Tá cead acu bréagáin a thabhairt leo más maith leo ach mar is gnách níl cead na cinn ríomhairí ná dsi/ipad/itouch srl a bhreith leo. Má bhristear srl aon bréagáin ar scoil ní féidir linn a bheith freagrach astu. Mar is gnách ag deireadh téarma -Nollag, Cáisc agus Samhradh- beidh leath lá againn ar an Aoine -naí ranganna agus a dreathaireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-4 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. Beidh an scoil ag ath-oscailt Dé Máirt, an 7ú Eanáir 2014 (!) ag 08.50. Guím Nollag faoi shéain is faoi mhaise daoibh!

There will be class parties on Friday 20/12/2013. The children may wear their ordinary clothes -any Christmas jumpers, hats etc they may have. If they don't have any Christmas gear don't worry at all, ordinary clothes will do. The children may bring sweeties and a toy to school. As usual, electronic games, dsi/ipad/itouches etc are not allowed. The school cannot take responsibility for any toys broken or damaged etc in school. As with every end of term -Christmas, Easter and Summer- there will be a half day on Friday. Infant classes and their brothers and sisters leaving at 12.00. 1-4th classes leaving at 12.15. The school bus will leave at 12.00. The school will reopen Tuesday 7th Jan 2014 (!) at 08.50. Merry Christmas to you all!


Feilíre 2014 - 2014 Calendars still available - click here for details.

Wednesday, 18 December 2013

Ceolchoirm '13

A thuismitheoirí, a chairde,
Fé mar is eol daoibh tá alán costais ag baint lenár ndrámaí a cur ar siúl idir costaisí busanna agus cíos an halla don gcleachtadh agus don oíche féin. Go dtí seo ta thart ar €1,000 caite ar bhusanna don gcleachtadh agus €400 d'úsáid an halla. Níl aon rud saor in aisce na laethanta seo! Dá bhrí sin táim ag lorg ar dhaoine síntiúis a thabhairt ag an doras -táim ag ceapadh timpeall €5 an duine nó b'fhéidir €10 an teaghlach mar shampla. Bheimíd fíor-bhuíoch as na síntiúisí seo agus gan amhras ní bheimíd ag cur brú ar éinne má tá cúrsaí airgead teang. Beidh an seó ag tosnú ag a 6 ar an spota. Ba cheart a bheith sa halla óna 5.30 ar aghaidh agus mar a dúirt an múinteoir ranga.

Dear Parents,
As you know between rehearsals, buses and renting a venue there is a big cost associated with putting on a show. Until now we have spent approximately €1,000 on buses for rehearsals and  €400 for the use of the hall. Nothing is for free these days! Therefore I am looking for donations at the door tonight -I'm thinking around €5 per person or maybe €10 per family for example. We are extremely grateful for these donations but of course we will not put pressure on anyone that is experiencing financial difficulties. The show will begin at 6 sharp. The children should arrive from 5.30 onward and as directed by their class teachers.

Go raibh maith agaibh,
Sinéad

Tuesday, 17 December 2013

'Christmas Annuals'

Beidh ns 'Christmas Annuals' atá fágtha ag dul thar nais sa phost amárach 18.12.2013. Má tá ceann fós ag teastáil uait, tas isteach chuig an oifig maidin amarach.(€4 an cheann)

The left over Christmas Annuals are being sent back in the post tomorrow 18.12.2013. If you still want one, come into the office in the morning. (€4 each) PS: 'Feilíre 2014'- 2014 Calendar' information click here


Ag Tacú le Chomhlucht an Naomh de Pól (supporting St. Vincent de Paul)Beimid ag tógaint na hearraí i gcóir Comhlucht an Naomh de Pól síos go dtí an tSáile ar 11.00 maidin amárach 18.12.2013. Go raibh míle maith agaibh as ucht bhur bhflaithiúlacht.
We will be taking the groceries for St. Vincent de Paul down to Sáile at 11.00 tomorrow morning 18.12.2013. Thanks very much for your generosity.

Monday, 16 December 2013

Díospóireacht Rang 5 / Rang 5 Debating

Tuismitheoirí Rang 5

Beidh an dara bhabhta do Dhíospóireacht Náisiúnta na hÉireann ar siúl i Scoil Náisiúnta Ardfield i gCloch na Coillte, Déardaoin 19ú Nollaig 2013 ar a 11:00. Má tá aon tuismitheoir in ann síob a thabhairt do pháistí Rang 5, ag fágaint na scoile thart ar 10:00 agus ag teacht thar nais thart ar 12:00, téigh i dteagbháil le Hilda chomh luath agus is féidir. Tá síobanna againn don fhoireann díospóireachta faoi láthair (go raibh míle maith agaibh!) ach má tá daoine ar fáil chun síob a thabhairt, beidh na páistí eile in ann teacht linn mar tacaíocht don fhoireann. Go raibh míle maith agaibh go léir as ucht bhur gcabhair agus tacaíocht.

Fifth Class Parents

Our debating team will be competing in Round 2 of the National Primary Debating Championships this Thursday 19th December 2013 at 11am in Ardfield National School, Clonakilty. If any parent is available to give a lift to some Fifth Class pupils, we would be very grateful if you could contact Hilda ASAP. We plan to leave the Gaelscoil at 10am and should be returning around 12 midday. The debating team themselves have lifts organised (thank you very much to their parents) but it would be great if we could bring some other children from the class along to support our team. We really appreciate your continued support, go raibh míle maith agaibh!

Friday, 13 December 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 12 – Nollaig - 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine 12 – Nollaig - 2013

Previous winners

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter

PS: Do not forget the '2013 Aonach na Nollag' which will be held at the White Lady this Sunday 15th December 2013 from 3pm to 6pm.  Admission is only €10 / family (or €5 per adult and €2 per child) and includes a visit to see Santa.  See you all there!

Aonach na Nollag.pdf


'CHRISTMAS ANNUALS'Is é an Luan 16ú Nollaig 2013 an lá deirneach chun na 'Christmas Annuals' a cheannach. €4 an cheann, ar díol in oifig na scoile.


This Monday 16th December 2013 is the last day to buy the Christmas Annuals. €4 each, for sale in the school office.

Thursday, 12 December 2013

Tuistí Naí Shóisearacha / Junior Infants parents

Cute little baby fairy  Cute Cartoon Angels    Cute Cartoon Angels     Cute Cupid                                                                    

A Thuismitheoirí,

Fé mar is eol daoibh táimíd ana ghnóthach i rang na naíonáin bheaga faoi láthair! Tá na drámaí ag teacht le chéile go deas anois, buíochas le Dia. Tá cúpla fógra / meabhrúcháin agam daoibh:

Tá dráma na Nollag ar siúl ar an Mháirt 17ú Nollag '13 ag a 9. Bí ann le do pháiste gléastadh suas ar 8.50 a.m.

Beidh an rang ar fad páirteach san seirbhís a bheidh ar siúl sa séipéal ar an nDéardaoin an 19ú Nollag '13 atá ag tosnú ag a 6 p.m. Bí ann ag a 5.50 p.m. Beidh an dráma 'Scéal na Nollag' á dhéanamh ag leath don rang agus gach páiste sa rang páirteach sna hamhráin a bheidh á chanadh acu ar an altór.

Is féidir le do pháiste an phríomh pháirt dár éadach don ndráma a chaitheamh ar scoil ar an Luan an 16ú Nollag '13 lasmuigh dá néide scoile. Níl gá dóibh gléasadh suas go hiomlán m.s. sciatháin,hataí, bróga srl. Mura bhfuil spás ina málaí dos na héadaí tabhair mála plaisteach dóibh lena nainm scríbhte air go soiléar!Má tá aon cheist agaibh cur glaoch ar Hilde agus cuirfidh mé glaoch thar nais oraibh.

Ní bheidh obair bhaile ag an rang go dtí an bhliain nua. Dúirt páiste liom inné go raibh sí chomh traochta go raibh sé deacair uirthi siúl go geata na scoile. Mar sin beidh an sos ó obair bhaile ag teastáil.

Dear Parents,

As you know, we are very busy in the Junior Infants class at present! The plays are coming together nicely now, thankfully. I have a few notices / reminders for you:

The Christmas play is being held in Riverstick Hall on Tuesday 17th December '13 at 9 a.m. Please have your child there in costume at 8.50 a.m.

The entire class will be taking part in the service that will be held in the church on Thursday 19th December '13 which is starting at 6 p.m. Be there at 5.50 p.m.Half the class will be doing the Nativity play and every child in the class will be taking part in singing songs on the altar.

Your child can wear the main part of the costume to school on the 16th December '13 outside of their school uniform. They don't have to dress up fully – eg. No need for wings, head wear, shoes etc. If there isn't room in their school bags for the clothes, you can bring in a plastic bag with their name clearly written on it to carry them home in.  If you have any question give Hilda a ring and I will call you back.

The class won't have homework until the New Year. A child told me yesterday that she was so exhausted that she found it difficult to walk to the school gate. So there's definitely a break needed from homework!

M. Michelle

Wednesday, 11 December 2013Déanaigí é seo i gcuimhne ormsa: Aifreann Céad Comaoineach:

Tá aifreann ar siúl an Sathairn seo, 14/12/13, ag a 6.30. 
 • Bí cinnte go dtógann do pháiste coinneal agus an leabhar THUMB leo go dtí an t-aifreann le bhur dtola.
 • Déanaigí lch 44-47 le do pháiste sa leabhar THUMB le bhur dtola.
 • Beidh an sagart agus na páistí ag caint faoi Naomh Eoin Baiste san Aifreann. 
Go raibh maith agaibh, 
Siobhán. 

'Do this in Memory of Me' Mass- First Holy Communion:

The next mass is this Saturday, 14/12/13 at 6.30.
 • Make sure that your child brings his/her candle and his/her THUMB book to mass.
 • Please complete pages 44-47 of THUMB with your child at home before the mass. 
 • The children will be discussing John the Baptist during the mass. 
Thank you, 
Siobhán.

PS: All communion mass dates and times are listed on the school calendar - see http://www.gaelscoilchionntsaile.ie/calendar

  

Cleachtadh Rang 1 & Rang 2 M.Siobhán & Máiréad / Dress Rehearsal for M.Siobhán and Máiréad's 1st and 2nd Class

Caithfidh R1&R2 teacht isteach amárach 12/12/2013 sna héadaí don dráma. Tóg geansaithe isteach chomh maith ar eagla go mbeidh siad fuar.
1st and 2nd Class must come to school in their drama costumes tomorrow 12.12.2013. Bring jumpers in also in case they are cold.

Tuesday, 10 December 2013

Amannta /Times

A chairde,
Beidh an ceolchoirm ag tosnú ar a 6 a chlog ar an gCeadaoin an 18.11.'13. Cuirfidh na múinteoiri éagsúla treoracha cuí abhaile níos giorra don am.
The concert will begin at 6 pm on Wed 18.12.'13. The individual teachers will give further directions closer to the day.

Sinéad

Ceolchoirm na Nollag 2013

A thuismitheoirí a chairde,
Cuireadh ar an eolas mé inné go raibh botún tar éis tarlú le dáta ceolchoirm na Nollag. Is oth liom a rá nach bhfuil halla Áth an Mhaide ar fáil dúinn tráthnóna Dé Máirt seo chugainn, an 17ú Nollag, 2013. Rachaidh seó na Naíonáin ar aghaidh maidin Dé Máirt (17.12.'13)ach is gá drámaí Ranganna 1, 3 agus 5 a cur ar siúl tráthnóna Dé Céadaoin, an 18ú Nollag 2013 anois ina ionad. Tá súil agam nach gcuireann seo isteach oraibh an iomairce. Níl aon dul as againn agus gabhaim mo leathscéal libh.

Beidh an ceolchoirm ag tosnú ar a 6 a chlog ar an gCeadaoin an 18.11.'13. Cuirfidh na múinteoiri éagsúla treoracha cuí abhaile níos giorra don am.

Beidh na páistí ag cleachtadh na drámaí éagsúla amárach Dé Céadaóin (11ú.12.'13), Déardaoin 12.12.'13, Dé Luan 16.12.'13 agus Dé Máirt, 17.12.'13. Rachaidh siad i mbus ag amannta deifriúla lena ranganna.

Dear parents,
It was brought to my attention that some mistake had been made with the dates of the Christmas show. Unfortunately the hall is NOT available on Tuesday evening the 17th Dec, 2013. The Junior's show WILL go ahead on Tuesday morning (17.12.'13) but 1st, 3rd and 5th classes shows will have to be postponed until Wednesday the 18th of December 2013 instead. I know this is not ideal. It was a human error mistaking days and dates. I hope it doesn't inconvenience you all too much. There's nothing more we can do and I do apologise for the disruption.

The concert will begin at 6 pm on Wed 18.12.'13. The individual teachers will give further directions closer to the day.

The children will have rehearsals tomorrow Wednesday 11.12.'13, Thursday 12.12.'13, Monday 16.12.'13 and Tuesday 17.12.'13. Buses will take them at different times with their classes.

Le gach dea ghuí na Nollag chugaibh, Sinéad

Cabhair ag teastáil / Help needed
A thuismitheoirí,
Tá cabhair uainn leis na 'props' a thógaint síos go dtí an halla i Áth am Mhaide. Má tá veain / gluaisteán mór agat agus go mbeidh tú in ann troscáin cúlra mór adhmad srl a iompar dúinn, téigh i dteangabháil linn ag an scoil chomh luath agus is féidir. Beidh siad ag teastáil uainn don cleachtadh maidin Déardaoin 12ú Nollaig 2013.

Dear parents,
We need help to bring the props to Riverstick Hall. If you have a van or a large car and you are able to transport a large timber backdrop for us, please contact the school as soon as possible. We will need them for practising on Thursday morning, 12th December 2013.

Monday, 9 December 2013

Ag Tacú le Chomhlucht an Naomh de Pól (St. Vincent de Paul)


Tá an scoil ag tacú le Chomhlacht an Naomh Uinsinn de Pól i mbliana arís. Tá Ciseán Nollag á cur le chéile do dhaoine áitiúla.

Táimid chun bailiúchán gnáth-bhianna a dhéanamh nach lobhtar go héasca, mar shampla tae, pasta, rís, pónairí, earraí stáin (torthaí - brioscaí, milseáin, rudaí deasa chomh maith! Bheadh dearbháin Supervalu  thar a bheith cabhrach/oiriúnach. Mar sin, seol isteach aon bhianna oiriúnacha le do pháiste, má tá fonn ort é seo a dhéanamh.
Baileoidh Cumann Naomh Uinsinn de Pól iad ansan ar an 17ú Nollag 2013.
The school will be supporting the Society of St. Vincent de Paul again this year. We are going to put a Christmas box together for local people.
We will make a collection of staple, non-perishable foods for example cereals, pasta, rice, beans, tinned goods - biscuits, sweets, nice things too! Supervalu vouchers would be particularly suitable/helpful. So, if you wish to partake in this, send in any suitable foods with your children.
The St. Vincent de Paul Society will collect them on the 17th December 2013.


Friday, 6 December 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 06 – Nollaig - 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
6 – Nollaig - 2013


Previous winners

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter

Míoltóga Gruaige


Bhí cás eile míoltóga ghruaige i Rang Naí Shínsearacha inné 05.12.2013. Ba cheart go scrúdófaí gruaig le bhur bpáistí le bhur dtola, páistí sa rang sin ach go háirithe.

We have been informed of another case case of headlice-this time in the Senior Infants classroom yesterday 05.12.2013. Everyone should check their child's hair, especially children in that particular classroom.

Go raibh maith agaibh!

Tuesday, 3 December 2013

Buíochas ó Bandon Coop:

"I just wanted to say thanks so much to all of you for organising to have the children sing at the shop on Saturday (30.11.2013).
The staff were delighted with the lovely atmosphere that it created and we had loads of compliments about them.
Thanks also to the parents etc that brought the children along.
We hope everyone enjoyed themselves 
Thanks a lot
Bronagh
Bronagh White
Marketing Consultant
Bandon Co Op"

Friday, 29 November 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 29 – Samhain – 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
29 – Samhain - 2013


Previous winners
Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter


Dé hAoine (Friday) 20.12.2013

Mar is gnách ag deireadh téarma -Nollag, Cáisc agus Samhradh- beidh leath lá againn ar an Aoine 20.12.2013 -naí ranganna agus a deartháireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-5 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. 

As usual at the end of term – Christmas, Easter and Summer – we will have a half day on Friday 20.12.2013 – the infant classes and their brothers and sisters leaving at 12.00. 1st to 5th Classes leaving at 12.15 p.m.. The children travelling by bus will be leaving at 12.00Carúil na Nollag ag Bandon Co-op / Christmas Carols at Bandon Co-Op

A thuistí,
Tá fáilte roimh na páistí teacht chuig Bandon Co-Op maidin amárach, 30.11.2013, chun carúil na Nollag a chanadh ó 11.00 r.n. más maith leo. Níl aon bhrú teacht. Beidh sé neamhfhoirmiúil is ní gá do na páistí éadaí scoile a chaitheamh. Beidh na tuistí i bhfeighil a bpáistí féin. Má tá suim agat bí ann ag 10.50r.n. le do thoil.
Dear Parents,
Our children are invited to sing some Christmas carols in Bandon Co-op tomorrow morning, 30.11.2013, from 11.00 a.m. to 11.15 a.m. There is no pressure whatsoever to come. It will be informal and children do not need to wear their school uniform. Parents will be responsible for their own children at the Co-op. If you are interested, please be at the Co-op at 10.50a.m.

Wednesday, 27 November 2013

Happy Birthday Baby Jesus

Ó Carol Uí Chéilleacháin / From Carol O' Callaghan:

The Children's choir practice for Happy Birthday Baby Jesus will be in the parish church on Monday 16th December 2013 at 5.30p.m. for an hour. I know the time is not ideal but it is the best we can do.Tuesday, 26 November 2013

Chomhghairdeas! / Congratulations!

Chomhghairdeas mór le Fhoireann Díospóireachta Ghaelscoil Chionn tSáile
Micheál Ó Murchú
Ellie Nic an Taoisigh
Diarmuid Ó Cochláin
Amelia Colbard
Holly Ní Dhoinnléibhe
Fionn Ó Briain
a bhuaigh an chéad babhta de Chomórtas Náisiúnta Díospóireachta na mBunscoileanna inniú (26/11/2013).
Árdmholadh chomh maith do Rang a 5 ar fad as ucht an cabhair a thugadar le linn an ullmhúcháin agus as ucht a bheith chomh béasach agus dea-mhúinte le linn an díospóireachta féin. Bhí iompar Rang 4 ar fheabhas ar fad chomh maith. Is féidir linn go léir a bheith an-bródúil as ár bpáistí iontacha! Gaelscoil Chionn tSáile abú!


A big congratulations to the Gaelscoil Chionn tSáile debating team:
Micheál Ó Murchú
Ellie Nic an Taoisigh
Diarmuid Ó Cochláin
Amelia Colbard
Holly Ní Dhoinnléibhe
Fionn Ó Briain 
who won the first round of the All-Ireland Primary Schools Debating Competition today (26/11/2013).
Well done to the whole of 5th class for all the help that they gave in the preparations and also for being so mannerly and well behaved during the debate itself. Fourth class were very well behaved as well. We can all be very proud of our wonderful children! Up Gaelscoil Chionn tSáile!

Monday, 25 November 2013

Dráma R1

Dráma Na Nollag Rang a 1- Múinteoir Siobhán. 

Táim ag lorg suíocháin i gcomhair an dráma do rí bheag. Má tá ceann oiriúnach agat seol nóta chugam le do thoil, bheinn ana bhuíoch. 


I am looking for an armchair, fit for a small king! If you think you have something suitable (but not too valuable) I would be very grateful if you could lend it to us for our school play. Please let me know. 

Múinteoir Siobhán. 


Christmas AnnualsTá na 'Christmas Annuals' ar fáil san oifig anois, €4 an ceann:
Súgradh: Naí Shóis/Naí Shín
Spraoi: Rang 1 agus 2
Siamsa: Rang 3 agus 4
Sonas: Rang 5 agus 6
Má tá siad uaibh tógaigí isteach an t-airgead le bhur dtola agus gheobhaidh sibh an annual díreach-mar ghnáth-shiopa!

The Christmas Annuals are available in the school office now, €4 each:
Súgradh: Junior and Senior Infants
Spraoi: 1st and 2nd Class
Siamsa: 3rd and 4th Class
Sonas: 5th and 6th Class
If you wish to purchase, please bring in the money and you will get the annual straight away-like a normal shop!

Friday, 22 November 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 22 – Samhain – 2013

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
22 – Samhain - 2013


Previous winners

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.

JFK

Tomás agus Lúsaí-Áine gaolta le JFK!!
Tomás and Lúsaí-Áine are related to JFK!!

Rang a 2 - Céad Comaoineach / 2nd Class - First Holy Communion

Meabhrúcháin:
 • Aifreann "Deanaigí é seo i gcuimhne ormsa" ar siúl an Sathairn seo 23.11.2013 ar a 6.30 p.m.
 • Léigh leathnach 10-15 sa leabhar "THUMB" le do leanbh roimh ré, le bhur dtola
 • Bí cinnte go bhfuil leathnach 43 daite acu, le bhur dtola
 • Caithfidh siad an leabhar "THUMB" agus DUILLEOG a thabhairt leo chuig an Aifreann.
Reminder:

 • "Do this in Memory" mass is on this Saturday 23.11.2013 at 6.30 p.m.
 • Please read pages 10-15 in the book, "THUMB", beforehand.
 • Please make sure that they have coloured in page 43.
 • They must bring the book, "THUMB", and a LEAF with them to mass.
Siobhán

PS: All communion mass dates and times are now listed on the school calendar - see http://www.gaelscoilchionntsaile.ie/calendar

Nuacht scoile! Múinteoirí Rang 3 & 4

A thuismitheoirí, a chairde,
Fé mar is eol daoibh bhíomar ag feidhmiú mar gan beirt mhúinteoir ag tosach na bliana seo. Tá seo go huile is go hiomlán as ár láimhe. Níl comhacht ar bith againn ar seo toisc go mbíonn an scoil gafa leis an bpainéal gach bliain. Sin an cúis go raibh ár múinteoirí oideachais speisialta (Múinteoir Áine Ní Fhíobhra, múinteoir tacaíocht foghlaime i Rang 4 agus Múinteoir Alma múinteoir achmhainne i Rang 3) ag múineadh na ranganna seo go dtí an briseadh mean téarma. Fuaireamar múinteoirí sealadacha chun na ranganna seo a mhúineadh go dtí gur deineadh na hagallaimh ceapacháin. Bhí na hagallaimh san ar siúl sa scoil ar an gCéadaoin an 20ú Samhain 2013. Fuaireamar alán iarratais chun na postanna san a líonadh. 
An dea-scéal ata agam ná go bhfuil na múinteoirí roghnaithe anois a bheidh sa scoil don bhliain: Siobhán Ní Bhruacháin a fhanfaidh i Rang 4 agus múinteoir nua, Múinteoir Gráinne Ní Éalaí, a thógfaidh Rang 3 go deireadh na scoilbhliana (Meitheamh 2014). Tosnóidh an múinteoir álainn nua seo ar an Luan an 2a Nollag 2013.
Is oth liom a rá mar sin go mbeidh Múinteoir Aodán ag fágaint slán linn. Gúimíd gach rath air sa todhchaí agus tá súil againn go bhfeicfimíd go luath arís é amach anseo.
Tá súil agam go mbeidh deireadh seachtaine deas agaibh ar fad!

Dear parents, 
As most of you are aware we were functioning without two teachers at the start of this year. This is a situation that was/is completely beyond our control as we cannot appoint our teachers until the panel of  teachers for redeployment is cleared. That is why our Special Education staff (Múinteoir Áine -learning support- in Rang 4 and Múinteoir Alma -resource teacher- in Rang 3) were teaching classes until the mid term break. After mid-term we took on teachers in a temporary capacity until our vacancies were filled following the interview process. These interviews were conducted in the school last Wednesday 20th Nov 2013.
The good news is that we have appointed our teachers! They are Siobhán Ní Bhruacháin who will stay in Rang 4 and a new teacher, Gráinne Ní Éalaí, who will take Rang 3 until the end of this schoolyear (June 2014). She will start here on Monday the 2nd of December 2013.
I'm sorry to say that this means that Múinteoir Aodán will be leaving us. We wish him every success and hope to see him again and again in the future. 
Wishing you all a lovely weekend!


Sinéad Ní Mhurchú

Wednesday, 20 November 2013

Tuismitheoirí Naíonáin Shóisearacha/Parents of Junior Infants

A Thuismitheoirí,
Táimid ag obair ar dhrámaí na Nollag sa rang faoi láthair!! Tá a lán páistí sa rang ach ná bí buartha beidh páirt ag gach éinne. Beidh mé ag seoladh abhaile eolas faoi costumes srl ar an Aoine an 22ú Samhain '13. Beidh na drámaí ar siúl i halla Atha Mhaide ar an 17ú Nollag 2013 ag a 9 a.m.. An maidin an 17ú tabhair do pháiste go dtí an halla, gléasta ina éadaí don dhráma agus tiomáin thar nais ar scoil iad ina dhiaidh. Is féidir leat do pháiste a aistriú isteach ina éide scoile sa seomra ranga.
Go raibh maith agaibh agus ná bíodh eagla oraibh teacht chugham má tá aon cheist agaibh i leith na ndrámaí.
Táimid go léir ag súil go mór leis an lá!
Dear parents,
We are working on our Christmas play in class at present!! There are a lot of children in the class but don't worry, there will be a part for everyone. I will be sending home information about costumes etc. on Friday 22.11.2013. The plays will be held at Riverstick Hall on the 17th December 2013 at 9 a.m. On the morning of the 17th bring your children to the hall dressed in their costumes and drive them back to school afterwards. You can change them back into their uniform in the classroom.
Thank you and don't hesitate to contact me if you have any questions about the play.
We are all looking forward to the day!


Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.

Tuesday, 19 November 2013

Dátaí don bhféilire / Dates for the Calendar

A thuismitheoirí, a chairde,
Tá roinnt dátaí nua socraithe againn don bhféilire:

Seó na Nollag: 
Dé Máirt, 17ú Nollag 2013
Naíonáin Shóisearacha:09.00a.m.
Rang 1,3&5: 18.00

Carúil na Nollag: Déardaoin, 19ú Nollag 2013
Naíonáin Shóisearacha & Cór na Scoile: 18.00

06/01/2014: Scoil dúnta
07/01/2014: Scoil ag athoscailt tar éis laethanta saoire na Nollag
17/02/2014 - 21/02/2014: Scoil dúnta do bhriseadh meán téarma
Dear parents,
We have organised a few more dates for the calendar:

Christmas Concert:
Tuesday, 17th December 2013
Junior Infants: 09.00 a.m.
1st, 3rd and 5th Class: 18.00

Christmas Carols: Thursday, 19th December 2013
Junior Infants and School choir: 18.00

06/01/2014: School closed
07/01/2014: School re-opening after the Christmas holidays
17/02/2014 - 21/02/2014: School closed for mid-term.

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.

Monday, 18 November 2013

Tuistí Naí Shóis & Naí Shín/Parents of Junior and Senior Infants

Tá foirm i mála scoile do linbh ón HSE inniu 18.11.2013. Líon isteach agus seol ar ais é chomh luath is féidir.
There is a HSE form in your child's school bag today 18.11.2013. Please fill it in and return ASAP. 

Friday, 15 November 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 15 – Samhain - 2013

Féach ar Seo !


Gaeilgeoirí na Seachtaine
15 – Samhain - 2013


Previous winners

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.

Míoltóga Gruaige / Head Lice


Bhí cás eile míoltóga ghruaige i Rang Múinteoir Siobhán Ní Núnáin inné 14.11.2013. Ba cheart go scrúdófaí gruaig le bhur bpáistí le bhur dtola, páistí sa rang sin ach go háirithe. 

We have been informed of another case case of headlice-this time in Siobhán Ní Núnáin's classroom yesterday 15.11.2013.  Everyone should check their child's hair, especially children in that particular classroom.
Go raibh maith agaibh!

An Chéad Comaoineach / First Holy Communion

Dear Parents,

The next Do This in Memory Mass will take place on Saturday, 23rd November 2013 at the 6.30pm Mass in St. John the Baptist Church.  You might like to take the following suggestions into account to prepare for this Mass.

As November is a time when we notice the cycle of death in nature, the children are invited to bring a fallen leaf with them to Mass to remind them to pray for a loved one who has passed away.  Two parents will collect the leaves as you enter the church and they will present the leaves at the altar.  You might like to encourage your child to colour the leaf on page 43 in the Thumb Book.

You might like to read pages 10-15 of the Thumb Book with your child and you will find the Gospel for this Mass in the last Grapevine.  The Priest will invite the children to stand at the altar for the Gospel and to sit in a semi-circle at the altar after the Gospel.

Please bring the following with you to mass:

A leaf
Thumb book

Please arrive at least 10 minutes before the start of mass and take your place towards the front of the Church.

We would like to remind you to please ensure that your child collects their copy of the Grapevine at the altar after Mass.
 

The Parent Representatives Group
Fr. Robert

Note: All mass dates and times are now listed on the school calendar - see http://www.gaelscoilchionntsaile.ie/calendar

Thursday, 14 November 2013

Aonach na Leabhair / Book Fair

A thuismitheoirí, a chairde,
Fé mar is eol daoibh bhí Aonach Leabhair againn sa scoil a chríochnaigh ar an Mháirt. Dhíoladh thart ar €1,700 leabhair ag an Aonach agus uaidh sin bhí cead ag an scoil thart ar €1,000 a chaitheamh ar leabhair don leabharlann scoile. Táimid ag obair ar cúinne leitheoireachta a chruthú sa scoil mar sin cabhróidh seo go mór linn.
Ba mhaith liom ár mórbhuíochas a gabháil libh go léir as uch bhur dtacaíochta. D'oibrigh Coiste na dTuismitheoirí go dian chun é seo a cur ar fáil sa scoil. Buíochas mór leis na tuismitheoirí a d'oibrigh ann gach lá chomh maith leis na páistí éagsúla a chabhraigh leo. Ar deireadh go raibh maith agat libhse na daoine a cheannaigh na leabhair éagsúla. Is iontach an rud é suim sa léitheoireacht a spreagadh sna páistí trí leabhair tairingeacha a cheannach dóibh ach tuigim nach bhfuil cúrsaí airgeadais chomh maith is a bhídís cheanna ag daoine. Táimid fíor-bhuíoch díobh.
Dear Parents,
As you know we had the Book Fair at school which finished last Tuesday. Over €1,700 books were sold at the fair and from that the school had permission to spend over €1,000 on books for the school library. We are working on creating a reading corner at school so this will help us a lot.
We would like to thank you all very much for all your help. The Parent's Association worked very hard to run this at school. Also,a big thanks to the parents who worked there every day as well as the children who helped them. Finally, thanks to you, the people who bought the various books. It is wonderful to encourage the children's interest in reading in buying them attractive books but I understand that the financial situation is not as good as it was before for everyone. I am very grateful to you.
Sinéad

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.