Thursday, 16 May 2013

Gach tuismitheoir / All parents

A thuismitheoirí,
Tá aischothú ag teacht thar nais faoin socrú nua pairceála sa chlós, de bharr nach bhfuil seans ag na páistí súgradh le liathróidí. Cuirim i gcuimhne daoibh go bhfuil cead acu imirt sa ghort taobh thiar den scoil. Is dóigh liom go dtugann sé seans iontach dos na naí-ranganna súgradh leis na cluichí atá péinteálta ar an gclós nuair nach bhfuil cluichí peile ar siúl ag na páistí níos mó. Nílimid ach ag baint triall as seo pé scéal é ar feadh tamall le feiscint an bhfeabhasaíonn cúrsaí pairceála lasmuigh. Caithfimid cuimhneamh air go mbeidh suas le 20 gluaisteáin breise ag freastal ar an scoil an Meán Fómhair seo shugainn. Táimíd ag iarraidh a bheith ullamh! Cuirfear deireadh leis áfach muna bhfuil dea-eifeacht aige ar an bpairceáil daoibh.
Af féachaint ar cúntaisí na scoile tá roinnt mhaith tuismitheoirí nár íoc fós as leabhair scoile 2012/13 agus snámh srl 2011/'12. Impím oraibh dul i dteangbháil le Hilda le feiscint an bhfuil sibh suas chun dáta. Ní bheidh an scoil ag ceannach na leabhair as seo amach ach amháin dos na Naíonáin Shíóisearacha. Chun cabhrú libh áfach tiocfaidh díoltóirí leabhair, Liam Ruiséal, chuig an scoil ag díol leabhair. Iarrfaimíd orthu cinn dara láimhe a thabhairt aníos chomh maith más féidir. Déardaoin an 13ú Meitheamh 2013 idir 5 - 7 is ea an dáta a bheidh siad sa scoil gur féidir libh leabhair na bliana seo chugainn a ceannach.
Tá cúpla gearáin ag teacht isteach chomh maith faoi na turasanna scoile. 1-4 ach go háirithe. Tuigim go huile is go hiomlán an buairt atá ar tuismitheoirí maidir leis an gcostas. Sin an cúis gur thugamar tréimhse 6 seachtaine daoibh chun íoc astu píosa ar phíosa. Tá siad daor. Níl aon argóint faoi sin ach leis an easpa laethanta a bhí fágtha ag na hionaid éagsúla is léir go bhfuil an-tóir orthu ó scoileanna eile chomh maith mar sin is fadhb í i ngach scoil. Ní féidir linn an turas céanna a dhéanamh gach bliain mar sin tabharfaimíd faoi ceann níos saoire an bhliain seo chugainn le cúnamh Dé.
Mar fhocal scoir - Go raibh maith agaibh mór leis na tuistí atá ag tabhairt suas a h-am is a fuinneamh ar son páistí an Chéad Comaoineach. Is mór linn an obair seo agus cuireann ocáidí mar seo go mór le hatmasféir agus spioraid na scoile. Go raibh míle maith agaibh ó chroí!
Dear parents,
We are getting feedback on the new parking arrangement because of the children not being able to play with balls. I want to remind you that they are allowed to play in the field behind the school. On the upside many schools have a no balls policy and do not have the benefit of a playing field at their disposal I suppose it gives the infant classes a great chance to play with the games that are painted on the yard when there is no football game being played there by the bigger children. We are only trying out this arrangement for a while anyway to see if the parking situation improves outside. We have to remember that there will be up to 20- extra cars going to the school next September. We are trying to prepare for the onslaught! It will be stopped, however, if it does not have a good effect on the parking for you.
Looking at the school accounts, there are still parents who have not yet paid for 2012/13 school books and swimming etc. for 2011/12. I request you get in contact with Hilda to see if you are up to date. The school will not be buying the books from now on except those for the Junior Infants. In order to help you, however, booksellers, Liam Ruiséal, will come to the school selling books. We will ask them to bring second hand books also, if possible. Thursday 13th June 2013 between 5 - 7pm is when they will be at the school for you to buy next year's school books.
There are a couple of complaints coming in also about the school tours. 1-4th classes, especially. I completely understand how parents are upset about the cost. That is the reason that we gave the 6 week time period for you to pay in installments. They are expensive. There is no argument about that but with the lack of days that the various companies had left it was obvious that they they were very popular amongst other schools also so it must be a problem in every school. We can't do the same outing every year so we will find a cheaper one next year, hopefully. The installments should be paid directly to the class teacher, not Hilda as previously stated.
Finally - A big thanks to the parents who are giving up their free time and energy to the First Holy Communion children. We very much appreciate this work as these events add greatly to the atmosphere and spirit of the school. A heartfelt thanks to you!