Thursday, 27 June 2013

Éadaí Caillte / Lost clothes

Tá bosca éadaí caillte againn san oifig. Beidh siad ag dul go dtí an siopa dara láimhe tráthnóna amárach, Dé hAoine (28.06.2013) mura bpiocann sibh suas iad.
We have a box of lost clothing in the school office. It will be going to the second hand clothes shop tomorrow, Friday (28.06.2013) if the clothes are not claimed.

Éide Scoile/ School Uniform

Díreach chun sibh a cur ar an eolas tá athrú tar éis teacht ar na gúnaí scoile i Marks and Spencers. Go dtí seo bhí 3 fhilleadh chun tosaigh ar an gúna. Anois níl seo ar fáil a thuilleadh. Anois táimid ag moladh an ceann le 3 fhilleadh chun tosaigh agus ar cúil.
Just to let you know Marks And Spencers have changed their pinafores. Up to now the school chose the one with three pleats at the front. These are no longer available so now we are going to go with the pinafore with 3 pleats to the front and 3 pleats to the back.

Tuesday, 25 June 2013

Reminder: Dé hAoine seo chugainn 28.06.2013 / This Friday...

Ar an Aoine seo (28.06.2013):
Beidh na Naí ranganna ag críochnú ag 12 .
Beidh ranganna 1,2,3&4 ag críochnú ag 12.15.
Beidh cead ag deartháireacha agus deirfiúireacha dul le chéile ag 12.
Beidh an bus scoile ag bailiú na páistí ar 12.15.

This Friday (28.06.2013):
The Junior classes will finish at 12.
1st, 2nd, 3rd, and 4th classes will finish at 12.15.
Brothers and sisters can leave together at 12.
The school bus will be collecting the children at 12.15.

THE CARMELITE MASS ROCK CEATHRU CLONTEADThe Catholic Church is celebrating the ‘Year of Faith’ from October 11th 2013 to November 24th 2013.  God opens the door of faith for each of us (Acts 14-27).  The Year of Faith is an opportunity for every Catholic to rediscover their spiritual path.

That we might draw strength from the Faith of our Fathers, the Kinsale Pastoral Area, which is the parishes of Courceys, Clontead and Kinsale, together with the Carmelite Friary are organizing a Mass at the Carmelite Mass Rock in Ceathru, in the parish of Clontead on Friday, 12th July at 7.30pm.  Everyone is welcome.  In the event of bad weather, the Mass will be celebrated in the Carmelite Friary Church.

Directions:
From the Fire Station in Kinsale take the R607 road to the Half Way, travel 6.8km, then take a left turn onto the L7223, go 1.2km, turning right at ‘T’ junction and the entrance to the Mass Rock is on your right hand side.


Monday, 24 June 2013

Tuismitheoirí Rang 3 & 4

A thuismitheoirí,
Rinneamar dearmad ar an íocaíocht don bus i gcóir an tag-rugbaí an tseachtain seo chaite (Déardaoin an 20ú Meitheamh 2013)
Ar mhiste libh €2 a thabhairt isteach dó chomh luath is féidir?
Míle buíochas

Dear parents,
We forgot about the payment for the bus to tag rugby last week. (Thursday 20th June 2013)
Please could you bring in €2 each to pay for it as soon as you can?
Thank you

Friday, 21 June 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine, 21 – Meitheamh - 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
21 – Meitheamh - 2013

The school website needs your help!
Click here for details

Páirseál na Scoile / School Parking

A thuismitheoirí!
Bhí cruinniú Boird Bainistíochta aréir agus phléamar an fhadhb plódú páirceála sa charrchlós agus pairceál na múinteoirí ar an gclós. Tá roinnt tuistí mí-shásta faoin socrú nua páirceála agus tuigim dóibh. An teachtaireacht a theastaíonn uaim cur amach ná go bhfuilimid lán sásta dul thar nais amach ag páirceál lasmuigh chomh luath is atá socrú éigin nua ann chun deileál leis an bplódú gluaisteáin. Táim ag iarraidh ar tuismitheoirí anois smaoineamh ar shlite chun é a fheabhsú. Is féidir ríomhphost a cur chun na scoile ag eolas@gaelscoilchionntsaile.ie má bhíonn aon réiteach agaibh. Cuirfidh mé fáilte roimh smaointí. Níl aon fhadhb agamsa le páistí ag imirt le liathróidí sa chlós ach tá fadhb an-mhór agam le ró-plódú gluaisteáin agus an dainséar a bhaineann leis dos na páistí.
Dea-scéal dos na Naíonáin Shóisearacha-bhuaigh siad an cómortas 'Bob-a-job' leis an méad airgid a bhailigh sibh! Maith sibh a pháistí agus go mór mhór na tuismitheoirí a shocraigh an rud go léir chun airgead a bhaliú don scoil. Bhí an-lá ag an scoil inniú - uachtar reoite agus seó puipéad!
Mar fhocal scoir ba mhaith linn ár gcomhgháirdeas mór ó chroí a ghabháil le Philippa Nic an Taoisigh ó Rang na Naíonáin Shóisearacha. D'éirigh léi duais a fháil na chomortas ealaíne Aerfort Chorcaí agus tá a grianghraf agus a pictiúr le feiscint san "Southern Star" an tseachtain seo. Fuair an scoil dearbhán le caitheamh in Easons dá bharr! Go raibh maith agat agus chomhgháirdeas arís!
 
Dear parents!
There was a Board of Management meeting last night and we discussed the crowded parking problem in the car park and teachers parking in the yard. There are some parents unhappy about the new parking arrangement and I understand their point of view. The message I want to convey is that we are very happy to go back to the parking arrangement outside as soon as there is a new way of dealing with the overcrowded car park situation. I am now asking the parents to think of ways to improve the situation. You can send an email to eolas@gaelscoilchionntsaile.ie if you have any ideas. I will welcome suggestions. I have no problem with children playing with balls in the yard but I have a big problem with over crowding of cars and therefor putting the children at risk.
Good news for the Junior Infants - They won the 'Bob-a-job' competition with the amount of money they collected! Well done and especially well done to the parents who organised it all to raise monry for the school.
Finally, we would like to give a hearty congratulations to Philippa Nic an Taoisigh in Junior Infants. She succeeded in winning a prize in the Cork Airport art competition and her photograph and picture will be on the Southern Star this week. The school got a voucher for Easons as a result! Thank you and congratulations again!
 
 

Thursday, 20 June 2013

Míoltóga Ghruaige / Head Lice

A thuistí

Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige i Ranganna 3&4 (Seomra Ranga Siobhán Ní Núanáin). Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents,

I have been informed of a case of head lice in 3rd and 4th Class (Siobhán Ní Núnáin's class room). Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. Thanking you all in advance!

Wednesday, 19 June 2013

Múinteoir nua do Rang 1 & 2

A thusimitheoirí,
Tá dea-scéal agam do thuismitheoirí rang na Naí Shinsearacha atá ag Múinteoir Eavan faoi láithir agus an leath do rang Michelle a bheidh ag roinnt leo an bhliain seo chugainn! Tá múinteoir álainn nua faighte againn daoibh. Múinteoir Máiréad Ní Scannláin a bheidh ann. Tá sí ag teacht ó Ghaelscoil eile agus táimíd an-tógtha léi. Tá fhios maith agam go noirfidh sí dár Ghaelscoi álainn!
Chomh luath is atá na múinteoirí eile faighte againn cuirfear ar an eolas sibh.

Parents!
I have great news for the parents of children in Eavan's class at the moment and the half of Michelle's class that will be sharing with them next year! We have appointed a lovely new teacher for you! Múinteoir Máiréad Ní Scannlain is her name. She's coming to us from another Gaelscoil and we're absolutely thrilled with her. I know she's going to fit in so well and suit our great Gaelscoil!
As soon as I have any news about the other vacancies in the school I will let you know.

BIAP Naí Shóisearacha

A thuistí, 
Chuaigh na tuairiscí scoile amach sna málaí scoile inniú. Theastaigh uaim míniú ghairid a thabhairt ar an BIAP. Belfield Infant Assessment Profile. Féachann an BIAP ar gach gné do dhul chun chinn do pháiste agus an aidhm atá ann ná laigeachtaí a aimsiú. Tá miniú air thíos. Súil agam go bhfuil an BIAP níos soléire daoibh anois.

The school reports went home today in the children's school bags. I wanted to give a brief explanation on what a BIAP is. Belfield Infant Assessment Profile. The BIAP looks at specific aspects of your child's progress and aims to identify weaknesses in those areas. There are 4 sections.
1. Perceptual processes -  Child's auditory and visual perception -his ability to receive and make sense of information coming through hearing and vision.
2. Motor Development -Child's physical or motor co-ordination as manifested in his/her large (gross) or small (fine) body movements.
3. Early Learning styles -Evaluating the child's typical ways of approaching learning tasks or his/her characteristic responses to the learning situation.
4. Language and Communication -Child's understanding of the spoken word, the clarity of their speech, the extensiveness of their vocabulary and the accuracy of their sentence structure.
The tasks are carried out over a number of days and the results tallied. I gave your child's actual score and the average score for their age. 
We will use the children's profiles to identify weaknesses (if any) and strengths in order to continue to provide your child with the most suitable education to cater to their specific needs. I hope this gives more clarity on the BIAP.
 

Ranganna 3 agus 4 / 3rd and 4th Class

Beidh blitz tag rugbaí ag R3 & R4 amárach, Déardaoin an 20ú Meitheamh 2013. Caithfidh na leanaí ar fad éide spóirt a chaitheamh. Is féidir leo brístí gearra a thabhairt leo chomh maith le buataisí peile más mian leo. Bí cinnte go mbeidh uachtar gréine orthu agus péire stocaí sa bhreis má tá sé fliuch.
3rd and 4th Class are having a Rugby Blitz tomorrow, Thursday 20th June 2013. All the children must wear their sports clothes. They can also bring shorts and football boots if they wish. Make sure they have sun cream and a spare pair of socks if it is wet.

Monday, 17 June 2013

Turas Scoile Ranganna 1-4 / 1-4th Class School Tour

Amárach 18ú Meitheamh 2013:
Tar ar scoil ag an gnáth am, bailigh do pháiste ag a 3.30 ón scoil.
Beidh lón á fháil againn i Funky Town mar sin níl gá ach snack beag a thabhairt dod pháiste agus rud amháin milis. Tá foirm ceadúnais i mála scoile do pháiste inniú. Seol thar nais é sínithe amárach led' thoil.
Beidh aistriú éadaí agus bróga, túaille, culaith snámha agus cóta báistí ag teaisteáil ó gach leanbh.
Tomorrow 18th June 2013:
Come to school at the usual time. Collect your child at 3.30p.m.
We will be getting lunch at Funky Town so you need only bring a small snack and one sweet thing for your child. There is a consent form in your child's school bag this evening which has to be signed and handed in to Hilda in the morning before the bus leaves.
Every child will need a change of clothes and shoes, a towel, swimming togs and a raincoat.

Turas Scoile Naí Shóisearacha agus Naí Shínsearacha / Senior and Junior Infants School Tour

A thuismitheoirí,
Fé mar is eol daoibh, tá an turas scoile eagraithe againn d'amárach an 18ú Meitheamh 2013. Beidh rang do linbh ag dul go Feirm Uí Laoithe. Bíodh do leanbh ar scoil ag a 8.30 mar beidh an bus ag fágaint ag a 8.50 ar an spota! Táimid ag súil le bheith thar nais ar scoil ag a 1.30 nó beagán níos déanaí. Bíodh an éide spóirt agus uachtar gréine á chaitheamh ag do leanbh. Bíodh back pack le lón mór acu – tá dhá rud milis ceadaithe! Níl cead acu airgead a thabhairt leo. Má bhíonn aon eolas breise nó leigheas a bheidh ag teastáil uainn tar chugainn le bhur dtola roimh an turas.
Táimid ag tnúth go mór leis.

Dear parents,
As you know, we have a school tour organised for tomorrow 18th June 2013. Your child's class will be going to Leahy's Farm. Have your child at school at 8.30 because the bus will be leaving at 8.50 on the dot! We are hoping to be back at school at 1.30 or a little bit later. Your child should wear the school sports clothes and sun cream. Give them a back pack (not a wheely bag as there's a gravel path) with a big lunch – there are two sweet things allowed! They are not allowed to bring money with them. If there is any extra information or medication that we need, come to us before the trip please.

Friday, 14 June 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 14 – Meitheamh - 2013

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
14 – Meitheamh - 2013

Previous WinnersThe school website needs your help!
Click here for details

Wednesday, 12 June 2013

(Revised Rang 1) Leabhar liosta 2013/2014 Rang 1 / 2013/2014 Bool list for 1st Class (* updated)

Revised for Rang 1 *


Mo leabharsa C
Ag obair liom C
Mata Draíochta Rang 1
Finn's Dream WB
Four Friends WB
Two Little Frogs
Fuaimeanna & Focail R2
* Timpeall an Domhain R2
Write Here C
Write On A
Beo go Deo 3 (WB)
Cóipleabhar O.Bhaile (Folens)
Cóipleabhar Mata C3
Cóipleabhar 88 Leathnach B2 x 2
Cóipleabhar peannaireachta B2 x 2
Leabhar táblaí
'Tuff' Wallet with zip

(Revised Rang 1) Leabhar liosta 2013/2014 Rang 1 / 2013/2014 Bool list for 1st Class (* updated)

Revised for Rang 1 *

Mo leabharsa C
Ag obair liom C
Mata Draíochta Rang 1
Finn's Dream WB
Four Friends WB
Two Little Frogs
Fuaimeanna & Focail R2
* Timpeall an Domhain R2
Write Here C
Write On A
Beo go Deo 3 (WB)
Cóipleabhar O.Bhaile (Folens)
Cóipleabhar Mata C3
Cóipleabhar 88 Leathnach B2 x 2
Cóipleabhar peannaireachta B2 x 2
Leabhar táblaí
'Tuff' Wallet with zip

* updated

Múinteoirí socraithe don bhliain seo chugainn / Teachers decided upon for next year (2013/2014)

A Thuismitheoirí,
Tá na múinteoirí atá againn socraithe don bhliain seo chugainn. Seo a leanas mar a bheimid:
Príomhoide Riaracháin: Sinéad
Múinteoir Tacaíocht Foghlama - Múinteoir Áine
Múinteoir Achmhainne - Múinteoir Alma
Rang a 5 - Múinteoir Eavan
Rang a 4 - Múinteoir nua
Rang a 3 - Núinteoir Nua
Rang a 1 (Siobhán Ní Bhruacháin) & Rang a 2 - Múinteoir Siobhán Ní Nunáin
Rang a 1 (Eavan) & Rang 2 - Múinteoir Nua
Naíonáin Móra - Múinteoir Ciara
Naíonáin Bheaga - Múinteoir Michelle
Cuirfear ar an eolas sibh chomh luath is a bheidh na múinteoirí nua socairte. Lé cúnamh Dé, beidh siad socraithe i rith an tSamhraidh ach níl aon chomhlacht againn ar maoil an bpainéal.
Dear Parents,
We have decided on the teachers that we have for next year. We will be as follows:
Administrative Principal: Sinéad
Learning Support Teacher - Múinteoir Áine
Resource Teacher - Múinteoir Alma
5th Class - Múinteoir Eavan
4th Class - New teacher
3rd Class - New teacher
1st Class (Múinteoir Siobhán Ní Bh.) & 2nd Class - Múinteoir Siobhán Ní Núnáin
1st Class (Eavan) & 2nd Class - New teacher
Senior Infants - Múinteoir Ciara
Junior Infants - Múinteoir Michelle
You will be informed as soon as the new teachers are decided upon. Hopefully, they will be organised during the summer but we have no control over the delays in the panel.

'Nuacht' agus 'Nuacht Eile'

Just a reminder that since Nuacht Eile uses a different email distribution list to Nuacht you can separately subscribe to it by filling out the form and completing the e-mail verification step located at 'Nuacht Eile via Email'

Alternatively if you use Facebook or Twitter, you can also receive the school news by clicking ‘like’ on the school Facebook page or by ‘following’ the school on Twitter. Please just make sure you first read and understand the School Facebook policy located at Polasaithe na Scoile / School Policies.

If you having any problems or do you need any assistance using the school website, the WebTeam volunteers are available to help and can be contacted with any access or e-mail subscription questions:   WebTeam@gaelscoilchionntsaile.ie

More details are available here

Tuesday, 11 June 2013

Leabhar liosta 2013/2014 Naíonáin Shínsearacha / 2013/2014 Book list for Senior Infants

Scéim Séideán Sí

Mo Leabharsa B

Ag Obair Liom B

Jolly Phonics Workbooks 1 – 7

Write Here B

Mata Draíochta – Naíonáin Shínsearachta

OSPS – Timpeall an Domhain – Naíonáin Shínsearacha

Beo go Deo 2: Leabhar Saothair

Cóipleabhair:

Learn to Write B2 (32 leathnaigh)

Project Book 15A (32 leathnaigh)

Leabhar liosta 2013/2014 Rang 2 / 2013/2014 Book list for 2nd Class

Gaeilge:           

Mo Leabharsa (Leabhar an dalta D)

Ag Obair Liom (Leabhar an dalta D)

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Exercise Book A11) x 2

 Béarla:             

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Exercise Book A11) x 2

Write On (Book 2)

Mata:                

Mata Draíocht 2

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Sum Copy Book C3)

Rialór 30cm

Leabhar Táblaí (Folens Beag Oráiste)

OSIE/OSPS:    

Timpeall an Domhain Rang a 2

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Exercise Book A11)

Creideamh:       

Beo go Deo (Leabhar Oibre)

{An Chéad Aithrí & An Chéad Chomaoineach}

Cóipleabhar 40 leathnach (CAPITAL Exercise Book A12)

Ceol:                 

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Exercise Book A11)

Scrúdaithe:      

Cóipleabhar 88 leathnach (CAPITAL Exercise Book A11)

Go ginearáilte:

Pinn luaighe, pinn daite, scriosán, bioróir, filteán

Leabhar liosta 2013/2014 Rang 3 / 2013/2014 3rd Class Booklist

Gaeilge:

Cur is Cúiteamh E

Fuaimeanna agus Focail 4

2X 88pg Cóipleabhair

English:

3X 88pg Copybooks

Mata:

Mata Draíochta 3

2X 88pg cóipleabhair Mata (7mm)

Leabhar Táblaí Beag

 O.S.I.E.:

Timpeall an Domhain 3 LEABHAR OIBRE

1X 88pg Cóipleabhar

 Creideamh:

Beo go Deo 5 LEABHAR OIBRE

 Ceol:

1X 88pg Cóipleabhar

 O.S.P.S:

1 X 88pg Cóipleabhar

 Peannaireacht:

Write On Book 2

 Rudaí eile:

'Tuff' wallet with zip (Tiger Stationary)

Large Pritt Stick

Ruler, rubber, pencil

Colouring Pencils

Pencil Case

40 pocket display book

Leabhar Liosa 2013/2014 Rang 4 / 2013/2014 4th Class Booklist

Gaeilge:

Fite Fuaite F

Fuaimeanna agus Focail 5

2X 88pg Cóipleabhair

English:

3X 88pg Copybooks

Mata:

2X 88pg cóipleabhair Mata (7mm)

O.S.I.E.:

Eolaíocht Bheo 4 LEABHAR OIBRE

Éire- (EEC Direct)

1X 88pg Cóipleabhar

 Creideamh:

Beo go Deo 6 LEABHAR OIBRE

Ceol:

1X 88pg Cóipleabhar

 O.S.P.S:

1 X 88pg Cóipleabhar

Rudaí eile:

'Tuff' wallet with zip (Tiger Stationary)

Large Pritt Stick

Blue Pen

Red Pen

Ruler, rubber, pencil

Colouring Pencils

Pencil Case

40 pocket display folder

Leabhar Liosta 2013/2014 Rang 5 / 2013/2014 5th Class Book List

Gaeilge:

Fite Fuaite G

Fuaimeanna agus Focail 6

2X 88pg Cóipleabhair

English:

Spellbound 5 (Fallons)

3X 88pg Copybooks

Mata:

2X 88pg cóipleabhair Mata (7mm)

O.S.I.E.:

Timpeall an Domhain 5 LEABHAR OIBRE

Éire- (EEC Direct)

1X 88pg Cóipleabhar

Creideamh:

Beo go Deo 7 LEABHAR OIBRE

Ceol:

1X 88pg Cóipleabhar

 O.S.P.S:

1 X 88pg Cóipleabhar

 Rudaí eile:

'Tuff' wallet with zip (Tiger Stationary)

Large Pritt Stick

Blue Pen

Red Pen

Ruler, rubber, pencil

Colouring Pencils

Pencil Case

40 pocket display folder

MMR (Measles, Mumps, Rubella) Vaccination Compaigne 2013

From:
Health Service Executive,
Child Health Services,
Block 38,
St. Finbarr's Hospital,
Douglas Road,
Cork.
Tel. 021 4923840

Dear Parents / Legal Guardians,
There have been large outbreaks of measles in Ireland and Europe in the past year. These outbreaks have occurred because many children have not received the recommended two doses of MMR vaccine.

The first MMR vaccine is given to babies at 12 months of age. Children receive the second dose at 4-5 years of age. This is usually given at school by the HSE's school immunisation team in Junior Infants or some children may have gone to their GP.
(Please note Junior Infant pupils were offered this vaccine during the course of the past year)

The HSE is offering a dose of MMR vaccine to all primary school children who have not completed (or are not sure they have completed) their two dose MMR vaccination schedule to protect them from measles, mumps and rubella.

This vaccination will be offered in HSE Clinics over the summer 2013.

If you wish to organise an MMR vaccination in a HSE Clinic please phone or email your local Immunisation Service (details above) between Monday 10th June 2013 and Friday 21st June 2013 only.You will receive an appointment date to attend for vaccination if required.

Telephones will be manned from 9 am to 12 Midday, Monday to Friday.

Written consent for immunisation will be obtained at the HSE Clinic. A parent/legal guardian is required to attend to sign consent.

Please note these clinics will operate for a limited time period only and enquiries will not be accepted outside of the above times.

Further information is available on www.immunisation.ie

Yours sincerely,

South Lee School Immunisation Team

Oideachas Caidreamh agus Gnéasachta / Relationships and Sexuality Education (RSE)

Eolas tábhachtach faoin Oideachais Caidreamh agus Gnéasachta.
Important Information regarding Relationships and Sexuality Education.


Tá sé i gceist ag na múinteoirí ranga na codanna mothálacha a chlúdach seachtain an 17ú Meitheamh 2013.
The class teachers propose to cover the sensitive subjects on the week commencing 17th June 2013.
 

 (click link to view details in attached pdf document)

Monday, 10 June 2013

Ranganna Piano Alma curtha ar cheall an tseachtain seo / Alma's piano lessons cancelled this week

Is oth linn le rá go bhfuiar seanmháthair le hAlma bás maidin inniu. Ar dheis Dé go raibh a hanam dílis. Táimid go léir ag smaoineamh ar Alma agus a chlann ag an t-am deacair seo.

Ní bheidh aon ranganna pianó ar siúl an tseachtain seo.

We are sorry to say that Alma's grandmother died this morning. May she rest in peace. We are all thinking of Alma and her family at this difficult time.

There will not be any piano classes this week.

Leabhair Scoile / School Books

A thuistí,
Mar is eol daoibh níl an scoil ag ceannach na leabhair scoile níos mó (seachas do rang na naíonáin shóisearacha). Beidh na leabhair liostaí á chur ar an suíomh againn amárach.
Tá an siopa leabhair, Liam Ruiséal, ag oscailt siopa sa scoil ar an Déardaoin bheag seo, an 13ú Mheitheamh 2013, óna 5 - 7p.m. Tá fáilte romhaibh na leabhair a cheannach uatha agus bheith socraithe roimh an bhriseadh. Gan amhras, is suas chughaibh fhéin atá sé.
Dear parents,
As you know, the school isn't buying schoolbooks any more (except for the Junior Infants class). We will be putting the book lists on the school website tomorrow.
Liam Russell's Bookshop  is opening a shop in the school this Thursday, 13th June 2013, from 5 to 7p.m. You are welcome come and buy the books from them and be organised before the Summer. Of course, it is up to yourselves.

Friday, 7 June 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 07 – Meitheamh - 2013

Féach ar Seo ! 
 
Gaeilgeoirí na Seachtaine
07 – Meitheamh - 2013

Previous WinnersThe school website needs your help!
Click here for details

Turas Scoile - R1,2,3 &4 / School Tour - 1st, 2nd,3rd, and 4th classes

A thuismitheoirí,
Tá orainn íoc as an turas scoile Funkytown roimh-ré. Mar sin an bhféadfadh sibh an t-airgead a sheoladh isteach roimh an gCéadaoin an 12ú led' thoil. Má tá daoine nach bhfuil ag freastal ar an dturas an bhféadfadh sibh sinn a cur ar an eolas ionas go mbeidh uimhreacha cruinn againn don dturas agus don mbus.
Bíodh deireadh seachtain deas agaibh faoin ngriain!
Dear parents,
We have to pay for the Funkytown outing in advance. Therefore could you send in the money before Wednesday the 12th June 2013, please. If there are people who aren't going on the trip can you let us know so that we will have exact numbers for the activities and for the bus.
Have a lovely weekend in the sun!

Wednesday, 5 June 2013

Turas scoile / School tour

A thuismitheoirí,
Bhí imní orainn agus oraibhse le déanaí faoi cáilíocht an uisce i Fountainstown, an áit ina bhfuil Rang 1-4 ag dul ar thuras scoile. Dea scéal anois go bhfuil sé go breá glan anois mar a deireann sé sa litir thíos:
Bhí roinnt daoine ag lorg go rachaimís go O.E.C. Kinsale Chionn tSáile arís i mbliana ach ní féidir mar nach féidir leo glacadh le grúpa chomh mór ar aon lá amháin. D'fhreastalaíomar air anuirigh agus seans go nusáidfimid arís é. Is athrú atá i gceist anseo.
Dear parents,
We were all concerned recently about the water quality at Fountainstown where Classes 1-4 are going on their school tour. We have received good news that it is good and clean now as can be verified by the letter below:
There were a few people asking to go to the O.E.C. Kinsale again this year but we can't because they can't take a group as big as this in one day. We went there last year and we may go there again. We decided on a change this year.

Dear Ms Gallagher
(Mary Gallagher, Office of Simon Coveney TD)
Attached are the results for fountainstown beach of most recent sample on 22/052013
The results indicate good quality water with very low E.Coli and Enterocci counts
The results will also be posted on the beach notice board later today
best regards
David Sheehan
Executive Scientist
(Cork County Council)

Tuesday, 4 June 2013

Gearradh siar ar an obair bhaile!/ Cut back on homework!

A thuismitheoirí!
Toisc an aimsir álainn táimid chun gearradh siar ar an obair bhaile go mór don gcéad cúpla lá eile/ don tseachtain. Tá súil agam go mbainnfidh sibh go léir taitneamh as an dea-aimsir!
Parents!
Because of the beautiful weather we are going to cut back a lot on homework for the next few days/ for the week. I hope you will all enjoy the fine weather!

Ceolchoirm veidhlín/Violin Concert

Beidh ceolchoirm veidhlín ar siúl ar scoil ar an gCéadaoin an 19ú Meitheamh 2013 ag 9.30 a.m. Tá cuireadh ag tuismitheoirí na páistí ag seinnt teacht chuige.

There will be a violin concert at school on Wednesday 19th June 2013. Parents of children who are playing are invited to attend.

Lá Spórt bliantiúil ar scoil.

Tá súil againn go raibh deireadh seachtaine álainn agaibh agus go raibh deis agaibh taitneamh a bhaint as an aimsir bhreá.
Beidh an lá spórt bliantiúil againn ar scoil amárach 05.06.2013 !
Mar sin bíodh éadaí spóirt agus uachtar gréine ar gach duine! Ní dhéanfaidh sé aon díobháil hata a bheith á caitheamh acu chomh maith más féidir.
Beidhmíd ag bailiú airgead ar son Down Syndrome Ireland, mar sin tabhair €2 isteach chun uachtar reoite deas a fháil.
We hope you had a lovely weekend and you got a chance to enjoy the fine weather.
We will have the annual sports day at school tomorrow, 05.06.2013 !
So everyone should wear sports clothes have suncream on! It wouldn't be any harm for them to wear some kind of sun hat / cap if possible too.
We will be collecting money for Down Syndrome Ireland so bring in €2 and get delicious ice cream.