Thursday, 19 September 2013

Nótaí faoi na billí leabhair / Note about the book bills

Naíonáin Shóisearacha!
Bhí botún sa bhille scoile inné. Tá sé ceartaithe anois. Gabh mo leithscéal faoin mbotún.

Maidir leis na billí leabhair tá míniú thíos ar roinnt dos na costaisí atá ann..

Árachas  an pháiste:
 Clúdaíonn sé an pháiste 24 uair an chloig. Má bhíonn timpist ag do pháiste ar scoil nó fiú lasmuigh d'am scoile clúdaíonn sé costaisí doctúire srl. is féidir na foirmeacha a fháil ó shuíomh Allianze más gá.

Páipéarachas:
Téarma ginearálta dos na costaisí éagsúla a bhaineann leis an oifig
Costaisí reatha an ineall fótóchóipeála, dúch, clóscríobhnóireacht, páipéar, pinnluaidhe srl go Rang 1 (agus ina dhiaidh nuair is gá) Abhar ealaíne. Maircéirí do ealaín agus dos na cláracha bána. Stampaí, costaisí poist srl. Síntiús do phatrún na scoile CPMSA
Gleacaíocht & Damhsa (& Fraincís Rang 5)
Praghas na múinteoirí seachracha a thagann isteach chun na rudaí éagsúla a mhúineadh.

S.A.L.F. Self Assessment and Learning Folder:
Filteáin S.A.L.F. Scéim nua féin mheastóireachta atá le déanamh sna ranganna éagsúla. Is éard atá i gceist leis an scéim ná go spreagadh a thabhairt dos na páistí a ndícheall a dhéanamh oibriú ar aghaidh ar an gcaighdeán is airde gur féidir leo féin. Spreagann an féin-mheastóireacht na páistí chun féachaint ar a gcuid oibre go criticiúil agus uaidh sin caighdeán níos airde a lorg uatha féin.
Sa bhfilteán S.A.L.F tá rannóg ann do gach ábhar scoile. Coimeadann na páistí na leathnaigh oibre a cheapann siad gur fiú cur isteach iontu don bhliain ar fad. Beidh seans ag na páistí a filteáin a thaispeáint don rang ag amannta éagsúla don bhliain. Bíonn bród acu as na fillteáin seo.

Maidir leis na leabhair atá ar cíos. Táimid ag ceapadh go mbeidh orainn na leabhair a cheannach arís gach 3-5 bhliain sna ranganna níos sinne agus sin conas a thángamar ar na praghasanna. Bheadh na leabhair léitheoireachta Séideáin Sí agus PM dos na ranganna níos óige i bhfad ró-chostasach le ceannach gach 3-5 bhliain mar sin táimid ag súil go leanfaidís níos faide ná sin.

Na daoine a fuair Dialann obair bhaile ón scoil nó/agus an leabhar Éire (Rang 5) ba cheart daoibh an t-airgead breise a cur le do bhille. Go raibh maith agaibh.

Athnaímid go bhfuil daoine faoi bhrú maidir le hairgead agus gur mór an méid atá ar na billí seo ach cuirim i gcuimhne daoibh nach bhfuil am proifíd á dhéanamh ag an scoil. Aon breis-airgead a bhíonn ann cuirtear thar nais sa scoil í ar achmhainní éagsúla dos na páistí.


Junior Infants!
There was a mistake in the school bill yesterday. It is corrected now. Apologies for this.

Here is a short explanation of some of the costs itemised on the book/school bill:

Pupil Insurance:
This covers the child for 24 hours a day. If your child has an accident at school or even outside of school hours it covers doctors costs etc. Claim forms can be obtained on Allianz website if necessary.

Stationery
A general term for the various costs associated with the office and art and crafts
- running costs of the photocopier, ink, printing, paper, pencils etc for classes up to 1st Class (and onwards as necessary), art supplies. Markers for art and for the whiteboards. Stamps, postage costs etc., membership fees to Catholic Primary Schools Management Association.
Gymnastics & Dancing (and 5th Class French):
Price of the external teachers that come in to teach the various different classes.

S.A.L.F. Self Assessment and Learning Folder:
S.A.L.F. Folder. A new self assessment scheme that is being carried out in the different classes. This scheme encourages the children to do their best in achieving the highest standard for themselves. The self assessment encourages the children to look at their work critically and thereby achieve a higher standard for themselves.
In the S.A.L.F. there is a section for each school subject. The children keep the worksheets that they are think worth keeping in the folder for the whole year. The children get the opportunity to show their folder to the class at different times in the year. They have pride in this folder and are encouraged to improve it all the time.

With regard to the rental cost of books, we imagine that we will have to buy the books again every 3-5 years in the older classes and that is how we calculated the prices. Books will be lost and damaged so we tried to factor this into the rental cost. The Séideáin Sí and PM readers for the younger classes are far too costly to buy every 3-5 years so we are hoping that they will last for longer than that.

The people who received the school homework diaries and/or the book 'Éire' (5th Class) from the school should put the extra cost on their bill Thank you.

We realise that people are under pressure financially and how much the books cost but remember the school does not make any profit from these items. If there is any surplus it is put straight back into buying extra resources for all the children.