Friday, 19 December 2014

Grianghraif


Tá grianghraif ar suíomh na scoile a tógadh le linn an chéad théarma seo. 
Is féidir leat cliceáil anseo chun iad a fheiscint. Bainigí taitneamh astu! 


We have shared some photos on the school website that were taken during this first term . 
You can view them by clicking here . Enjoy!

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir. 


Gaeilgeoirí na Seachtaine 19-Nollaig-2014

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
19-Nollaig-2014
Iarbhuaiteoirí / Previous Winners

Slán le Múinteoir Áine Ní Fhíobhra

Is inniu lá dheirneach Múinteóir Áine Ní Fhíobhra sa scoil. Tá sí tar éis post a fháil I Luimneach. Táimid ana bhuíoch leí as an obair ar fad atá déanta aici anseo le cúpla bliain anuas. Guímíd gach rath uirthi ( best of luck) ina bpost nua.

Beidh agallaimh (interviews) le haghaidh phost Áine againn go luath i mí Eanáir. Beidh múinteoir sealadach sa phost ón 5ú Eanáir 2015 afach.(We will have a temporary teacher in place from the 5th).

Tuismitheoirí Rang 5 agus 6

For the attention of the parents of students preparing for Confirmation:

The dates for the Confirmation Preparation Masses are as follows:

Saturday 24th January 2015 at 6.30pm (Dunderrow and Gaelscoil)
Sunday 25th January 2015 at 10.00am (Scoil Naomh Eltin and Summercove)

Saturday 21st February 2015 at 6.30pm (Dunderrow and Gaelscoil)
Sunday 22nd February 2015 at 10.00am (Scoil Naomh Eltin and Summercove)

Saturday 21st March 2015 at 6.30pm (Dunderrow and Gaelscoil)
Sunday 22nd March 2015 at 10.00am (Scoil Naomh Eltin and Summercove)

Kind regards,
Ann

Faoistin Rang 5 agus 6 / Confession for 5th and 6th Class

Tuismitheoirí Rang 5 agus 6 / Parents of 5th and 6th Class

Beidh faoistin ar siúl Dé Luain seo chugainn 22/12/14 ar a 7.30i.n. sa séipéal. Seo mar cuid den ullmhúcháin don Cóineartú agus caithfidh gach páiste a bheith ann.

All children in Confirmation Class should attend Confession in the church next Monday 22/12/2014 at 7.30pm as part of their preparation for Confirmation.

Go raibh míle maith agaibh.

Thursday, 18 December 2014

Comhghairdeas!

Comhghairdeas mór dos na buaiteoirí a bhuaigh duaiseanna sa chomórtas ealaíne (art competition) a d'eagraigh an Comhar Creidmheasa Chionn tSáile (run by the Credit Union, Kinsale Branch) (18/12/14.)

Maith sibh!!!

Páirceáil / Carr chlós - Parking / Car park

A Thuismitheiri, a chairde,

Dea-séal daoibh, tá an dul chun cinn déanta againn maidir leis an trácht / páirceáil lasmuigh don scoil. Beidh obair ag tosnú ar an Drop-Off zone go luath i mí Eanáir. Beidh bhúr gcomhoibriú ag teastáil uainn le linn an stáid seo. Gach rud ag dul go maith táimid ag súil go mbeidh tarmac á chur ar an zone i rith an bhriseadh Meán- Téarma i mí Feabhra 2015.

Tá dul chun cinn déanta leis maidir leis an gcosán a leathnú. Táimid ag déileáil le cúrsaí dlí ina leith faoí láthair. Tá próiséas ceart le leanúint agus táimid ag bogadh ar aghaidh ar an bpróiséas seo. 

Ní bheadh an obair seo ag dul ar aghaidh gan bhúr dtacaíocht leanúnach. Tá €10,000 bailithe ag coiste na dtuismitheoirí go dtí seo. A leithéad d'aocht! Mo bhuíochas le Cathaoirleach agus baill an ciste na dtuismitheoirí, na reps ranga agus libhse tuismitheoirí na scoile a bhíonn ag tacú linn i gconaí.

Tá sé go hiontach dea-scéal a scaipeadh ag an tam seo don bhliain! Go phearsanta tá súil agam go mbeidh Nollaig álainn agaibh go léir ague mo bhuíochas ó chroí libh as bhúr dtacaíocht i mbliana. Le cúnamh Dé beidh 2015 mar bhliain iontach eile do Ghaelscoil Chionn tSáile. 

Dear parents,
Good news for you. We have made great progress with the traffic/parking issue. Work will start on the Drop-Off zone early in January. We will need your cooperation during this construction stage. All going well, we are hoping to put tarmac on the zone during the mid-term break in February.

There is also progress to report in regards to the widening of the footpath. We are following a legal and statutory process and final negotiations are now being worked upon.

This work won't be going ahead without your continuing support. The Parents Association have gathered €10,000 up to now. What an achievement! My thanks to the chairperson and treasurer ot the Parents Association, the class reps and to you, the parents of the school, who are always supporting us.

It is great to be spreading good news at this time of year. Personally, hope you will all have a wonderful Christmas and my heartfelt thanks to you for your support this term. I hope that 2015 will be another fantastic year for Gaelscoil Chionn tSáile.

Michelle

Wednesday, 17 December 2014

Dé hAoine 19/12/14

Éide Nollag / Christmas Clothes

Tá fáilte ag na páistí gléasadh suas in éadaí Nollag ar an Aoine seo 19/12/14.

Pupils are welcome to dress up in festive Christmas clothes this Friday 19/12/14.

Ho Ho Ho!

Aonach leabhar- ScholasticD'éirigh linn €990 a thuilleamh ón Aonach Leabhar Scholastic 17/12/14!
Dá bharr, tá a lán leabhair nua faighte ag an scoil. 
Ár mbuíochas le gach éinne a chabhraigh leis an aonach agus a cheannaigh ón aonach.


We earned a fantastic €990 from this years Scholastic Book Fair 17/12/14. 
As a result, the school has been able to purchase lots of wonderful new books for our libraries. 
Our thanks to those who helped organize and run the book fair, as well as those who purchased from the book fair.
Monday, 15 December 2014

Sábháilteacht ar an idirlíon

Tuismitheoirí Rang 6 / Parents of 6th Class

Beidh ceithre leabhair seolta abhaile inniú 15/12/14 maidir le sábháilteacht ar an idirlíon. Tá alán obair agus caint déanta againn sa rang maidir leis an topaic seo. Ba mhaith linn go léifidh sibh na leabhair do thuismitheoirí agus go pléfidh sibh sábháilteacht ar an idirlíon agus cíbearbhulaíocht seo le bhur páistí.


Four booklets on the topic of internet safety will be sent home with 6th Class pupils today 15/12/14. We have discussed these issues extensively in class and would be grateful if you could read the parents booklets and discuss the issues of internet safety and cyberbullying with your child.

Go raibh míle maith agaibh.

Leath lá / Half day

Leath lá / Half day

A thuismitheoirí,
Beidh leath lá againn ar an Aoine bheag seo(19/12/2014). Críochnóidh na naí-ranganna ag 12.00 agus na hárdranganna ag 12.15. Tá ar an bhus scoile ag fágaint ag a 11.45.  Beidh féasta / cóisir ag gach rang ar an lá. Beidh cead ag na páistí roinnt milseáin agus cluiche a thógaint isteach ar scoil. Níl cead cluichí ríomhairí / DSI's a thógaint isteach ná aon cluiche / bréagán a bheadh ró-luachmhar mar ní féidir a bheith cinnte nach mbrisfaí iad! Níl cead guma cogainte nó deochanna spraoi ar scoil.

Dear parents,
There will be a half day on Friday (19/12/2014). The Infant classes will finish at 12.00 and the older classes will finish at 12.15.The school bus needs to leave at 11.45. Every class will have a party on the day. The children will have permission to bring some sweets and games in to school. Computer games / DSI's or any expensive games/toys are not allowed because its likely that they would get broken! Chewing gum and fizzy drinks are not allowed at school.


Ag tacú le Chomhlucht an Naomh Uinsinn de Pól / Supporting St. Vincent de Paul

Tá an scoil ag tacú le Chomhlacht an Naomh Uinsinn de Pól i mbliana arís. Tá Ciseán Nollag á cur le chéile do dhaoine áitiúla.

Táimid chun bailiúchán gnáth-bhianna a dhéanamh nach lobhtar go héasca, mar shampla tae, pasta, rís, pónairí, earraí stáin (torthaí - brioscaí, milseáin, rudaí deasa chomh maith!). Mar sin, seol isteach aon bhianna oiriúnacha le do pháiste, má tá fonn ort é seo a dhéanamh.
Baileoidh Cumann Naomh Uinsinn de Pól iad ansan ar an 19ú Nollag 2014.
The school will be supporting the Society of St. Vincent de Paul again this year. We are going to put a Christmas box together for local people.
We will make a collection of staple, non-perishable foods for example cereals, pasta, rice, beans, tinned goods - biscuits, sweets, nice things too!. So, if you wish to partake in this, send in any suitable foods with your children.
The St. Vincent de Paul Society will collect them on the 19th December 2014.

Faoistin Amárach 16/12/2014

Beidh faoistin amárach (16/12/14) ag rang 3 is 4 ar scoil ag 09:30.

There will be confession for third and 4th class children tomorrow (16/12/14)  in the school at 09:30.

Buaiteóirí / Winners!

Comhghairdeachas (congratulations) leis na buachaillí a bhuaigh an chomórtas grianghrafadóireachta (photography competition) don bhféilire. Ta a ngrianghrafanna le feiscint ar cúl na bhféilirí(at the back of the calendars).Friday, 12 December 2014

Gaeilgeoirí na Seachtaine 12 – Nollaig - 2014

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
12 – Nollaig - 2014

Cóineartú

Meabhrúchán do tuismitheoirí Rang 5 agus 6

Tá aifreann ullmhúcháin don Cóineartú ar siúl amárach Dé Sathairn 13ú Nollag 2014 ar a 6.30i.n.

Reminder to parents of 5th and 6th Class

Preparation for Confirmation Mass this Saturday evening 13th December 2014 at 6.30pm. 

Tuesday, 9 December 2014

Geallta!

Go raibh míle maith agaibh páistí agus tuismitheoirí Rang 6 a d'eagraigh cóisir iontach dom inniú! Míle buíochas! Múinteoir Eavan

Thank you very much to the children and parents of 6th Class who organised a fantastic surprise party for me today! Múinteoir Eavan


Seribhís na Nollag / Christmas Service

Tá rang na Naíonáin Mhóra agus Rang a 1 le bheith sa Séipéal le haghaidh a 9am amárach (10/12/2014). Beidh bus á eagrú againn chun na páistí san a thabhairt thar nais ar scoil agus dos na ranganna eile go léir de bharr an droch haimsir.

Ar an Déardaoin (11/12/2014) beidh ranganna Naíonáin Bheaga , Mhóra agus Rang a 1 sa Séipéal le haghaidh a 9 a.m. agus arís beidh bhus againn in ionad siúl thar nais agus dos na ranganna eile.

Táimid ag súil go mór le oíche Déardaoin (11/12/2014). Tá an seó fhéin ag tosnú ag a 6. Ba chóir go mbeidh na páistí i láthair ag a 5.30. Beidh ceoltóirí na scoil ag seinm óna 5. Beidh brú spáis orainn mar sin beidh fáilte romhaibh suí thuas staighre sa Séipéal.

Senior Infants and 1st Class need to be brought to the church for 9 a.m. tomorrow morning (10/12/2014). We will be organising a bus to bring those children back to school and to to transport all the other classes to and from the church because of poor weather forecasted.

Junior Infants, Senior Infants and 1st Class need to be brought to the church for 9 o'clock on Thursday morning (11/12/2014) and, again,we will have a bus to bring them back to school and to transport the other classes also.

We are really looking forward to Thursday night(11/12/2014). The service itself will be starting at 6 p.m. The children must be there at 5.30 p.m. The school musicians will be playing from 5p.m. There may be a shortage of space in the church on the night. You are welcome to sit upstairs in the vacant balconies.

Monday, 8 December 2014

Dea Scéal / Great news!

Comhghairdeas mór do Múinteoir Eavan a fuair geallta thar an deireadh seachtaine. Tá áthas an domhain orainn go léir faoi di fhéin agus Daniel.

A big congratulations to Múinteoir Eavan who got engaged over the weekend. We are all over the moon for her and Daniel


An Corn Breandán Máirtín / The Brendan Martin Cup

Tháinig an Chupa Breandán Máirtín chuig na scoile inniu an 8ú Nollaig le hOrla Finn, an timreóir iontach áitiúil. Bhí a lán ceisteanna suimiúil ag na páistí di. Sheas foireann caide baineann na scoile isteach léi le haghaidh grianghraf. Bhí bliain iontach acu siúd leis! Níl aon obair bhaile ag na páistí anocht dá bharr!

The wonderful local football player, Orla Finn, came to the school today with the Brendan Martin Cup. The children had a lot of interesting questions for her. The school ladies football team stood in for a photgraph with her. They also had a big win this year. To celebrate all of this the children won't have any homework tonight.
Friday, 5 December 2014

Gaeilgeoirí na Seachtaine 05 – Nollaig - 2014

Gaeilgeoirí na Seachtaine
05 – Nollaig - 2014


Wednesday, 3 December 2014

Ag díol ticéidí crannchur i Supervalu / Raffle ticket selling in Supervalu, Dec 5th and 6th 2014

Beimid ag díol ticéidí dár gcrannchur ar an Aoine agus ar an Satharn seo, 5ú agus 6ú Nollag 2014 i Supervalu ó 9 r.n. go dtí 7 i.n. gach lá. Tá níos mó daoine fós ag teastáil uainn chun cabhrú amach. Má tá uair amháin le sparáil agat ar an Aoine nó ar an Satharn le cuir d'ainm ar liosta ar dhoras oifig na scoile. Ar mbuíochas dosna daoine atá ar an liosta cheanna.
We are selling raffle tickets on Friday and Saturday December 5th and 6th 2014 in Supervalu from 9am-7pm each day. We are still short volunteers so if you can spare 1 hour on Friday or Saturday can you please sign up on the sheet on Hilda's door. Thanks to those who have already volunteered to help.

Tuesday, 2 December 2014

Blitz peile buachaillí Rang 3

Beidh blitz peile buachaillí Rang 3 ar siúl ar an nDéardaoin 4/12/14. Beimid ag fágaint an scoil ag a 10.30 agus beimid ar ais roimh 13.00. Beidh sé ar siúl in Átha an Mhaide. Tá tuismitheoir amháin uainn chun tiomáint chuig an cluiche agus ar ais. Má tá tú in ann cabhrú téir i dteagmháil le Múinteoir Róisín.

Roghnaítear an fhoireann as hata toisc go raibh an méid sin suim. Tuigim go bhfuil díoma ar dhaoine a chaill amach ach beidh deiseanna eile i rith na bliana.
There will be a football blitz for Third Class boys this coming Thursday 4/12/14. We will be leaving the school at 10.30 and returning before 13.00. The blitz is on in Riverstick Community Centre. We are looking for one parent to drive to and from the blitz. If you are available to help please make contact with Múinteoir Róisín.

The team was chosen out of a hat as there was so much interest in the blitz. I understand that some are disappointed but there will be other opportunities during the year.

Róisín Ní Mhathúna agus Ciara Ní Chonchúir.

Athrú ar dátaí le cleachtadh ag an tséipéal / Change of practice dates at the church

Tá an oifig an pharóiste faoi bhrú ó thaobh scoileanna éagsúla ag úsáid an séipéal agus de bharr seo tá orainn srian a chur ar ár gcleachtadh. Seo go díreach na hamanta a bheidh oraibh na páistí a thabhairt chun an tséipéal ag a 9 a.m.

Céadaoin 3ú: Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang 1
Déardaoin 4ú: Naíonáin Bheaga
Céadaoin 10ú: Naíonáin Mhóra, Rang 1
Déardaoin 11ú: Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra agus Rang 1

Beidh na múinteoirí ag tabhairt síob anuas chuig an séipéal dóibh siúd a thagann ar scoil ar an bhus.

The parish office is under pressure with various schools needing rehearsal time in the church and because of this we must reduce our practices. Following are the exact times that you will have to bring the children to the church at 9 a.m.:

Wednesday 3rd: Junior Infants, Senior Infants, First Class
Thursday 4th: Junior Infants
Wednesday 10th: Senior Infants, First Class
Thursday 11th: Junior Infants, Senior Infants and First Class

The remaining classes, 2nd - 6th will walk to and from the church for their rehearsals.

Tuistí Rang Naí Shínsearacha go dtí Rang 6 / Parents of children from Senior Infants to 6th Class

Fuair do leanbh foirm inniu (02/12/2014) faoi cead dul ar imeachtaí na scoile.
Líon isteach é le do thoil agus seol thar nais maidin amárach é.

Your child received a form today (02/12/2014) regarding permission to go on school outings.
Please fill in the form and send it back with them tomorrow morning.


Grúpa Ceoil / Musical group

A thuismitheoirí, a chairde,
Táimid ag tabhairt deis do dhaltaí na scoile a n-uirlisí a thabhairt isteach leo ar an nDéardaoin an 4ú Nollag 2014 agus an port seo a sheinm dúinn. Beidh deis acu siúd atá in ann é a sheinm go leibhéal ard seinm i ngrúpa ceoil sa tséipéal ag ár seirbhís.
Mar sin bí ag cleachtadh!
Dear parents,
We are giving students of the school the opportunity to bring in their musical instruments this Thursday 4th December 2014 and to play this tune for us. Those that are able to play it to a high standard will have the opportunity to play in a group in the church at our service.

Click Here for the music sheet


Christmas Annuals

Tá na Folens 'Christmas Annuals' san oifig anois!!
Is iad atá againne ná:
Naí Shóisearacha agus Naíonáin Shínsearacha: 'Súgradh' agus peann luaidhe saor in aisce
Rang 1 & 2: 'Spraoi' agus peann luaidhe saor in aisce
Rang 3 & 4: 'Siamsa' agud peann saor in aisce
Rang 5 & 6: 'Sonas' agus peann saor in aisce
€4 an ceann
Tágaigí istaech an t-airgead má tá fonn ort iad a cheannach - díreach cosúil le siopa!

The Folens 'Christmas Annuals' have arrived to the office!
The following are available:
Junior and Senior Infants: 'Súgradh' and a free pencil
1st and 2nd Class: 'Spraoi' and a free pencil
3rd and 4th Class: 'Siamsa' and a free penn
5th and 6th Class: 'Sonas' and a free pen
€4 each
Please bring in the money if you wish to buy them - just like a shop!