Tuesday, 29 September 2015

Cluiche Sciath na Scol


Sciath na Scol:
Foirne Peil Gaelacha na Scoile: Buachaillí agus Cailíní 
(School football teams for Sciath na Scol, some pupils from 4th-6th)
Gaelscoil Chionn tSáile V St. Patrick's Rochestown
Páirc CLG Chionn tSáile
01/10/15 @ 12.30 i.n.

Treanáil ar ceall amárach 30/09/15, after school football training cancelled tomorrow 30/09/15.


Rang a 3-Rang a 6 Leadóg BhoirdBeidh leadóg bhoird ag Ranganna 3-6 gach Céadaoin ar feadh tréimhse, ag tosnú amárach 30/09/15. 
Tá cead acu éide spóirt na scoile a chaitheamh gach Céadaoin fad is atá sé ar siúl. 


3rd-6th class pupils will be learning how to play table tennis every Wednesday morning in school over the next few weeks, starting tomorrow 30/09/15. 
They can wear their sports clothes every Wednesday until Mid term.

Friday, 25 September 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 25 – Meán Fómhair 2015

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
25 – Meán Fómhair 2015

Tuesday, 22 September 2015

Iontráil 2016/2017

Má tá páiste agat sa bhaile atá le scoil a  thosnú i 2016 nó 2017  lorg forim iontrála ó Hilda san oifig ar an spota le bhur dtola. 

If you intend to enrol a sibling for the  2016 or 2017 school years please contact Hilda in the office immediately and fill out an application form. 

Míle buíochas as bhúr dtacaíocht.

Monday, 21 September 2015

Cluiche Sciath na Scol

Buachaillí agus Cailíní- Peileadóirí R4-6/ Footballers on Sciath na Scol team

Cluiche Peile/ Football match: 
Gaelscoil Chionn tSáile V Shanagarry NS
I: Mainistir na Corann (Midleton)
Déardaoin 24/09/15 @ 12.30. 

Bus (33 seater) ag fágaint na scoile ag a 11.00 r.n.
Ar ais ar scoil ag a 2.30 i.n.
€6 an páiste chun dul i gcoinne praghas an bhus le bhur dtola (Players must pay €6 each to contribute towards the price of the bus.)

 
Múinteoirí Siobhán Ní Núnáin agus Aodán Ó Mátharbhuí. 

Friday, 18 September 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 18 – Meán Fómhair 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
18 – Meán Fómhair 2015

Aifreann do Rang 2

Beidh an aifreann 'Do This in Memory' ar siúl an Domhnach seo 20/9/2015 ag a 10 a chlog. Tógaigí an 'Thumb Book' is an fhoirm chlárúcháin (Enrolment form) libh.

Tuismitheoirí go léir / All parents

Táim ana shásta a roinnt libh go bhfuil múinteoirí na Gaelscoile ag tosnú cúpla tonscadal nua sa scoil i mbliana! Ár mbuíochas le tuismitheoirí na scoile a bheidh ag cabhrú linn leis na tionscadail seo. Má ta fonn ort cabhrú fág d'ainm le Hilda san Oifig.

-Beidh Mindfulness á dhéanamh sna ranganna leis na páistí go gairid. Tá staidéar á dhéanamh ag foireann na scoile air faoi láthair. Táimse go pearsanta ana shásta faoi seo agus is doigh liom go mbeidh dea thoradh aige ar shaol na bpáistí. Breis eolas á sheoladh againn faoi go luath!

-Beidh ranganna  5 agus 6 ag glacadh páirt i gcomortas Robotics atá á rith ag EMC i mbliana.

-Táimid ag súil le grúpa a chur ar aghaidh don Young Scientist!! 

-Beimíd ag oibriú go dian chun Brat Active School agus Brat Glas a bhuachaint don scoil.

- Beidh deis ag páistí ranganna 4 ,5 agus 6 páirt a glacadh sa chomórtas Mathletics/Khan Academy.

Bliain gnóthach amach romhainn!!!!! Gaelscoil Chionn tSaile ABÚ

I'm very happy to share the news that the Gaelscoil teachers are starting some new projects this year at school! Our thanks to the parents who will be helping us with these. If you wish to help, leave your name with Hilda in the office.

The children will be learning about mindfulness shortly. The staff are studying this at present. Personally, I am very happy about this and I expect that it will enrich the children's lives. There will be more information about this soon!

5th and 6th Class will be taking part in a Robotics competition this year that is being run by EMC.

We are also hoping to enter a group of students for the BT Young Scientist and Technology exhibition.

We will be working hard to win the Active School and Green Flag for the school.

The 4th, 5th and 6th class children will have the opportunity to take part in the Mathletics/khan academy competitions.

We have a busy year ahead of us!!!!! Hurray for Gaelscoil Chionn tSáile !


Michelle Ní Riagáin


Thursday, 17 September 2015

Ranganna 5 & 6

Beidh ranganna Fraincíse ag tosnú amárach an 18/09/2015 i ranganna 5 & 6.
Beidh costas 18Euro an pháiste ar na ranganna (Tá an chostas seo subsadised ag an scoil).
Beidh bille ag dul amach dos na ranganna an mhí seo chughainn.( Payment due next month).

Wednesday, 16 September 2015

Tuismitheoirí Rang a 2

Beidh an Céad Aithrí ( 1st Confession) ar siúl ar an 07/03/2016
Beidh an Céad Chomaoine ( 1st Holy Communion) ar siúl ar an 14/05/2016


Tuesday, 15 September 2015

AGM an PA

Beidh AGM Coiste na dTuismitheoirí ar siúl ar an Luan an 21/09/2015 ag a 8 sa Powder Room in Ostán an White Lady. Beidh Coiste nua a chur le chéile ar an oíche agus teastaíonn uaim go mbeadh slua mór i láthair. Ag súil le bualadh libh ann ar an oíche.

The annual Gaelscoil PA AGM will take place on Monday 21/09/2015 in the Powder Room of The White Lady at 8pm. Elections will take place to construct a new PA for the 2015/2016 school year. I strongly encourage all parents to attend the meeting and to help make your children's experience in Gaelscoil Chionn tSáile even better, and to support the school. I look forward to meeting you on the night.

Michelle.

Billi Scoile / School Bills

Meabhrúcháin faoi an bille scoile atá le níoc ar nó roimh an Aoine bheag seo an 18/09/2015. Má tá tú ag íoc i gciudeanna plé do phlean le Hilda san oifig roimh an Aoine. Mo bhuíochas libh as bhúr dtacaíocht leis seo.

Fé mar a thug sibh faoi neara tá costaisí ranganna bhreise msh - gleacaíocht , Fraincís bainnte den mbille scoile mar ní costaisí scoile iad seo. Beidh billí á fháil agaibh dos na ranganna seo fé mar a tharlaíonn siad i rith na scoil bhliana. Ní bheidh ranganna príobháideacha rince Gaelacha ar fáil i mbliana ach táimid ag obair ar phlean scoile damhsa a chur le chéile agus beidh na múinteoirí ranga ag múineadh na rincí Gaelacha.

A gentle reminder about the school bill that is due to be paid on or before this Friday 18/09/2015. If you are paying it in installments please discuss a payment plan with Hilda in the office before Friday. My thanks for your cooperation with this.

As you may have noticed, the costs of extra classes - for example gymnastics and French lessons - are taken from the school bill in order to stagger the cost a little. You will be getting bills for these classes as they happen during the school year. There won't be private Irish dancing classes this year but we are working on putting together a school Irish dancing plan and the class teachers will be teaching Irish Céilí dances.


Griangrafanna (Photographs) na Naíonáin Shóisearacha 2015-2016

Tá griangrafanna naíonáin shóisearacha á sheoladh abhaile sna málaí scoile inniu, 15/09/2015. Ta na foirmeacha ar fad leo. Má tá ceann/cinn ag teastáil uaibh, líon isteach an foirm, cuir an t-airgead sa chlúdach agus seol isteach é chomh luath agus is féidir. Feiceann siad go hálainn ar fad.

Photographs of the Junior Infants are being sent home in their schoolbags today, 15/09/2015. The forms are included. If you wish to order one/some, please fill in the form, put the money in the envelope and send them into school as soon as possible.

Budget 2016- Seas suas don Oideachas Bunscoile


Seas suas don Oideachas Bunscoile/ Stand up for primary education.

Tá cárta poist amháin do gach clann seolta abhaile sna málaí scoile inniu 15/09/15. 
Le bhur dtola, seol ar aghaidh é chuig 

​Jim Daly TD Fine Gael Cork South West
Noel Harrington TD Fine Gael Cork South West
Michael McCarthy TD Labour Cork South West

Léigh níos mó faoi anseo 


A postcard has been sent home today 15/09/15 in the schoolbags, one per family. Please forward them to our Dáil Éireann representatives

​Jim Daly TD Fine Gael Cork South West
Noel Harrington TD Fine Gael Cork South West
Michael McCarthy TD Labour Cork South West

You can read more about the INTO's pre-budget campaign here

Monday, 14 September 2015

Cluiche Caide Sciath na Scol/ School football teamPeileadóirí ranganna 5-6 (buachaillí) 4-6 (cailíní) footballers only:

Sciath na Scol- buachaillí agus cailíní:
Gaelscoil Chionn tSáile V Walterstown NS
Páirc CLG Chionn tSáile @12.00 i.n. 15/09/15

Bí réidh don drochaimsir. Bíodh éide spóirt, buataisí peile ar gach duine, lámhainní agus cosaintí fiacla agaibh ar fad. 

Please be prepared for wet conditions, pack change of clothes, wear school tracksuit to school. All players should have football boots, football gloves and gum shields.  

Sraith Nua TG4- Tuismitheoirí Ranganna 4-6Tá Meangadh Fíbín ag taifeadadh sraith eolaíochta do dhaoine óga do TG4 i mí Meán Fómhair 2015.   Tá siad ag cuardach daoine óga le spéis faoi leith san eolaíocht a bhainfeadh sult as páirt a ghlacadh  sa léiriúchán teilifíse spraíúil seo.  Ba chóir go mbeadh na heolaithe óga seo: 
x Ina gcainteoirí líofa Gaeilge 
x Idir 10‐12 bliain d'aois 
x Gealgháireach agus cairdiúil  
x Ar fáil fá choinne 1‐2 lá taifeadadh i nGaillimh ón 28ú Meán Fómhair‐9ú Deireadh Fómhair  2015 (i gcuideachta tuismitheora/caomhnóra; cuirfear lóistín ar fáil) Treoirlínte maidir leis an bhFíseán a Chur Isteach Tá muid ag iarraidh ar ár n‐eolaithe óga uile mír fhíseáin ghearr díobh féin a chur isteach!  Maidir le d'fhíseán, ba chóir: x Nach mbeadh sé níos faide ná 2 nóiméad   x Go mbeifeá féin le feiceáil ann agus tú ag labhairt Gaeilge 
x Go n‐inseodh sé beagán dúinn fút féin 
x Go léireodh sé dúinn go bhfuil spéis faoi leith agat san eolaíocht.  

Seol do fhíseán chugainn ar ríomhphost chuig: meangadh@gmail.com roimh 16ú Meán Fómhair 2015.  I do ríomhphost, scríobh an méid seo a leanas ann le do thoil: d'ainm, d'aois, do sheoladh, do  shonraí teagmhála agus deimhniú go mbeidh tú ar fáil le haghaidh 1‐2 lá taifeadadh i nGaillimh idir  28 Meán Fómhair‐ 9 Deireadh Fómhair 2015.   Ba chóir go ndéanfadh duine fásta maoirseacht ar gach iarratas ríomhphoist. Coinneofar go  príobháideach na físeáin a chuirtear isteach agus scriosfar iad chomh luath agus a bheidh próiseas  roghnú na n‐aisteoirí críochnaithe. Meangadh Fíbín is recording a young people's science series for TG4 in  September 2015.- looking for enthusiastic young scientists who would enjoy the experience of being part of this fun  television production.  
Our young scientists should be:
 x Fluent Irish speakers 
x Between 10 and 12 years of age 
x Bubbly and outgoing x Available for 1-2 days filming in Galway from 28 September ‐ 9 October 2015 (accompanied  by parent/guardian, accommodation provided) 

Video Submission Guidelines We are asking all our young scientists to send in a short video clip of themselves.
Your video should: 
x Be no more than 2 minutes long.   
x Feature you speaking in Irish 
x Tell us a bit about yourself  
x Demonstrate that you are a science enthusiast. Please email your video clip to: meangadh@gmail.com  before 16th September 2015.   In the body of your email please write the following: your name, age, address,  contact details and  confirmation that you are available for 1‐2 days filming in Galway between 28th September and 9th    October 2015.   All email submissions should be supervised by an adult. All videos submitted  remain private and  will be destroyed once the casting process is complete. 

Míoltóga Gruaige / Head lice

A thuistí, 
Cás míoltóga ghruaige arís (14/09//2015) i Rang 3 . Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh.
Dear parents,
There is another case of  a case of head lice (14/09/2015) in 3rd ClassPlease check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly.

Friday, 11 September 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 11 – Meán Fómhair 2015

Féach ar Seo !


Fadhbanna ag íoc as an bille scoile ar-líne / Problems paying school bill on-line

Má tá fadhbanna ag éinne ag íoc as na billí scoile ar líne, tá seans ann go bhfuil tú ag úsáid sean-version Explorer. Má úsáideann tú Chrome nó Firefox b'fhéidir go noibreoidh sé ansin. Má tá fadhb fós agat, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig Hilda faoi.(eolas@gaelscoilchionntsaile.ie)
If anyone is having difficulties paying their school bill on-line it may be because you are using an old version of Explorer. If you use Chrome or Firefox, it may work. If you still have a problem, you could let Hilda know by sending an email toeolas@gaelscoilchionntsaile.ie.
Go raibh maith agaibh.


Monday, 7 September 2015

Baint an Fhómhair/ School Garden harvest

   


Bhí Rang 4 agus Rang 6 thar a bheith ghnóthach ar maidin ar scoil. Rinne Rang 4 anraith as na glasraí a d'fhás sa ghairdín i mbliaina. Rinneamar anraith le oinniúin, prátaí agus caineanna. Chun dul leis an anraith álainne rinne Rang 6 arán sóide. Bhí sé ana bhlasta ar fad. Maith sibh a pháistí!

Ba mhaith linn ár mbuiochas a ghabháil chuig Máire agus Valerie a chabhraigh go mór linn sa chistin!

Rang 4 and Rang 6 were very busy this morning in school. Rang 4 made soup from the vegetables that we grew in the school garden during the year. We made onion, potato and leek soup. To accompany our lovely soup, Rang 6 made soda bread. It was very tasty! Maith sibh a pháistí!

We would like to say thank you to Máire and Valerie who helped us in the kitchen today!

Oíche Oscailte Coláiste Daibhéid / Coláiste Daibhéaid Open Evening

Oíche Oscailte Coláiste Daibhéid 17ú Meán Fómhair 2015, 7-8:30p,

Coláiste Daibhéaid Open Evening 17th September 2015, 7-8:30pm

Click here for more details

Bailiúcháin Éadaigh / Clothes collection

Tá feachtas bailiúcháin Éadaigh ar mhaithe na scoile ar bhun againn faoi láthair ach anois tá bailiúcháin ag tarlú i gCionn tSáile chun éadaí srl a sheoladh chuigh Calais. Mar sin tar éis labhairt l'fhoireann agus páistí  na scoile táimid sásta na málaí a bhailimíd a thabhairt ar mhaithe na daoine i ngátar ar fúd na hEoraip faoi láthair. 
Beidh níos mó eolais faoi an bailiúcháin nua ag teacht go luath.
As you know we are running a Clothes Collection Fundraiser  in aid of the school at present however,  I am now aware that there is a clothes collection being organised  for the children of Calais. So, having spoken to the staff and children of  of the school, we are happy to donate our collection to those in need around Europe at the moment. 
There will be more information about the new collection shortly on Nuacht Eile. Please hold off on dropping bags to the school until you are given new drop-off dates.


Friday, 4 September 2015

Gaeilgeoirí na Seachtaine 04 – Meán Fómhair 2015

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
Lenár múinteoir nua – M. Neasa !!
04 – Meán Fómhair 2015

Bille Scoile

Tá ríomhphost le Billí Scoile na scoilblhliaina 2015/2015 seolta go gach teaghlach againn inniu (04/09/2015). 
Le bhúr dtola íoc an bille seo ar líne roimh an 18/09/2015. Mar is ghnáth is féidir libh an bhille a íoc i gcuideanna ach plé an plean le Hilda nó le Michelle roimh an 18/09/2015. Mo bhuíochas libh.

The 2015/2016 school bills have been sent by email to all households today (04/09/2015). Please pay this bill on-line before 18/09/2015. As usual, this bill may be paid in instalments but please discuss and agree a payment plan with Hilda or Michelle before 18/09/2015. Many thanks.

Treanáil Caide Sciath na Scol R5 R6

Ranganna 5+6: 
Beidh treanáil caide Sciath na Scol ag tosnú an Chéadaoin seo chugainn 09/09/15 i ndiaidh am scoile óna 2.30-3.30 i.n. Beidh a thuilleadh eolais ag teacht ar ball maidir le treanáil peile ranganna 3+4. 

5th and 6th class:
Sciath na Scol football training will begin next Wednesday 09/09/15 after school from 2.30-3.30 pm.
3rd and 4th class after school football training will begin in the coming weeks too and details will be sent out soon.  

 

Griangrafadóir / Photographer

Beidh an griangrafadóir scoile sa scoil ar an 10/09/2015 chun griangrafanna a thógaint do phaistí rang na naíonáin bheaga ina naonar agus lena deartháireacha / deirfiúracha agus leis do pháistí rang a 6.

Tá an ghrianghrafadóir ar fáil chun griangrafanna a thógaint d'aon phaiste eile sa scoil leis. Níl le déanamh ach ainm do pháiste / pháistí a fhágaint le Hilda san oifig roimh an 9/09/2015.

Gan amhras ar nós gnáth lá scoile beidh éide scoile snasta , néata ag teastáil ar an lá. 

The school photographer will be at the school on 10/09/2015 to take individual /  class photographs of the Junior Infants. Photographs of junior infants and their siblings will also be take.
6th class will also get an individual and a class photograph taken.

The photographer is available to take photos of children in other classes also. If you are interested all you have to do is to leave your details with Hilda in the office before 09/09/2015.

School uniforms should be neat and tidy on the day, as of course it always should be. 

Thursday, 3 September 2015

Bailiúcháin Éadaí/ Clothes Collection
Beidh Lenrec Ltd. ag teacht chuig na scoile ar an 28/09/15 ag bailiú sean-éadaí srl. agus gheobhaidh an scoil airgead ag braithint ar an méid kg a bhailímid. Tuigimíd go dtacaíonn cuid agaibh roinnt carthanais tabhachtacha (Oxfam agus Enable Ireland), ach táimíd ag súil gur féidir libh mála nó dhó a sheoladh isteach chugainn chomh maith (fiú curtíní, tuaillí srl.)  Seol isteach na málaí dubha aon am, fág lasmuigh d'oifig Hilda iad le bhur dtola

Lenrec Ltd. will be collecting your unwanted clothes etc. from the school on the 28/09/15 28th September 2015. The school will receive money based on the amount of kg we manage to collect. We understand that some of you donate your old clothes to important charities such as Oxfam and Enable Ireland. We hope that you could also gather 2-3 bags per family for us, of anything that Lenrec Ltd allow. Curtains, sheets and shoes are ideal because they are heavy. You can bring in your black bags at any time and leave them outside Hilda's office. 

Go raibh maith agaibh.Lenrec:
What we collect
We accept:  
•  Men's Clothing     •  Women's Clothing
              •  Children's Clothing  •  Household textiles i.e. Curtains, Towels
l Soft Toys      •  Shoes         •  Handbags         •  Belts        
l  Laptops
                                                                                                  
Unfortunately we cannot accept
•  Dirty or wet clothing                        
•  Mats
•  Carpets
Duvets/Pillows

Tuismitheoirí Rang 2 / Parents of 2nd Class pupils

Dear Parents,

As you know your child is now in the First Communion class. I write to you concerning the preparation for your child's Sacrament of Reconciliation and First Holy Communion.  I have invited an outside facilitator, Mícheál de Barra who has a lot of experience in Faith Development.  He will help us, parents, teachers, parish community, all together, to look at how best we can help the children prepare for the Sacraments.

The meeting will explore what is essentially involved in the preparation and help you, the parents, to decide if you want to be part of the parish Preparation Programme which will be necessary if you wish your child to receive First Holy Communion.  Accordingly, we invite you to a meeting of the parents/guardians only in the Friary Centre (next to Friary Church in Catholic Walk, Kinsale) on Tuesday, September 15th 2015at 8pm. This meeting will last two hours approximately.

At this meeting, those who wish to participate will be given details of the Preparation Programme and significant dates.

The Enrollment Mass for your child's First Communion will be Sunday, September 20th 2015 at 10.00am in St. John the Baptist Parish Church.

May the Lord be with us all to help us to do the best for the children.

Yours sincerely,

Fr. Robert Young

(Foirm sna málaí scoile le líonadh agus a thógaint leat chuig an gcruinniú chomh maith / Form in the school bags to be filled out and brought with you to the meeting also)Wednesday, 2 September 2015

Naí Shóis agus Shín / Junior and Senior infants

Foirmeacha HSE ag dul abhaile sna málaí scoile inniu (02.09.2015). Líon isteach agus seol thar nais iad chomh tapaidh agus is féidir fiú muna theastaíonn uait an tseirbhís a úsáid.

There are HSE forms being sent home in the schoolbags today (02.09.2015). It is important to complete and return them asap EVEN IF YOU DO NOT WISH TO AVAIL OF THE SERVICE.

grma
Hilda