Friday, 28 September 2018

WEEE pledge/ Athchúrsáil Chadhnraí

BAILIÚCHÁIN:

Tá an scoil ag glacadh páirt sa chomórtas athchúrsála WEEE ar son LauraLynn, Ireland's Children's Hospice. Tá bosca atchúrsáil cadhnraí WEEE i ngach seomra ranga. Tá fáilte roimh na páistí sean-cadhnraí a thabhairt isteach as seo amach. Tá duine ag teacht chugainn an tseachtain seo chugainn chun iad a bhailiú uainn.

The school is participating in the WEEE pledge recycling challenge, in aid of LauraLynn, Ireland's Children's Hospice. There is a WEEE battery recycling box in every classroom. Every pupil is welcome to bring in as many old batteries as they can for the foreseeable future. They are sending a courier to collect them from us next week (01-05/10/18) so please send in as many as can at the start of the week.

An Coiste Glas :-)​

Gaeilgeoirí na Seachtaine
28 Meán Fómhair 2018

 October is European Dyslexia Awareness Month. DAI's theme for this year’s awareness week in Ireland is “Shout About Dyslexia”. This theme was chosen as we know it’s so important to be able to talk about your dyslexia openly. Dyslexia should not be whispered about in hushed voices. There’s no shame in having dyslexia – it’s a learning difference. We should be proud and celebrate our talented dyslexic community.

We have a wide range of activities planned and hope that you will join us to help raise awareness this October. You can access our Support Pack here. It has lots of info on how you can get involved in different ways in school, on social media, or by taking part in one of our many events.

Thanks so much for your support.
 
Kind regards,

Rosie Bissett

CEO
Dyslexia Association of Ireland
www.dyslexia.ie
 

Thursday, 27 September 2018

GRMA dos na scaileáin tadhaill sa Ghaelscoil! Thank you for our new Touch-screens!


Go raibh maith agat mór ó Rang a 2 agus Rang a 6 as na scáileán tadhaill 75"nua a fuaireamar an tseachtain seo! Airgead a bhailigh Cairde Ghaelscoil Chionn tSáile nó ár gCoiste na dTuismitheoirí a lig dúinn iad seo a cheannach chun an eispéireas is fearr a thabhairt d'ár bpáistí iontacha! Go raibh maith agaibh uile a rinne na cácaí dos na díolacháin, a cheannaigh féilirí agus a thug tacaíocht dos na feachtais bailiúcháin airgid ar fad atá déanta againn! Gaelscoil Chionn tSaile abúúúúú!!!

A huge thank you from 2nd and 6th classes for the new 75" touch-screens we had installed this week. It's our aim to have touch-screens in every room as soon as is practical. Funds raised by the Friends of Gaelscoil Chionn tSáile or our Parent's Association enabled us to buy these amazing resources for our fantastic bunch of children. A huge thanks to all who baked and bought cakes for the cake sales, bought calendars and who supported all of our fund raising events. These are some of the fruits of your efforts. Gaelscoil Chionn tSáile abúúúú!

Wednesday, 26 September 2018

Meabhrúcháin faoin malartú éide scoile / Reminder about the school uniform exchange

A lán éadaí anseo le fáil. Deinigí bhur roghanna!
Lots of clothes here. Take your pick!

Friday, 21 September 2018

Baint an Fhómhair 2018 / Harvest 2018

Bhí Máire agus roinnt dosna páistí an-ghnóthach ag baint an fhómhair an tseachtain seo caite. Bhíodar ag obair go dian sa ghairdín agus sa chistin. Rinne siad anraith deas blasta as na torthaí a d'fhás siad agus rinne rang 4 arán donn chun dul leis. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Máire don obair a dhéanann sí gach bliain.

Máire and some of the children were very busy last week on harvesting the vegetables grown in the school garden. They were also busy in the kitchen. They made very tasty soup from all the vegetables and 4th class made lovely brown bread to go with it. We would like to thank Máire for all the hard work she does in the garden every year.

Cuairt an nGrianghrafadóir / Photographer visit

Meabhrúcháin go mbeidh an grianghrafadóir ag teacht ar an Luan bheag seo, 24/09/2018, i gcóir Rang a sé agus Naíonáin Shóisireacha - agus a deartháireacha/deirfiúireacha. Bígí ag caitheamh an éide scoile néata, glan le bhur dtola.
A reminder that the school photographer will be coming this Monday, 24/09/2018, for 6th Class and Junior Infants - and their siblings for family photos. So please be sure to be wearing the full, neat, clean school uniform.

Gaeilgeoirí na Seachtaine!


Friday, 14 September 2018

Monday, 10 September 2018

Cosán & Foirgnimh -Footpath & new school building

A chairde!
Táimid faoi lán seol thar nais ag obair arís faoin dtráth seo agus laethanta saoire an tsamhraidh mar sean-chuimhnte anois!
Chuireamar fáilte roimh 26 naíonáin shóisearacha nua i mbliana agus tá ag éirí go hiontach leo cheana féin! Beidh oíche eolais againn do thuismitheoirí na naíonáin an Déardaoin seo, an 13ú Meán Fómhair ag a 6.00 chun dul tríd na gnáthrudaí a bhíonn i gceist le naíonain shóisearacha. Rachaidh Máiréad tríd roinnt rudaí libh agus má tá ceisteanna ag daoine sin an t-am len iad a cur!
Theastaigh uaim gach éinne a thabhairt suas chun dáta maidir leis an bhforbairt fhoirgnimh scoile nua. Bhíos ag caint leo ar an Déardaoin agus tá na conraí sínithe mar sin tá an talamh-suíomh seo ceannaithe anois agus tá an aistriú ó úinéir amháin go h-úinéir eile ar siúl. Nuair atá san déanta cuirfear isteach ar chead pleanáile chun an fhoirgnimh nua a thógáil. Tá rudaí ag tarlú go mall ach go réidh.
Maidir leis an áit cúng lasmuigh, tá dea-scéal cloiste (ó bhéal) go mbeidh cosán á cur isteach agus go mbeidh an bóthar atá ann cheana-féin á leathanú chun spás a dhéanamh dó go luath. An-deascéal é sin dúinne. Nuair a bheidh a thuilleadh eolais agam, déarfaidh mé libh é!
Tá roinnt gearán á dhéanamh faoi an Drop-off zone ar maidin - go bhfuil roinnt tuistí ag pairceáil ann agus ag fanacht ann ró-fhada ag féachaint ar a bpáistí sa chlós. I ndáiríre ní chóir fanacht ró-fhada ann agus molaim daoibh imeacht chomh luath agus is féidir chun spás a fhágáil don chéad tuismitheoir eile. Cuirim i gcuimhne daoibh gur do mhúinteoirí amhain agus daoine a úsáideann an spás do dhaoine le deacrachtaí gluaiseachta an chéad casadh ar dheis.
Féilire beo faoi láithir agus liosta dátaí tábhachtacha ag teacht go luath.


Dear parents!
We are in full swing back at work at this stage and the summer holidays are but a distant memory now!
We welcomed 26 Junior Infants this year and they are already getting on great in "Big School"! We will have an information night for their parents this Thursday, 13th September 2018 at 6.00, to go through the usual Junior Infants queries. Mairéad will run through afew points with the parents and if you have any questions, she'll be able to answer them then.
I wanted to bring everyone up to date as regards the new school building. I was speaking to the powers that be in the Department last Thursday and the contracts for this site are signed and the conveyancing is underway. When that is done the first planning permission application will be made to build our new structure. Things are happening slowly but steadily.
As regards the narrow place outside, I have heard some good news (verbally) that there will be a footpath put down soon and that the existing road will be widened to make space available for it. This is very good news for us! When I get further information, I will let you know!
There were some complaints made about the Drop-off zone in the mornings - that there are some parents parking there and staying there too long watching their children in the yard. The purpose of the drop-off zone is to pull up, help your child out of the car (if necessary) and to move on as soon as possible to allow the next parent to do the same. May I gently remind you that the first turn to the right is only for teachers and people that use the disabled parking space.
The calendar of holidays is live and I'll be sending a list of important dates out in the next few days.

Le gach dea-ghuí, 

Sinéad Ní Mhurchú, príomhoide


Trócaire

Dear Principal,

Thank you for the many good things you do in our schools.

Recently, I got this thank you letter from Trocaire. The children make a great effort to contribute to this worthy cause. The amount raised by the parish for this years collection was €5,921.00.

Please convey thanks to the children and their parents for their good work.

Le gach Dhea ghui, 
Fr. Robert


Friday, 7 September 2018

Wednesday, 5 September 2018

Glanadh na Trá/ Beach Clean 2018

Rinne rang a 3 agus a 4 (roimh an Samhradh) an-gaisce ar fad nuair a bhailigh siad bruscar ar Thrá Bhaile an Ghearóid. Bail ó Dhia orthu!
3rd and 4th class (before the Summer) did a wonderful job collecting rubbish on Garrylucas/Garretstown beach.
Well done to them!Tuesday, 4 September 2018

Oideachas Speisialta -Information Session


Gaelscoil Chionn tSáile Seisiún Eolais

Information evening on Special Education

10 Meán Fómhair 2018 ag 7.00in

Halla na Gaelscoile

Clár

- Módh Nua Solathair/New Model of Service

- Freastal na Scoile/ School Provision

- Rólanna & Freagrachtaí/Roles & Responsibilities

- Tástálacha/Assessments

- Clár Leitheoireachta Roinnte/Shared Reading Programme

Bígí linn! Fáilte roimh chách

Monday, 3 September 2018

Laethanta Saor Scoilbhliain 2018-2019 / School Closures 2018-2019 School Year

A Thuismitheoirí,
Tá na príomh dátaí ina mbeidh an scoil dúnta le linn an scoilbhliain 2018-2019 curtha in airde ar an bhféilire ar an suíomh scoile anois. Lean an nasc seo chun iad a fheiscint.

Dear Parents,
The main dates for school closures for the school year 2018-2019 are now on the calendar on the website. Follow this link to view them.