Friday, 30 November 2018

Go raibh maith agaibh ó Temple Street!Gaeilgeoirí na Seachtaine!


Carúil na Nollag SuperValu/Christmas Carols in SuperValu!🎄🎅🤶🎄🎅🤶🎄


A chairde, 
D'iarr SuperValu orainn teacht anuas arís i mbliana chun carúil na Nollag a chanadh tráthnóna Déardaoin seo chugainn 06/12/'18 ag 4.30. Ní leanfaidh sé ach 30 nóiméad nó mar sin de. Táim tar éis iarradih ar na páistí ó rang 3-6, gur mhian leo é a dhéanamh, teacht. Beimíd ag cleachtadh gach lá an tseachtain seo chugainn ag 1.45.  Níl aon brú faoin spéir ag baint leis an taispeántas seo. Níl ann ach píosa craic chun tús a cur le séasúr na Nollag ach táim chomh bródúil go bhfuil an méid páistí sásta teacht agus canadh leis an scoil. Is féidir na páistía fhágaint ann ag 4.15 le tosnú ag 4.30. Gan amhras tá lán fáilte romhaibh fanacht chun féachaint orthu agus canadh! ;-) Ba chóir dóibh an éide scoile agus aon geansaí/ hata/ aon rud Nollagach atá acu! Beidh siad ag críochnú do 5 a chlog.

Dear parents, 
SuperValu has invited us down to the shop on Thursday 06/12/'18 at 4.30 to sing some Christmas carols again this year. It will last about 30 minutes. Children from 3-6th class who want to participate are welcome to do so. I have their names and we will practice every afternoon next week at 1.45. There's no pressure attached to this, it's just a fun way to kick off the festive season in Supervalu. Participants may be dropped at Supervalu from 4.15. We'll be kicking off at 4.30. Of course you're all welcome to come to watch or sing along with us ;-) Children should wear their uniforms with any Christmas jumpers/hats/festive bits & pieces they have. The carols will finish up around 5pm.

Tuesday, 27 November 2018

Meabhrúchán: léacht ar labhairt faoi caidrimh, gnéasacht agus toiliú. Reminder: Talking to children about Relationships, sexuality &consent

REMINDER: ALL WELCOME

"Respectful Healthy Happy Safe: Learning to Talk about Sexuality, Relationships and Consent".

A chairde,
Tá an-áthas orm a cur in iúl daoibh go bhfuil cainteoir aimsithe ag Cairde Ghaelscoil Chionn tSáile le teacht chugainn chun treoir a thabhairt ar chonas labhairt lenár bpáistí faoi caidrimh, gnéasacht agus toiliú. Beidh Sarah Sproule ó Adaptlife chugainn tráthnóna Dé Máirt an 27ú Samhain ag 7.30 i.n. Leanfaidh an chomhrá 1.5 uair an chloig agus beidh seans ann, ag an deireadh, chun ceisteanna a cur agus a fhreagairt. Deis iontach é seo do thuismitheoirí chun treoir a fháil, nó chun tuairimí a phlé, i leith an ábhar tromchúiseach, mothálach seo.
Cuirfear seomra ar fáil d’aon phaiste nach bhfuil feighlí ar fáil dóibh chun féachaint ar dvd nó leabhar a léamh nó pé rud é. Ní féidir liom beim mór a dhóthain a cur arc é chomoh tábhachtach is ata an ábhar seo sa lá atá inniú ann.
Déanaigí bhur ndícheall freastal air, le bhur dtoil!


On November 27th at 7.30pm, Sarah Sproule from Adaptlife will be hosting a workshop for parents on how to talk with their kids about sexuality, relationships and consent. 
The workshop will last approximately 1.5hours, including time for questions.
This is a great opportunity for parents to chat/ ask questions/ get advice on a very sensitive, very important subject! 
I am happy to make a room available for children who need to come so they can watch a dvd, or read a book, while their parents attend this very worthwhile workshop. I can’t emphasise enough how increasingly important this subject is becoming, year after year.


Please come along and join us at the school on the 27th! 

Ag ordú / Ordering Christmas Annuals

Ba mhaith liom fáilt amach cé mhéad annuals is gá dom a ordú anois mar ní féidir liom annuals breise a sheoladh thar nais go Folens an bhliain seo. Mar sin tá an uimhir cruinn le hordú ag teastáil uaim. Tá nóta beag seolta abhaile agam i mála scoile an duine is sinne sa chlann ag lorg cé mhéad annuals atá ag teastáil fós. Líon isteach an méad le bhur dtoil agus seol thar nais é ROIMH AN AOINE seo 29/11/2018. Ansin cuirfidh mé an ordú isteach ar an Aoine agus cuirfidh mé an tairgead atá le híoc agaibh ar an mbille scoile.
I would like to find out how many more Christmas Annuals I should order as Folens are not accepting returns this year. Therefor I need an exact number to order. I have sent home a small note in the schoolbag of the eldest in each family requesting the type and number of annuals that you would like to order. (If you have already bought annuals, please just ignore this). Please fill in the amount and send back the slip BEFORE THIS FRIDAY 29/11/2018. Then I will make the order for Folens on Friday and I will put the money you need to pay on your school bill.
Hilda

Monday, 26 November 2018

Amárach AN DÁTA DÚNTA/ DEADLINE tomorrow
Míle buíochas as na málaí go léir a tháinig isteach don bailiúchán éadaí. Seo meabhrúchán go bhfuil SEANS FÓS agaibh fiú níos mó a thógaint isteach amárach (Dé Máirt 27/11/2018). Mar sin seo é an am dosna daoine go léir a fhágann rudaí don nóiméad deirneach!!! Iarracht amháin níos mó ag teastáil.
Thanks everyone for all the bags that have already come in for the clothes collection. This is a reminder that you STILL HAVE A CHANCE to bring in some more tomorrow (Tuesday 27/11/2018). So this is the time for the "last minuters" !!!! One more big effort would be great.

Eolas / Info
Note: All clothes are exported for re-use

GLACANN siad/ They ACCEPT:

 • Éadaí fear  Men's clothes
 • Éadaí ban  Women's clothes
 • Éadaí páistí  Children's clothes
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts
Faraor NÍ GHLACANN siad le  Unfortunately they DO NOT accept:
 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones

Friday, 23 November 2018

Thursday, 22 November 2018

Scéal na Nollag / The Nativity

Image result for nativity

Mar is eol daoibh déanann naíonáin bheaga scéal na Nollag ag an seirbhís carúil sa séipéal. Táim i mbun é a eagrú faoi láithir. Is dócha go bhfuil roinnt éadaí agaibh sa bhaile a bheadh oiriúnach dó atá ró bheag do do pháiste anois. Tá roinnt cinn againn ach cabhróidh sé go mór linn do éadaí a úsáid. Má tá sibh sásta iad a thabhairt dúinn is féidir libh iad a sheoladh isteach chugam roimh an Mháirt seo chugainn an 27ú Samhain 2018. Is iad na páirteanna a bheidh ann ná:

Muire, Íosaef, Aoirí, 3 Ríthe,  Aingeal, Asal, Caora, Bó, daoine sa lóistín, lucharachán, réinfhia, crann nollag, Daidí na Nollag.

As you are aware junior infants do the nativity as part of the carol service in the church. I am currently organizing it. You may have suitable costumes at home that are now too small for your child. We do have some of the costumes but I would be very grateful if you could send in any that you no longer need. You can send them into me before next Tuesday the 27th November 2018. The parts that we have are:
Mary, Joseph, Shepherds, 3 Kings, Angels, Donkey, Sheep, Cow, Innkeepers, elves, reindeer, Christmas tree, Santa.

Míle buíochas,
Mairéad


Wednesday, 21 November 2018

Tús maith leath na hoibre ! A good start is half the battle!

Tá na céad cúpla mála isteach don bhailiúchán éadaí! Chomhghairdeas don tuismitheoir a thóg 8 mála isteach ar maidin!! Tá an bailiúcháin i seomra Club na Mara sa scoil. Táimid ag tnúth le a lán málaí eile sa tseachtain atá ag teacht. 'Sé an críoch dáta ná an Mháirt seo chugainn 27.11.2018. Mar sin tá an deireadh seachtaine agaibh chun éadaí a chur le chéile sa bhaile agus é a rá do do comharsanna agus gaolta freisin.
Féach thíos ar na sonraí arís..
The first bags have arrived for the clothes collection! Congratulations to the parent who brought in 8 bags this morning!! The collection is in the Club na Mara room in the school. We are expecting a lot more bags in the coming week. We have until next Tuesday 27.11.2018. That means you have the weekend to gather clothes at home and to get neighbours and relations on board too!
See details below again.

GLACANN siad/ They ACCEPT:

 • Éadaí fear  Men's clothes
 • Éadaí ban  Women's clothes
 • Éadaí páistí  Children's clothes
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts

Faraor NÍ GHLACANN siad le  Unfortunately they DO NOT accept:
 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones

Friday, 16 November 2018

Thursday, 15 November 2018

Bailiúcháin Éadaí - ATHRÚ !! / Clothes Collection - CHANGE


   

Fé mar is eol daoibh, beidh bailiúcháin éadaí againn an tseachtain seo chugainn. Dúramar go rabhamar chun an chomhlacht Lenrec a úsáid chun seo a dhéanamh ach anois tá chomhlacht eile pioctha againn. Táimid chun triall a bhaint as euros-4-clothes https://euros-4-clothes.business.site an tam seo. Athrú amhain ar na sochrúcháin, áfach, is ea NACH  BHFUIL TEICSTÍLÍ BAILE m.s. TÚÁILLÍ nó CÚIRTÍNÍ san áireamh. Féach thíos ar na sonraí suas chun dáta.
Beimid ag glacadh le headaí ón gCéadaoin 21/11/2018, 8.30 r.n. go dtí an Mháirt 27/11/2018, 2.30 i.n. i seomra Club na Mara sa scoil. Mar sin seo an t-am chun tabhairt faoi na héadaí breise ar fad atá ag bailiú timpeall an tí !

As you know, we will have a clothes collection next week. We had said originally that we were going to use a company called Lenrec but now we have chosen another company. We are going to run with euros-4-clothes https://euros-4-clothes.business.site this time. There is one change, however, with the collection details i.e. HOUSEHOLD TEXTILES e.g.TOWELS and CURTAINS are NOT ACCEPTED. See below for the updated list.
We will be accepting clothes from Wednesday 21/11/2018, 8.30pm to Tuesday 27/11/2018, 2.30 p.m. in the Club na Mara room in the school. So now is the time to get rid of the extra clothes that are gathering around the house!

GLACANN siad/ They ACCEPT:

 • Éadaí fear  Men's clothes
 • Éadaí ban  Women's clothes
 • Éadaí páistí  Children's clothes
 • Bróga Shoes
 • Málaí láimhe Hand bags
 • Criosanna Belts

Faraor NÍ GHLACANN siad le  
Unfortunately they DO NOT accept:
 • Teicstílí baile (m.s. cuirtíní, túaillí)  Household textiles (e.g. curtains, towels)
 • Éadaí atá salach nó fliuch  Dirty or wet clothes
 • Mataí Mats 
 • Cairpéidí  Carpets 
 • Duivéanna / piliúirí  Duvets / Pillows
 • Leabhair Books
 • Ríomhairí glúine / gutháin póca Laptops / Mobile phones
     

Oíche Shamhna/Halloween 2018


Lean an NASC SEO chun a thuilleadh grianghraif a fheiscint.
Follow this link to view more photos of Halloween 2018.

Na grianghraif is déanaí
Seo Elise Ní Shúilleabháin a bhuaigh (she won) teach súgradh don scoil nuair a tháinig sí sa chéad áit i gcomórtas dathú don gcarthanas Barnardos. 
Trick or Treat for Temple Street, bhailíomar (we collected)  €359.63
Faighte i gclós na scoille inné 14/11/2018 / Found in the school yard yesterday

Tá se ag Hilda san oifig le bhailiú má's leat é. If you own it you can collect it from Hilda in the office.

Wednesday, 14 November 2018

Oíche Eolais/Information evening: Talking to your child about Relationships, Sexuality & Consent

"Respectful Healthy Happy Safe: Learning to Talk about Sexuality, Relationships and Consent".

A chairde,
Tá an-áthas orm a cur in iúl daoibh go bhfuil cainteoir aimsithe ag Cairde Ghaelscoil Chionn tSáile le teacht chugainn chun treoir a thabhairt ar chonas labhairt lenár bpáistí faoi caidrimh, gnéasacht agus toiliú. Beidh Sarah Sproule ó Adaptlife chugainn tráthnóna Dé Máirt an 27ú Samhain ag 7.30 i.n. Leanfaidh an chomhrá 1.5 uair an chloig agus beidh seans ann, ag an deireadh, chun ceisteanna a cur agus a fhreagairt. Deis iontach é seo do thuismitheoirí chun treoir a fháil, nó chun tuairimí a phlé, i leith an ábhar tromchúiseach, mothálach seo.
Cuirfear seomra ar fáil d’aon phaiste nach bhfuil feighlí ar fáil dóibh chun féachaint ar dvd nó leabhar a léamh nó pé rud é. Ní féidir liom beim mór a dhóthain a cur arc é chomoh tábhachtach is ata an ábhar seo sa lá atá inniú ann.
Déanaigí bhur ndícheall freastal air, le bhur dtoil!


On November 27th at 7.30pm, Sarah Sproule from Adaptlife will be hosting a workshop for parents on how to talk with their kids about sexuality, relationships and consent. 
The workshop will last approximately 1.5hours, including time for questions.
This is a great opportunity for parents to chat/ ask questions/ get advice on a very sensitive, very important subject! 
I am happy to make a room available for children who need to come so they can watch a dvd, or read a book, while their parents attend this very worthwhile workshop. I can’t emphasise enough how increasingly important this subject is becoming, year after year.
Please come along and join us at the school on the 27th! 

Monday, 12 November 2018

Folens Christmas Annuals - ANSEO

Tá na 'Folens Christmas Annuals' tar éis tagtha chuig na scoile! - le cheannach san oifig, €4 an ceann.
The 'Folens Christmas Annuals' have arrived at the school! - for sale in the office, €4 each.

Naíonáin Shóisearacha agus Shínsearacha (Junior and Senior Infants):
Súgradh & peann luaidhe saor in aisce (free pencil)

Rang 1 & 2:
Spraoi & peann luaidhe saor in aisce (free pencil)

Rang 3 & 4
Siamsa & peann saor in aisce (free pen)

Rang 5 & 6
Sonas & peann saor in aisce (free pen)Friday, 9 November 2018

Tuistí Rang 6 / 6th Class parents

Eli Lilly and Company
Thug Eli Lilly cuireadh dosna daltaí i Rang 6 teacht chucu i Dunderrow i gcóir lá eolaíochta  ar an Satharn 17ú Mí na Samhna 2018 ó 11 a.m. go dtí 1 p.m. Beidh Múinteoir Síle sásta bheith ann agus tuismitheoir amháin ag teastáil chomh maith chun maoirseacht a dhéanamh ar an lá. Tá sé go hiomlán suas chughaibh dul nó gan dul ann ach is ócáid an-dheas é

Eli Lilly have kindly invited the 6th Class students for a science day with them in Dunderrow on Saturday 17th November 2018  from 11 a.m. to 1 p.m. Múinteoir Síle is happy to attend and one parent is also required to supervise on the day. It is totally up to yourselves whether you go or not but it is a very nice event.

Gaeilgeoirí na Seachtaine


Thursday, 8 November 2018

3 Dea-scéal !

Is cúis mór áthais dom trí dea-scéil a roinnt libh!

1. Is dócha go bhfuil an tigh-súgradh nua tugtha faoi deara agaibh sa chlós. Bhuaigh páiste i rang na Naíonáin Mhóra é sin don scoil! D'éirigh le hElise Ní Shúilleabháin i Rang Selina comórtas ealaíne Bernardos a bhuachaint ag deireadh na bliana seo chaite! Chomhghairdeas mór leat Elise agus go raibh maith agat!

2. Bhronn "Fundraising for Jayden" gléas dífhibrileoir ar an scoil. Ba cheann des na spriocanna a bhí ag an bhfeachtas tiomsú airgid ná dífhibrileoir a cheannach don scoil. Áis dochreidte iontach is ea é seo le bheith sa scoil. Tá súil againn go léir nach mbeidh orainn é a úsáid riamh ach ar a laghad anois táimid ullamh, más gá.

3. D'éirigh leis an scoil €359.63 a bhailiú don Trick or Treat for Temple St. Maith sibh agus go raibh maith agaibh. Beidh bailiúcháin eile againn ar an 16ú Samhain 2018 don KYSS. Lá gan éide scoile dos na paistí. Tá brón orm faoin mbailiú ar fad - ní raibh an ceann KYSS beartaithe ach is gá tacú le feachtais áitiúla agus is fiú go mór é an ceann seo. Beidh sos againn go dtí aimsir na Nollag ansan.

Three pieces of good news: (In no particular order of course...)
1. I presume you have noticed the new playhouse in the clós. A child in Senior Infants won it for the school! Elise Ní Shúilleabháin, in Selina's class, won the Bernardos art competition at the end of last year! A big congratulations to Elise and thank you!

2. "Fundraising for Jayden" donated a mobile defibrillator to the school. Raising money to buy a defibrillator for the school was one of the aims of their fundraising campaign. We all hope that we will never have to use it but, at least, we are ready if there is a necessity.

3. The school collected €359.63 for the Trick or Treat for Temple St. Well done and thank you. We will have another collection on the 16th November '18 for KYSS (Kinsale Youth Support Services). The children will have a no-uniform day for €2 in school. I'm sorry about all the collections - The KYSS collection wasn't on our initial plan but we need to support local causes and let's face it, it's a very worthwhile service. We will have a break on charitable contributions until Christmas then.


Wednesday, 7 November 2018
Beidh "Kinsale Youth Support Services Well-being Day" againn sa scoil ar an Aoine an 16ú Mí na Samhna 2018. Má theastaíonn uait do pháiste a sheoladh ar scoil gan éide scoile ar an lá san, tóg €2 le tacú le Kyss má's é do thoil é.

We will have a "Kinsale Youth Support Services Well-being day" at school on Friday the 16th November 2018. If you would like your child to come to school in Non Uniform please could you bring €2 to support Kyss.