Saturday, 28 September 2019

Ceartú - Sciath na Scol Buachaillí Rang 5+6

Ceartú:Beidh an cluiche leath-cheannais peile (rang 5+6 buachaillí) ar siúl anois ag 13.30 i gCill Briotáin ar an Máirt 1/10/19. Beimid ar ais ar scoil timpeall 15.00

Correction: the 5th+6th boys Sciath na Scol football semi final will now be played at 13.30 in Kilbrittain on Tuesday the 1/10/19. We will be back to school around 15.00

Friday, 27 September 2019

Sciath na Scol Peil Rang a 5+6 - 1/10/19

Beidh cluiche leath-cheannais peile ag na buachaillí ar an Máirt 1/10/19 i gCill Briotáin. Tosnú at a 12.30.
Mí-ádh chuig na cailíní a chaill amach ar cluiche leath-cheannais!

The Sciath na Scol boys of 5th and 6th class will have a semi final next Tuesday the 1/10/19 in Kilbrittain. Throw in at 12.30
Hard luck to our girls team who just missed out on a semi final! 

Image result for gaelic football clipart


Gaeilgeoirí na Seachtaine 27/09/2019 !


Tuesday, 24 September 2019

Cúpla rud!

A chairde,

Tá alán rudaí iontacha deasa ar siúl sa scoil faoi láithir agus eagla orm nach bhfuil fhios ag cuid agaibh mar gheall orthu!

Táimid ag bailiú na dearbháin / greamacháin ó ALDI chun Pól Ó Cónaill a clúdach. Faraoir mór nach bhfuil ALDI againn i gCionn tSáile ach má tharlaíonn sé go mbíonn sibh ann ag siopadóireacht in áit éigin eile bheadh sé iontach iad a fháil sa scoil. Mar a deireann siad "If you're not in, you can't win!"

Tá R5 & R6 chun díriú speisialta ar innealtóireacht VEX Robotics i mbliana. Tá cnuasach áitiúl déanta againn le Phobalscoil Chionn tSáile agus Scoil Naomh Eltin chun an tairbhe is mó a bhaint amach d'ár bpáistí. Toisc go bhfuilimíd i gcnuasach áitiúl is féidir linn tairbhe a bhaint as deontas agus aithne a cur ar ár gcomharsain!

Tá cló-scríobh á tosnú i ranganna 3-6. Beidh cuntas Typing.com ag gach páiste sna ranganna sin agus an cuspóir atá leis ná go bhfoghlaimeoidh gach páiste cló-scríobh tadhall nó "touch typing" a dhéanamh ar a dtoil sara imíonn siad ón nGaelscoil. Tá R3 & R4 chun díriú ar códáil chomh maith i mbliana. Táimid chun slad mór airgead a chaitheamh ar fhearas códáile & beidh ár n-iPads in úsáid do seo chomh maith.
Ar an iomlán táimid chun ár bhfoghlaim digiteach a fhorbairt i mbliana agus as seo amach.

Déanaimíd iarracht ár bpáistí R6 a ullmhú don mheánscoil gach bliain. De gnáth deanaimíd na rudaí i dtreo deireadh na mbliana ach i mbliana táimid ag tabhairt faoi níos luaithe. Chuireamar tús leis ar an Máirt seo chaite (17.09.2019) le cainteoir ó chomhlacht ón Astráil -> Unleashing Personal Potential -> www.unleashingpersonalpotential.com.au . Díríonn siad ar scileanna ceannaireachta, growth mindset, grit and mental wellbeing. Bhíos an-tógtha leo agus dar le múinteoir Aodán gur bhain na páistí an-taitneamh agus tairbhe as. Is sinne an chéad scoil in Éireann a thug cuireadh dóibh teacht anuas. Tá an t-ádh linn go bhfuil sé de mhaoin againn rudaí iontacha mar seo a cur ar fáil d'ár bpáistí. Táim dóchasach go mbeidh torthaí le feiscint tríd an bhliain. 

Tá boird picnic nua ceannaithe againn dos na páistí sa chlós. Is de bharr ár gCoiste na dTuistí iontach gníomhach gur féidir linn rudaí breise deasa a cheannach dos na páistí. Go raibh maith agaibh uile a bhí pairteach ins na gníomhaíochtaí éagsula nó a cheannaigh cácaí sna díolacháin cácaí éagsúla a bhí ar siúl anuirigh. Ar an nóta sin taimíd ag lorg/ ag iarraidh ar tuismitheoirí nua le bheith pairteach i gcoiste na dtuistí scoile chun a bheith i bhfeighil ar gníomhaíochtaí éagsúla. Má tá suim/ am agat téir i dteangbháil le do ionadaí ranga/class rep. Tá fhios agam go mbíonn siad de shíor ag lorg tacaíochta agus cabhair ó na tuistí éagsúla.

Sin sin go fóill! Tús maith, leath na hoibre & táimíd atr éis tús iontach a cur leis an bliain scoile cheanna féin!

Príomhoide Sinéad


Dear parents,

There are a lot of wonderful things happening at school at the moment and I'm afraid that some of you don't know about them!

We are collecting the stickers from ALDI to cover Paul O Connell. Unfortunately we don't have ALDI in Kinsale but if you happen to be shopping in an ALDI somewhere else, it would be great to get the stickers in school. As they say "If you're not in, you can't win!"

5th and 6th Class are going to focus on VEX Robotics Engineering this year. We have formed a local cluster with Kinsale Community School and Scoil Naomh Eltin to get as much benefit as possible for our children. As we are in a local group, we can benefit from grants and get to know our neighbours!

Typing is to start in 3rd to 6th Class. Each child in these classes will have a Typing.com account and the aim is that each child will learn how to "touch-type" before they leave the Gaelscoil. 3rd and 4th Class are also going to focus on coding this year. We will be spending a lot of money on coding equipment and our iPads will be used for this also. Overall, we will be promoting our digital learning this year and from now on.

We try to prepare our 6th Class for secondary school every year. Usually we do this towards the end of the year but this year we are going to address it earlier. We started last Tuesday 17.09.2019 with a speaker from an Australian company -> Unleashing Personal Potential -> www.unleashingpersonalpotential.com . They concentrate on leadership skills, growth mindset, grit and mental wellbeing. You should take a moment to check out their website if you can! I was very taken by them and, according to Múinteoir Aodán, the children really enjoyed and got benefit from it. We are the first school in Ireland to give them an invitation to come. We are lucky that we are thinking of providing wonderful things such as this for our children. I am hopeful that the results will be seen during the year.

We have bought new picnic tables in the yard for the children. It is thanks to our active parents association that we can buy extra nice things for the children. Thanks to all of you who were involved in the various activities or bought cakes in the various cake sales that took place last year. On that note, we are looking for / asking new parents to be part of the parents association to be in charge of different activities. If you have interest / time contact your class rep. I know that they are always looking for support and help from parents. 

Sin sin go fóill, The year has gotten off to a flying start!


Monday, 23 September 2019

Coláiste Íde - Laethannta Oscailte / Open days


Gaeilgeoirí na Seachtaine 20.09.2019


Cluiche Sciath na Scol Rang 5+6 - 24/9/19

Beidh cluiche sciath na scol peil amárach ag rang a 5 agus 6 (24/9/19) ag a 11.45 i  CLG Chionn tSáile!

There will be a sciath na scol football match tomorrow for rang a 5 agus 6 (24/9/19) at 11.45 in Kinsale GAA

Go raibh maith agaibh,
Selina, Alex & Aodán


Image result for blue and white jersey clip art

Friday, 20 September 2019

Techleaders 19

Dea scéal!
Fuaireamar scéal inné go bhfuaireamar ainmniú do chomórtas Sárobairtheicneolaíochta in Oideachas! Tá taispeántas le déanamh againn go luacth agus ma eiríonn leis rachaimíd ar aghaidh go dtí an chéad céim eile chun an gradam a bhaint amach! Tá alán obair le déanamh againn ach táim cinnte go n-aontóidh sibh liom nuair a deirim gur gaisce iontach don scoil é dá bhfaighimís an aitheantas san. Múinteoir Aodan a bheidh i gceannas air & lenár dtacaíocht go léir tá seans an-mhaith ann go neireoidh linn! Cuirfidh mé scéalamach nuair ata tuilleadh eolasi agam!

Great news!
We just got word yesterday that we have been nominated for  a Cork Trend Micro Excellence in Education award! We will have to prepare a presentation for the judging committee at the start of next month and if we are successful we will be one of only 3 schools to go forward to the next level & closer to the award! We've alot of work to do in terms of preparing our presentation but I'm sure you'll all agree it'd be an amazing achievement for the school to get this recognition. Múinteoir Aodán is directing the application and I'm feeling very positive that with all our support, we've an excellent chance of succeeding. I'll keep you posted as to how we're getting on!
Leaders Awards v 4


#stailcaeráide #climatestrike

Bhí ranganna a 2-4 ar stailc inniu chun taispeántas a dhéanamh ar son na haeráide. Tá páistí timpeall an domhainn inniu 20/09/19 ag glacadh páirt sa stailc céanna.
2nd, 3rd and 4th class took part in a climate action strike today at school 20/09/'19. Children all around the world took part in the climate strike today. 
Thursday, 19 September 2019

Kinsale Beacon


Sr. Genevieve O’Keeffe writes...


ALL IS GIFT

At this time of year, we think especially of the fruits of the earth; on land, and in the sea. As we can admire a painting by a great artist and think of its creator, so too we can look at a leaf or a petal of a flower and think of the creator. Take a leaf or a petal, touch it, feel the texture, see the colour – there is a label that says “made by God”. In the Mass, we thank God for the “fruit of the earth, and the work of human hands”. The touch of the divine is all around us. We walk with the divine. As we learnt in the poem by William Henry Davies, many moons ago – “what is this life, if full of care, we have no time to stand and stare”.

A HARVEST PRAYER
“We thank you Lord for a harvest of plenty.
Small seeds that multiply to feed many.
Trees that blossom and produce abundant fruit.
God, we thank you for abundance overflowing.
Enough for our own needs, and an abundance to share, Enough to feed the hungry and provide for the destitute. Enough to reach out with generosity and care.
God, we thank you for the seeds you have planted in our hearts.”

[Source: www.godspacelight.com]

PARISH OFFICE
Hours: 9.30 – 12.45pm Mon-Fri Tel: 021 4773821 Address: Frenchfield, Lower Catholic Walk, Kinsale, Co. Cork Email: kinsalecatholicparish@eircom.net
Website: www.kinsaleparish.org
Webcam for streaming Masses & other Services: Open website and click on Webcam Facebook Page: https://www.facebook.com/kinsaleparish/

SPECIAL COLLECTION
Special collection next weekend (28th/29th Sept) for the Education of Students to the Priesthood. Proceeds go to the Diocesan Education Fund which meets the cost of Seminarians’ fees and contributes to post- graduate studies of priests of the diocese.

ENROLMENT MASSES
The Enrolment Masses for children preparing for First Communion will take place next weekend (28th / 29th Sept):
Summercove & Scoil Naomh Eltin:
Sat. 28th Sept at the 6.30pm Mass.
Dunderrow N.S. and Gaelscoil:

KINSALE PEACE PROJECT
In conjunction with Trócaire
Guest speaker Abelino Chub Caal
Human Rights Defender from Guatemala
Tuesday 1st October at 8.00pm in the Friary Centre.
www.kinsalepeaceproject.com

AFTERNOON OF CHRISTIAN REFLECTION AND MEDITATION Padley Quiet Garden, the garden of Sally and David Simpson, Kilbrittain, (www.quietgarden.org) will hold an afternoon of Christian reflection and meditation guided by Fr Declan Mansfield and Dr Anne Francis on Sunday 6th October from 3.00pm to 5pm. Light refreshments will be served afterwards. The theme will be Fruitfulness" (Autumn spirituality). To reserve a place please email: padleyquietgarden@gmail.com

ROSARY SUNDAY Sunday 6th October
Rosary will be said in the following places on that day:
2 pm at the Friary Grotto
3 pm at the Abbey Well

4 pm at the Trinity well
5 pm at the War Memorial.
Please join us at any, or all of these places to pray for the needs of
our country and our world.


MONTHLY HOLY HOUR
TO PRAY FOR VOCATIONS
Hosted by the Redemptorist Community at SCALA, Castle Road, Blackrock (opposite Blackrock Castle)
on
Monday 30thSeptember at 7:30pm. All are welcome to join in prayer followed by tea and chat.
St. John the Baptist & The Carmelite F
Sun. 29th Sept at the 10am Mass.
EVENING FOR BEREAVED PARENTS
Anam Cara Cork, the organisation that supports bereaved parents, is holding a Parent Evening on Wednesday 2nd October at 7:20pm in The Clayton Hotel, Cork City. This is a free event and open to all bereaved parents.

INTRODUCTION TO CENTERING PRAYER Saturday 28th September in Blackpool Community Centre from 10am to 1pm. Presenters: Sr. Aine Ashe and Sr. Mary O’Sullivan. For information and booking contact 021 4391407.
GOUGANE SUNDAY 2019
Sunday 29
th September
Rosary:
2.30pm
Mass: 3.00pm
Celebrant: Most Rev Fintan Gavin, Bishop of Cork and Ross. Preacher: Very Reverend Anthony O1Mahony, PP Uibh Laoire.

THANK YOU
Thanks to everyone who contributed to the recent Annual Church Gate Collection for Dunderrow Community Alert.
KINSALE COLLEGE
Kinsale College welcomes learners of all ages and background, from school leavers to mature students returning to education. The College prides itself on offering exciting alternatives to other educational experiences with an emphasis on active and practical hands-on methods. Please contact Kinsale College for more information about enrolling on courses or any other queries: www.kinsalecollege.ie 021 4772275 or email info@kinsalecollege.ie
We send prayerful good wishes to Fr. Micheál O’Neill O.Carm on being appointed General of the Carmelite Order.

PARISH SAFEGUARDING UPDATE
The parish safeguarding representatives John Thuillier, Helen Kiely and Angela O’Sullivan met with Fr. Robert in the Parochial house on Tuesday 10th Sept. It was confirmed that all guidelines for parish safeguarding are being met.
The next safeguarding meeting will be held on Tuesday 10th December.
The safeguarding representatives can be contacted with any safeguarding issues / concerns that you may have through the parish office 021 4773821.


HSE WEST CORK OLDER ADULT TEAM
Family carer training programme for family carers of people with dementia. Beginning on Wednesday 2nd October from 7.30pm to 9pm in St. Michael’s Resource Centre, Bandon. This five week programme will include speakers from psychiatry, psychology, speech and language and social work. There is no attendance charge but advanced booking is essential. For booking or further information, please contact Dr Siobhan Shine, Senior Clinical Psychologist 0860449538 or email siobhan.shine@hse.ie

KINSALE GAA LOTTO
Jackpot No.s 8, 16, 25. Jackpot €1,900. No winner. Runners up:
€50 P. Horgan;
€30 Esther O’Driscoll;
€20 Mick O’Connell.


IN THE AFTERMATH OF SUICIDE A one day workshop on Saturday 28th September from 10:30am to 5:00pm at the Nano Nagle Birthplace, Killavullen. Cost €60. Facilitated by Kay O’Mahony MIAHIP and Norma O’Brien MIAHIP. Contact 087 6653600 for details and booking.
KARA
Kinsale Active Retired Association
Meeting on Tuesday 24th September at 2.15pm in the Temperance Hall. Exercise with Maureen. Recommendations on how to prevent or reverse some diseases including Type II Diabetes. Admission €3.

CHURCH CLEANING
Church cleaning will take place on Monday 23rd September at 6.30pm. Sincere thanks to all the volunteers who clean our church.
NATIONAL FLOWER FESTIVAL ‘SPLENDOUR IN FLOWERS AND STONE’ Takes place in St Colemans Cathedral, Cobh from Saturday 28th September to Sunday 29th September. Includes a concert on Saturday 28th September @ 8pm with ‘Amanda Neri – Irelands Multi Award Winning Classical Singer’ and The RTAI Cork Choir in the Cathedral. Concert tickets €15, available on the night or pre book with Margaret 087-7987775 or Noreen 086-3642564
Priest 
SUNDAY MASS TIMES
 • Parish Church: Vigil 6.30pm (Sat.) 10.00am & 12 Noon.
 • Carmelite Friary: 8.30am & 11am.
  WEEKDAY MASS TIMES
 • Parish Church: Mon and Tues: 8.30am. Wed, Thurs, Fri: NO MASS
 • Carmelite Friary: Mon – Fri: 7.30am & 10.00am.
  SATURDAY MASS TIMES
 • Parish Church: 11.00am.
 • Carmelite Friary: 10.00am.
  EXPOSITION OF THE BLESSED SACRAMENT
Parish Church: Mondays from 9am to 1pm. Tuesdays from 9am to 8pm.
CONFESSIONS
 • Parish Church: Saturdays after 11.00am and 6.30pm Masses.
 • Carmelite Friary: Saturdays 10.30am & 3.30pm.
  📖 READINGS FOR NEXT SUNDAY – 25th Sunday in Ordinary Time Am 8:4-7. Ps 112:1-2, 4-8, R/ cf. vv 1, 7. 1 Tm 2:1-8. Lk 16:1-13.
No. 4. Vol 21.
25
th Sunday in Ordinary Time 22nd September 2019
REMEMBERING OUR PARISHIONERS
WHO HAVE DIED
There is a special book of remembrance in the parish church for parishioners who have died recently. If you would like a family member to be included please contact the parish office, with a photograph of your loved one and the date of death.
ANNIVERSARIES
We remember in our prayers:
Eileen and Tim Murphy, Sean McCarthy,
Jerry Buckley,
Ann O’Regan,
Patrick and Mary O’Donovan, Molly McCarthy, Declan Dwyer,
Dan Condon,
Anne Byrne,
Joe Gimblette.
May they rest in peace.
AUTUMN STATIONS
At the home of Vincent Smith, Ballywilliam House, on Friday 27
th September at
7.30pm for: Ballywilliam and Tissasson
In Scoil Naomh Eltin on Monday 30th September at 7.30pm for: Bandon Rd, Ardcarrig, Abbey Place, Abbey Lane, Mandeville Tce., Friars Gate, Butcher’s Row, Abbey View, Hillcrest, Woodlands, Kippagh, Abbeycourt, Ard Na Mara, Harbour Heights.
At the home of Eileen Moriarty on Friday 11th October at 11.00am for: Farrangalway, Mellifontstown, Ballyvrin and Ballinamona
In the Temperance Hall on Tuesday 15th October at 7.30pm for: Sean Hales Tce., Collins Tce., Eastern Rd., St Eltin’s, Admirals Walk, The Glen, Main St., Market St., Market Sq., Marian Tce., Assumption Tce., Pearse St., Newman’s Mall, Sleaveen Heights, Sleaveen Pk., Scilly, Featherbed Lane, Market Place Apartments, Market Lane, Barrack Hill, Glanbeg, Trooper’s Close, Malt House Apartments, Meadowlands, Short Quay, The Pier.

Rang a 6 - Aspire

Mar is eol daoibh go léir, ghlac Rang a 6 páirt sa cheardlann Aspire le Peter McAuliffe ar an Máirt. Bhain siad an-taitneamh as an lá agus as an eolas a roinn Peter leo!
Míle buíochas chuig Peter agus Aspire UPP!

As you know, Rang a 6 took part in the Aspire workshop on Tuesday last with Peter McAuliffe. They really enjoyed the day and the information Peter shared with them!
Our thanks to Peter and to Aspire UPP!

Friday, 13 September 2019

Tuesday, 10 September 2019

Comórtas Aldi 2019

Cabhair linn Pól a líonadh le greamáin ó Aldi! Bailigh na greamáin i Aldi tar éis do chuid siopadóireacht!

Help us fill Paul with stickers from Aldi! Collect your stickers at the till!

 

Píosaí éide scoile ar fáil saor in aisce / Some pieces of school uniform available free of charge

Brístí (trousers):Aois/age: 12-13, 4-5, 6
8 x pinafore beaga/small
Léine rugbaí - 32 (striped), Age 7-8 (plain)
Geansaí (jumper), tóis/size 28

Caillte & Faights / Lost and found

Cé leis iad seo? / Who owns these?


Sciath na Scol - Rang a 5 & Rang a 6

Nóta Gearr:

- Beidh traenáil peile amárach (11/9/2019) tar éis am scoile 2.30-3.30
- Cluiche peile Dé Luain (16/9/2019) v Kilmurry as baile ag a 12
- Cluiche peile Dé Céadaoin (18/9/2019) v Barryroe sa bhaile ag a 12

- Football training tomorrow (11/9/2019) after school at 2.30pm - 3.30pm
- Football match: next Monday (16/9/2019) v Kilmurry away at 12pm
- Football match: next Wednesday (18/9/2019) v Barryroe at home at 12pm

Go raibh maith agaibh,
Múinteoirí Selina, Alex & Aodán

Monday, 9 September 2019

Tuismitheoirí Rang a 6 - Leadership incursion

Beidh Rang a 6 ag glacadh páirt sa cheardlann seo thíos ar an 17/9/19 ar scoil. Féach thíos i gcomhair níos mó eolas!

6th class will be taking part in the workshop below on the 17/9/19 in school. Please click below for more info!

https://www.unleashingpersonalpotential.com.au/aspire-higher-leadership-incursion-ireland

Comórtas / Competition

€10,000 duais don scoil !! (prize for the school)

Cliceáil anseo/click here


Friday, 6 September 2019

Thursday, 5 September 2019

Lá Oscailte Coláiste Daibhéad


Níos mó eolais i lámhleabhar in aice le príomhdhoras na scoile
More info in a handbook just inside the main door of the school

Tuesday, 3 September 2019

Traenáil Peile Rang 5+6 - Sciath na Scol ar an 4/9/2019

Beidh traenáil peile amárach (4/9/2019) ag a 2.30 - 3.30 ar páirc na scoile. Tóg leat buataisí, cosaint fiachla srl

There will be football training for 5th and 6th class tomorrow (4/9/2019) at 2.30 - 3.30 on the school pitch. Bring boots, gum shield etc

Go raibh maith agaibh!

Image result for gaa clip art